359 Internasjonal markedsføring, bachelor

Innledning

Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring er et studium som benytter elementer fra den nasjonale planen for økonomisk admininstrativ utdanning og kopler dem sammen med spesialemner som gjør kandidatene spesielt forberedt for stillinger som innebærer internasjonal kontakt. Det er en kjensgjerning at stadig flere tilsatte i norske bedrifter har arbeidsoppgaver som innebærer bruk av andre språk enn norsk og at en har behov for innsikt i hvordan kulturen er i andre land. Økt globalisernig gjør dette studiet meget aktuelt for svært mange på det nåværende, og i enda større grad, på et framtidig arbeidsmarked. Studiet er i høy grad tverrfaglig og yrkesretta, men gir samtidig bakgrunn for å gå videre med studier på masternivå i Norge og utlandet. Valgemnene som tilbys, gir kandidatene rom for å velge mange ulike typer masterstudier.

Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot alle som ønsker en økonomisk/administrativ utdanning med spesiell vekt på internasjonal markedsføring. Studiet vil passe godt for alle som ønsker å arbeide i ulike stillinger i bedrifter som arbeider internasjonalt. Studiet vil videre passe godt i kombinasjon med andre utdanninger i Norge og i utlandet.Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Mål for studieprogrammet

Et hovedmål for studiet er å gi en utdanning som kvalifiserer kandidatene for arbeidsoppgaver innen feltet økonomi og administrasjon med spesiell vekt på internasjonal kontakt. Studiet skal gi studentene solide kunnskaper innen økonomi, organisasjonsfag, språk og markedsføring. Spesialiseringsfag vil gi studentene innsikt i markedsføring i internasjonale omgivelser, rammevilkår for internasjonal handel og tverrkulturell forståelse. Studiet skal også kvalifisere kandidatene for videre studier i inn- eller utland.

Læringsutbytte

Kandidater fra Bachelorstudiet i Internasjonal markedsføring vil ha:

Kunnskaper

  • i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, metodefag og administrasjonsfag
  • om forsknings-og utviklingsarbeid innen fagområdet
  • om de mest aktuele teoriene og modellene innen dette fagområdet
  • om hvorledes å holde seg oppdatert og videreutvikle sine kunnskaper

Ferdigheter

  • til å anvende sine kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger
  • i et begrepsapparat som er relevant for fagområdet
  • til å formidle sentrale teorier og modeller
  • til å kommunisere med andre om relevante problemstillinger

Generell kompetanse

  • i å planlegge og gjennomføre prosjekt, aleine eller i gruppe
  • i etiske problemstillinger internt i en organisasjon og i relasjoner mellom organisasjoner

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


1. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6002 Markedsføring 7,50 O 7,5          
6051 Internasjonal politikk og
samfunnsforhold
7,50 O 7,5          
6003 Informasjonsbehandling 7,50 O 7,5          
6010 Organisasjonsfag og etikk 7,50 O 7,5          
6042 Innføring i økonomi 15,00 O   15        
6052 Internasjonale forretningsforhold 7,50 O   7,5        
6006 Forretningsjus 7,50 O   7,5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6048 Markedskommunikasjon 7,50 O     7,5      
6011 Samfunnsvitenskapelig metode 7,50 O     7,5      
6020 Forretningsengelsk 15,00 O     7,5 7,5    
xxxx Valgemne 7,5 stp 7,50 O     7,5      
6053 Distribusjonskanaler 7,50 O       7,5    
6013 Foretaksstrategi 7,50 O       7,5    
6054 Logistikk 7,50 O       7,5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
5208 Internasjonal markedsføring 15,00 O         15  
6046 Tverrkulturell kommunikasjon 15,00 O         15  
5414 Praksis, internasjonal markedsføring 30,00 V           30
5972 Studieopphald i utlandet, internasjonal
marknadsføring
30,00 V           30
6055 Bacheloroppgave, internasjonal
markedsføring
15,00 V           15
xxxx Valgemne(r), 15 stp 15,00 V           15
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valg av emner i 6. semester

I 6. semester i studiet kan studentene velge mellom 3 ulike alternativer:
I Praksis, 30 stp eller II Studier i utlandet, 30 stp eller III Studier ved høgskolen: Markedsanalyse og prosjektarbeid og Valgemner på tilsammen 30 stp.


Forslag til valgemner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
6029 Internasjonal økonomi 7,50 V 7,5  
6057 Entreprenør og samfunn 7,50 V 7,5  
6021 Arbeidsrett 7,50 V   7,5
6014 Organisasjonsfag II 7,50 V   7,5
6027 Sustainability Management 7,50 V   7,5
6024 Personaladministrasjon og -ledelse 7,50 V   7,5
6022 Spesialpensum 7,50 V    
5951 Nordic-Baltic Perspectives on Marketing 7,50 V    
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet er 3-årig. Hele studiet er på 180 studiepoeng fordelt med 30 studiepoeng på hvert semester. Ett fullt studieår tilsvarer et arbeidsomfang for studenten på 1600 timer. Studiet gir tittelen Bachelor i internasjonal markedsføring.Studiet er delt opp i emner som til vanlig varer 1 til 2 semester med 3-5 undervisningstimer pr uke.Ekskursjoner er en viktig del av studiet. Det vil normalt bli gjennomført lokale ekskursjoner og en utanlandsekskursjon i vårsemesteret 1. og 2. året. Studentene må regne med å betale en egenandel for å være med på disse ekskursjonene.

Språk i andre studieår.

Høgskolen tilbyr Forretningsengelsk som språkemne i 2. studieår. Det kan være en mulighet for studentene å velge Spansk som språkemne i steden for engelsk. Ta kontakt med høgskolen for informasjon.

Valgemner.

I studieplanen er det sett opp forslag til valgemner, men studentene kan velge valgemner relativt fritt innenfor høgskolens studieprogram, se også studieplaner for andre studium ved høgskolen. Timeplan og eksamensplan kan begrense dette valget noe. I noen sammenhenger vil det være viktig å passe på at en velger rette valgemner med tanke på opptak til andre studium.

Internasjonalisering

Innenfor studieprogrammet er det mulig å ta 30 studiepoeng (ett semester) ved utdanningsinstitusjoner utenfor Norge. Det finnes samarbeidsavtaler og finansieringsordninger for dette, som studentene bør gjøre seg kjent med. Mer informasjon: http://www.hit.no/nor/HiT/AA-studere-ved-HiT/AA-studere-i-utlandet/Utveksling-fra-HiT/Hvor-kan-jeg-reise/HiTs-avtalepartnere

Arbeids- og læringsformer

Det blir benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer i emnene som inngår i studieplanen, for eksempel forelesninger, seminar, gruppeoppgaver, individuelle oppgaver og ekskursjoner. Tradisjonelle forelesningsformer kan bli supplerte med aktiv bruk av e-post, internett og databaserte modellverktøy.

Arbeidsomfang
Forventet arbeidsomfang er 1.600 timer pr. 60 studiepoeng/studieår. Dette tilsvarer ca. 27 timer pr. studiepoeng.

Forholdet mellom teori/praksis

Studiet har en teoretisk basis, men det vil bli lagt vekt på å benytte praktiske eksempler i undervisninga. I siste semester i det tredje studieåret er det flere alternativer å velge mellom. Studier/praksis i dette semesteret kan foregå i Norge eller i utlandet.

Vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal evalueres. Høgskolen benytter varierte evalueringsformer. Aktuelle evalueringsformer går fram av emneomtalene.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>,Helge Kaasin  <helge.kaasinSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Susan Erdmann - 22.06.2015