369 Økonomi og administrasjon, bachelor

Innledning

Studiet bygger på en nasjonal plan som samordner bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. Det skal sikre et høyt faglig nivå og en felles kunnskapsbase. I tillegg til at studiet i seg selv er et tverrfaglig og yrkesrettet studium, gir det også mange muligheter til videre studier på masternivå i inn- og utland.

Studieplanen er bygd opp med obligatoriske emner i bedriftsøkonomi og regnskap, metodefag, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag. I studieplanen er det også valgemner og muligheter til fordypning, praksis eller studier i utlandet.

Målgruppe og opptakskrav

Økonomisk-administrativ utdanning er en allmenn utdanning som kan benyttes i svært mange sammenhenger i arbeidslivet. Utdanningstilbudet innen dette fagområdet er derfor tilrettelagt for ulike målgrupper.

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Mål for studieprogrammet

Hovedmålet er at utdanningen skal kvalifisere kandidatene til å utføre administrative funksjoner innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet i privat eller offentlig sektor.

Dette målet skal en nå ved:

 • problembasert læring og aktiv bruk av IKT som skal gi kunnskaper og forståelse for alle vesentlige økonomiske og administrative fagområde,
 • innsikt i nye økonomiske sammenhenger, sentrale beslutningsproblemer, miljøsikring og etikk,
 • kvalifisering for videre studier på masternivå i inn- og utland.

Studententer kan fra og med andre studieår ta valgemner slik at utdanningskravet til autorisert regnskapsfører blir oppfylt. Se Forskrift og studieplan her. Fullført studium etter denne studieplanen gir tittelen Bachelorgrad i økonomi og administrasjon med påskrift om at utdanningen oppfyller kravet til autorisert regnskapsfører.

Det er også mulig å tilpasse studieplanen i 2. og 3. studieår for å tilfredsstille det teoretiske kravet til registrert revisor, se studieplanen for bachelortudiet i revisjon og regnskap.

Læringsutbytte

En student med fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, metodefag og administrasjonsfag
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet, slik at de har bred og oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder for fagområdet

Ferdigheter

 • kunne anvende kunnskapen på praktiske problemstillinger i arbeidslivet
 • være i stand til å oppdatere sin egen kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv
 • kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter

Generell kompetanse

 • kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis
 • kunne bidra i utviklingsarbeid for å fremme virksomhetens innovasjonsevne
 • forstå samfunnsmessige virkninger og juridiske, miljømessige og etiske standarder

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


1. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6000 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap 7,50 O 7,5          
6001 Matematikk 7,50 O 7,5          
6002 Markedsføring 7,50 O 7,5          
6003 Informasjonsbehandling 7,50 O 7,5          
6004 Finansregnskap med analyse 7,50 O   7,5        
6005 Statistikk I 7,50 O   7,5        
6006 Forretningsjus 7,50 O   7,5        
6007 Mikro- og markedssøkonomi 7,50 O   7,5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6008 Investering og finansiering I 7,50 O     7,5      
6009 Makroøkonomisk teori og politikk 7,50 O     7,5      
6010 Organisasjonsfag og etikk 7,50 O     7,5      
6011 Samfunnsvitenskapelig metode 7,50 O     7,5      
6014 Organisasjonsfag II 7,50 O       7,5    
6012 Driftsregnskap og budsjettering 7,50 O       7,5    
6013 Foretaksstrategi 7,50 O       7,5    
xxxx Valgemne 7,5 stp 7,50 O       7,5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår.. Alternativ I. Se andre alternativ under denne tabellen.
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6015 Investering og Finansiering II 7,50 V         7,5  
6016 Offentlig økonomi 7,50 V         7,5  
xxxx Valgemne, 7,5 stp 7,50 V         7,5  
xxxx Valgemne, 7,5 stp 7,50 V         7,5  
6063 Operasjonsanalyse 7,50 V           7,5
xxxx Valgemne, 7,5 stp 7,50 V           7,5
xxxx Valgemne, 7,5 stp 7,50 V           7,5
xxxx Valgemne, 7,5 stp 7,50 V           7,5
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår, alternativ II, III og IV

I 3. studieår kan studentene velge mellom flere alternativer for å fullføre bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (eventuelt en kombinasjon av disse):

Alternativ I: Se tabell over.

