895 Innovasjon og entreprenørskap, bachelor

Innledning

Bachelorstudiet Innovasjon & Entreprenørskap gir deg en god innføring i det økonomisk-administrative fagområdet i tillegg får du utviklet din forståelse for nyskapingsarbeid og utfordringer næringsetablerere og vekstbedrifter står ovenfor. Etter fullført bachelorgrad i Innovasjon og Entreprenørskap vil du ha en utdannelse med en ettertraktet fordypning som gir deg gode muligheter til å arbeide med utviklingsoppgaver i næringslivet eller offentlig forvaltning. Det blir lagt vekt på bruk av aktuelle verktøy og metoder, relevante eksempler og oppgaver samt et tett samarbeid med nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Du vil også være meget godt rustet til å starte for deg selv.

Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot alle som ønsker mer kunnskap om innovasjon og prosessene bak. En stor del av studiet er prosjektarbeid der studentene arbeider sammen i grupper med egne ideer eller andres og problemstillinger. Studentene vil etter avslutta studium ha gode forutsetninger for å starte egen virksomhet eller arbeide med nyskaping i etablerte virksomheter.

Mål for studieprogrammet

Studiet skal gi studentene solide kunnskaper innen forretningsutvikling og de fag og emner som støtter opp om slike prosesser. Entreprenørskap som samfunnsfenomen blir også diskutert.

Læringsutbytte

Kandidater skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • har bred kompetanse i grunnleggende emner innen, økonomi, markedsføring og organisasjon
  • har god forståelse for prosesser knyttet til forretningsutvikling og systematisering av arbeid knyttet til dette.

Ferdigheter

  • har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen entreprenørskap, produktutvikling, immateriell rett, oppstart,drift og avvikling av ulike selskaper.
  • har et meget godt grunnlag for å oppdatere og videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i fremtidige arbeidsforhold.

Generell kompetanse

  • kan delta aktivt i, planlegge, og gjennomføre prosjekter i bedrifter eller offentlig forvaltning samt kjennskap til nasjonale virkemiddelapparater.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


1. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6057 Entreprenør og samfunn 7,50 O 7,5          
6010 Organisasjonsfag og etikk 7,50 O 7,5          
6002 Markedsføring 7,50 O 7,5          
6051 Internasjonal politikk og
samfunnsforhold
7,50 O 7,5          
6042 Innføring i økonomi 15,00 O   15        
6058 Produktutvikling 7,50 O   7,5        
6006 Forretningsjus 7,50 O   7,5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6059 Forretningsutvikling I (med
prosjektstyring)
7,50 O     7,5      
6061 Immateriell rett 7,50 O     7,5      
6011 Samfunnsvitenskapelig metode 7,50 O     7,5      
xxxx Valgemne 7,5 stp 7,50 O     7,5      
6060 Forretningsutvikling II 7,50 O       7,5    
6013 Foretaksstrategi 7,50 O       7,5    
6054 Logistikk 7,50 O       7,5    
6014 Organisasjonsfag II 7,50 O       7,5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6062 Studentbedrift 30,00 O         15 15
6048 Markedskommunikasjon 7,50 O         7,5  
xxxx Valgemne 7,5 stp 7,50 O         7,5  
6053 Distribusjonskanaler 7,50 O           7,5
xxxx Valgemne, 7,5 stp 7,50 O           7,5
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Forslag til valgemner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
6008 Investering og finansiering I 7,50 V 7,5  
6001 Matematikk 7,50 V 7,5  
6019 Statistikk II 7,50 V 7,5  
6021 Arbeidsrett 7,50 V   7,5
6063 Operasjonsanalyse 7,50 V   7,5
6027 Sustainability Management 7,50 V   7,5
5974 Spesialpensum 5,00 V    
5975 Spesialpensum 10,00 V    
6022 Spesialpensum 7,50 V    
5463 Praksis 20,00 V    
6119 Praksis 30,00 V    
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet er knyttet opp mot 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon, og en del av emnene er felles med dette studiet. Studiet har og felles emner med andre studium ved høgskolen.Hele studiet er på 180 studiepoeng fordelt med 30 studiepoeng på hvert semester. Studiet gir tittelen Bachelor i innovasjon og entreprenørskap.Studiet er delt opp i emner som til vanlig varer 1 til 2 semester med 3-8 undervisnings- og veiledningstimer pr uke. Hvert emne gir studiepoeng som svarer til den arbeidsmengda emnet krever.

I studieplanen er det satt opp forslag til valgemner, men studentene kan velge relativt fritt innenfor høgskolens studieprogram, se også studieplaner for andre studium ved høgskolen. Timeplan og eksamensplan kan begrense dette valget noe. I noen sammenhenger vil det være viktig å passe på at en velger rette valgemner med tanke på opptak til andre studium.

Ekskursjoner med arbeid før og etter er en viktig del av studiet og må sees på som obligatoriske. Studentene må regne med å betale hele eller deler av disse ekskursjonene selv.

Det blir tatt forbehold om endringer i studieplanen.

Internasjonalisering

Innenfor studieprogrammet er det mulig å ta 30 studiepoeng (ett semester) ved utdanningsinstitusjoner utenfor Norge. Det finnes samarbeidsavtaler og finansieringsordninger for dette, som studentene bør gjøre seg kjent med. Mer informasjon: http://www.hit.no/nor/HiT/AA-studere-ved-HiT/AA-studere-i-utlandet/Utveksling-fra-HiT/Hvor-kan-jeg-reise/HiTs-avtalepartnere

Arbeids- og læringsformer

Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer i emnene som inngår i studieplanen, for eksempel forelesninger, seminar, gruppeoppgaver, individuelle oppgaver og ekskursjoner. Tradisjonelle forelesningsformer kan bli supplerte med aktiv bruk av e-post, internett og databasert modellverktøy.

Arbeidsomfang
Forventet arbeidsomfang er 1.600 timer pr. 60 studiepoeng/studieår. Dette tilsvarer ca. 27 timer pr. studiepoeng.

Forholdet mellom teori/praksis

Studiet har en teoretisk basis, men det vil bli lagt vekt på å benytte mest mulig praktiske eksempler i undervisninga. I siste semester i det tredje studieåret vil det være mulig å velge mellom en praktisk variant og to mer teoretiske varianter. Studier/praksis i 4. eller 5. semester kan foregå i utlandet.

Vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal evalueres. Høgskolen vil benytte varierte evalueringsformer. Aktuelle evalueringsformer går fram av emneomtalene.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>,Runar Gundersen <Runar.GundersenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Susan Erdmann - 22.06.2015