102 Revisjon og regnskap, bachelor

Innledning

Studiet er et 3-årig bachelorstudium hvor studenten opparbeider kompetanse innenfor områdene økonomi og administrasjon, revisjon, regnskap, skatt og avgift. Studiet kvalifiserer for stillinger innen revisjon i privat og offentlig sektor, regnskapsføreryrket, regnskapsområdet internt i virksomheter og andre administrative stillinger innen økonomi og administrasjon i privat og offentlig sektor.

Tittelen Bachelor i revisjon og regnskap oppnås etter fullført studium og karakteren C er oppnådd i emnene revisjon, årsregnskap/god regnskapsskikk, rettslære og skatterett.

Kandidaten vil, ved å oppfylle kravene til vitnemål og deretter ha gjennomført 3 års variert revisjonspraksis og bestått en praktisk prøve etter endt revisjonspraksis, være kvalifisert til å bli registrert revisor. Dette kvalifiserer til å drive egen revisjonspraksis. Ved å oppfylle kravene til vitnemål og med 2 års regnskapspraksis, vil kandidaten være kvalifisert til å bli autorisert regnskapsfører. Dette kvalifiserer til å drive egen regnskapsførervirksomhet.

Kandidaten vil ved oppnådd vitnemål med nødvendige karakterkrav, være kvalifisert for opptak på mastergradsstudier, herunder mastergradsstudium innen revisjon.

Målgruppe og opptakskrav

Studiet passer for alle som ønsker en bachelorutdanning innen det økonomiske og administrative området med en spesialisering innen revisjon, regnskap og skatt. Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Mål for studieprogrammet

Målet med bachelorstudiet i revisjon er å utdanne praksisorienterte og reflekterte yrkesutøvere. Studiet kvalifiserer for stillinger innen revisjon, regnskap og området økonomi og administrasjon i privat og offentlig sektor.

Læringsutbytte

En kandidat med oppnådd 3-årig bachelorgrad i regnskap og revisjon skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har bred kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse.

Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon.

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag.

Kandidaten har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets, revisors og regnskapsførers rolle i samfunnet. Kandidaten har kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor.

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

Innen praktiske og teoretiske problemstillinger i finansiell revisjon, regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære, kan kandidaten

- anvende analysemetodernvende analysemetoder
- anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
- anvende annen relevant kunnskap, og
- begrunne sine valg

Kandidaten behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon.

Kandidaten kan på revisjons- og regnskapsoppdrag identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.

Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Kandidaten kan bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen rapportering.

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv.

Kandidaten kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Kandidaten kjenner til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


1. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6000 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap 7,50 O 7,5          
6001 Matematikk 7,50 O 7,5          
6002 Markedsføring 7,50 O 7,5          
6003 Informasjonsbehandling 7,50 O 7,5          
6004 Finansregnskap med analyse 7,50 O   7,5        
6005 Statistikk I 7,50 O   7,5        
6007 Mikro- og markedssøkonomi 7,50 O   7,5        
6006 Forretningsjus 7,50 O   7,5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6008 Investering og finansiering I 7,50 O     7,5      
6009 Makroøkonomisk teori og politikk 7,50 O     7,5      
6011 Samfunnsvitenskapelig metode 7,50 O     7,5      
6010 Organisasjonsfag og etikk 7,50 O     7,5      
6088 Skatte- og avgiftsrett 15,00 O       7,5    
6012 Driftsregnskap og budsjettering 7,50 O       7,5    
6013 Foretaksstrategi 7,50 O       7,5    
6098 Videregående finansregnskap 7,50 O       7,5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

6088 Skatterett revisoreksamen

Emnet går over 2 semester (vår 4. semester og høst 5. semester). Emnet avsluttes med en eksamen på 15 studiepoeng i 5. semester. Det er karakterkrav i emnet, jf emnemomtalen.


3. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6088 Skatte- og avgiftsrett 15,00 O         7,5  
6090 Revisjon 15,00 O         5 10
5101 Årsregnskap og god regnskapsskikk 15,00 O         7,5 7,5
6092 Virksomhets- og regnskapsorganisering 10,00 O         10  
6091 Verdsettelse 7,50 O           7,5
5104 Kommunalt og statlig regnskap 5,00 O           5
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Fagplanen for 3-årig bachelorgrad i regnskap og revisjon bygger på forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2012. Studiet er 3-årig og er på 180 studiepoeng fordelt med 30 studiepoeng på hvert semester. Studiet tilfredstiller både nasjonale og internasjonale krav til faglig innhold på bachelornivå.

Studiet er delt opp i emner som går over ett eller flere semester med et fastsatt antall forelesningstimer pr uke. Hvert emne gir studiepoeng som tilsvarer den arbeidsmengden emnet krever.

Det tas forbehold om endringer i studieplanen.

Internasjonalisering

Innenfor studieprogrammet er det mulig å ta 30 studiepoeng (ett semester) ved utdanningsinstitusjoner utenfor Norge. Det finnes samarbeidsavtaler og finansieringsordninger for dette som interesserte studenter bør gjøre seg kjent med. Mer informasjon: http://www.hit.no/nor/HiT/AA-studere-ved-HiT/AA-studere-i-utlandet/Utveksling-fra-HiT/Hvor-kan-jeg-reise/HiTs-avtalepartnere

Arbeids- og læringsformer

Det blir benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer i emnene som inngår i studiet, for eksempel forelesninger, emne/seminar, gruppeoppgaver, individuelle oppgaver og ekskursjoner. Tradisjonelle forelesningsformer kan bli supplerte med aktiv bruk av e-post, internett og databaserte modellverktøy.

Arbeidsomfang
Forventet arbeidsomfang er 1.600 timer pr. 60 studiepoeng/studieår. Dette tilsvarer ca. 27 timer pr. studiepoeng.

Vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal evalueres. Det blir benyttet varierte evalueringsformer. Aktuelle evalueringsformer går fram av emneomtalene. Det blir benyttet graderte karakterar (A-F med F som ikke bestått). For å få vitnemål med tittelen Bachelor i revisjon og regnskap må en oppfylle kravet til å bli registrert revisor. Det vil si at en må ha fullørt studiet etter gjeldende studieplan og ha oppnådd karakteren C eller bedre i skatterett, rettslære, revisjon og årsregnskap/god regnskapsskikk. Kandidater som fullfører studiet, men ikke klarer karakterkravene, får vitnemål med tittelen Bachelor i økonomi og administrasjon.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Susan Erdmann - 22.06.2015