Alternativ II: Studentene kan velge et fordypningsstudium ved høgskolen innenfor følgende fagområder: Turisme og ledelse, Internasjonal markedsføring, Innovasjon og entreprenørskap (se studieplan 3. studieår for disse alternativene) eller Informasjonsbehandling (årsstudium).

Alternativ III: Valgemner og Praksis.

Alternativ IV: Valgemner og Studier i utlandet.

Alternativ V: Studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kan velge emner som tilfredsstiller utdanningskravet til autorisert regnskapsfører.

Bacheloroppgave kan være et alternativ under Valgemner.


Valgemner, se forklaring i studieplanomtalen og tabeller over
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
6020 Forretningsengelsk 15,00 V 7.5 7.5
6022 Spesialpensum 7,50 V 7.5 7.5
5464 Bacheloroppgave 15,00 V 15 15
5208 Internasjonal markedsføring 15,00 V 15  
6048 Markedskommunikasjon 7,50 V 7,5  
6051 Internasjonal politikk og
samfunnsforhold
7,50 V 7,5  
6019 Statistikk II 7,50 V 7,5  
6057 Entreprenør og samfunn 7,50 V 7,5  
6029 Internasjonal økonomi 7,50 V   7,5
6021 Arbeidsrett 7,50 V   7,5
6053 Distribusjonskanaler 7,50 V   7,5
6054 Logistikk 7,50 V   7,5
6052 Internasjonale forretningsforhold 7,50 V   7,5
6024 Personaladministrasjon og -ledelse 7,50 V   7,5
6027 Sustainability Management 7,50 V   7,5
6063 Operasjonsanalyse 7,50 O   7,5
5619 Praksis 30,00 V   30
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Tabellene nedenfor viser studiets oppbygging. I 3. studieår kan studentene velge mellom flere flere alternativer for å fullføre bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (eventuelt en kombinasjon av disse):

Valgemner
I studieplanen er det satt opp en egen tabell for valgemner. Emner studenten velger skal være relevante økonomisk-administrative emner (inkludert metodefag) eller for eksempel innenfor databehandling, språkfag, økonomisk historie, økonomisk geografi eller rettslære. Timeplan og eksamensplan kan begrense dette valget. I noen sammenhenger vil det være viktig å velge rette valgemner med tanke på opptak til andre studium. Særlig gjelder det opptak til masterstudium.

Internasjonalisering

Innenfor studieprogrammet er det mulig å ta 30 studiepoeng (ett semester) ved utdanningsinstitusjoner utenfor Norge. Det finnes samarbeidsavtaler og finansieringsordninger for dette, som studentene bør gjøre seg kjent med. Mer informasjon: http://www.hit.no/nor/HiT/AA-studere-ved-HiT/AA-studere-i-utlandet/Utveksling-fra-HiT/Hvor-kan-jeg-reise/HiTs-avtalepartnere

Arbeids- og læringsformer

Det blir benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer i emnene som inngår i studieplanen, for eksempel forelesninger, emne/seminar, gruppeoppgaver, individuelle oppgaver og ekskursjoner. Tradisjonelle forelesningsformer kan bli supplerte med aktiv bruk av e-post, internett og databaserte modellverktøy.

Arbeidsomfang
Forventet arbeidsomfang er 1.600 timer pr. 60 studiepoeng/studieår. Dette tilsvarer ca. 27 timer pr. studiepoeng.

Vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal evalueres. Høgskolen benytter varierte evalueringsformer. Aktuelle evalueringsformer går fram av emneomtalene. Det blir benyttet graderte karakterer (A-F med F som ikke bestått).


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Susan Erdmann - 22.06.2015