395 Informatikk, bachelor

Innledning

Bachelorstudiet i informatikk gir en omfattende og relevant utdanning i utvikling og drift av informasjonssystemer, og samtidig et godt grunnlag for videre studier på masternivå. Studiet er praktisk orientert, men har en teoretisk basis. Det blir lagt vekt på å bruke moderne IKT-verktøy og praktiske eksempler i undervisningen. Studiet er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger i datalaboratorium med veiledning, og prosjektarbeid.

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppe er studenter med interesse for informasjonsteknologi (IKT). Studiet kvalifiserer for et bredt spekter av jobber innen IKT-sektoren, men også i andre private og offentlige virksomheter. Typiske arbeidsoppgaver kan være systemutvikling og programmering, drift av maskiner, programvare og nettverk, applikasjonsutvikling for web og mobile enheter, opplæring og konsulenttjenester. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, og R1 eller (S1+S2) eller tilsvarende (MATRS).

Mål for studieprogrammet

Målet med studiet er å gi studentene en omfattende, arbeidsrelevant utdanning i informatikk, og samtidig et godt grunnlag for videre studier på masternivå i informatikk eller informasjonssystemer.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorgrad i informatikk skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

  • bred kunnskap om sentrale IKT-emner som programmering, databaser, web-publisering, ehandel, sosiale medier, informasjonssikkerhet, operativsystemer, nettverk, modellering, systemutvikling og prosjektarbeid.

Ferdigheter:

  • kunne delta i vurdering, anskaffelse, installasjon og drifting av nettverk, maskiner, og programvare.
  • kunne delta i analyse, design, modellering og programmering av IKT-systemer
  • kunne designe og programmere databasedrevne applikasjoner for web og mobile enheter
  • kunne delta aktivt i planlegging og gjennomføring av IKT-prosjekter
  • grunnleggende ferdigheter i matematiske og statistiske metoder

Generell kompetanse:

  • kunne finne, vurdere og formidle informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling og bidrar til utvikling av god praksis
  • kunne anvende kunnskapen på praktiske problemstillinger i arbeidslivet
  • ha et godt grunnlag for å oppdatere og videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


1. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6003 Informasjonsbehandling 7,50 O 7,5          
6100 Innføring i Linux 7,50 O 7,5          
6101 Web-publisering 7,50 O 7,5          
6102 Databaser 7,50 O 7,5          
6105 Windows Server og datanett 7,50 O   7,5        
6108 Programmering i Java 7,50 O   7,5        
6118 eForretning og sosiale medier 7,50 O   7,5        
6123 Informasjonssikkerhet 7,50 O   7,5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6109 Objektorientert programmering 7,50 O     7,5      
6111 Modellering og UML 7,50 O     7,5      
6107 Operativsystem og nettverk 7,50 O     7,5      
6001 Matematikk 7,50 O     7,5      
6065 Databaser og web 7,50 O       7,5    
6005 Statistikk I 7,50 O       7,5    
xxxx Valgemne(r), 15 stp 15,00 O       15    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6106 Prosjektstyring 7,50 O         7,5  
6112 Smidige metoder 7,50 O         7,5  
6121 Bildebehandling 7,50 O         7,5  
xxxx Valgemne 7,5 stp 7,50 O         7,5  
6120 Applikasjonsutvikling for mobile enheter 7,50 O           7,5
6117 Bachelorprosjekt 15,00 O           15
xxxx Valgemne, 7,5 stp 7,50 V           7,5
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Forslag til valgemner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
5975 Spesialpensum 10,00 V 10 10
6022 Spesialpensum 7,50 V 7,5 7,5
5974 Spesialpensum 5,00 V 5 5
5708 GIS og kart 10,00 V 10  
6000 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap 7,50 V 7,5  
6020 Forretningsengelsk 15,00 V 7,5 7,5
6010 Organisasjonsfag og etikk 7,50 V 7,5  
6061 Immateriell rett 7,50 V 7,5  
6002 Markedsføring 7,50 V 7,5  
5610 Algoritmer og datastrukturer 15,00 V   15
6113 IT-ledelse 7,50 V   7,5
15WEBINF Web- og informasjonsdesign 15,00 V   15
5700 Digitale geodata 10,00 V   10
5702 Geografisk analyse 10,00 V   10
6021 Arbeidsrett 7,50 V   7,5
6006 Forretningsjus 7,50 V   7,5
6042 Innføring i økonomi 15,00 V   15
6063 Operasjonsanalyse 7,50 V   7,5
6058 Produktutvikling 7,50 V   7,5
6119 Praksis 30,00 V   30
5463 Praksis 20,00 V   20
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner

Som valgemne er det også mulig å velge emner fra andre studium ved Institutt for økonomi og informatikk, se studieplanene for disse studiene.

I 6. semester kan de obligatoriske emnene i studieplanen erstattes av Praksis med inntil 30 studiepoeng eller Studier i utlandet etter individuell søknad.

Studiet er en grunnutdanning med normert studietid på 3 år, og fører fram til graden Bachelor i informatikk. Studiet er delt opp i emner som går over ett semester.

Det første studieåret tilsvarer 1-årig studium i informasjonsbehandling og er også felles med bachelorstudiet i informasjonssystemer. Dette året gir en bred innføring i de mest sentrale delene av faget. Deretter fortsetter man med videregående IKT-emner innen både systemdrift, analyse, design og programmering av ulike typer informasjonssystemer, fra enkeltstående applikasjoner til løsninger som fungerer mot databasesystem, i nettverk, på web og mobile enheter.

Gjennom valg de siste tre semestre kan man spisse kompetansen med ytterligere programmering, eller gå mer i retning av drift, administrasjon og ledelse. Det er også mulig å velge emner innen eksempelvis økonomi og språk (se studieplaner for andre studium innenfor økonomi og administrasjon).

Alternativ studieplan

I 6. semester kan de obligatoriske emnene i studieplanen erstattes av praksis med inntil 30 studiepoeng eller studier i utlandet etter individuell søknad.

Internasjonalisering

Innenfor studieprogrammet er det mulig å ta 30 studiepoeng (ett semester) ved utdanningsinstitusjoner utenfor Norge. Det finnes samarbeidsavtaler og finansieringsordninger for dette, som studentene bør gjøre seg kjent med. Mer informasjon her:

Arbeids- og læringsformer

Forelesninger, praktiske øvinger i datalaboratorium med veiledning, prosjektoppgaver. I siste semester gjennomfører studentene et større prosjekt. Prosjektet blir gjennomført i grupper og vil som hovedregel ha ekstern oppdragsgiver.

Arbeidsomfang
Forventet arbeidsomfang er 1.600 timer pr. 60 studiepoeng/studieår. Dette tilsvarer ca. 27 timer pr. studiepoeng.

Forholdet mellom teori/praksis

Studiet er praktisk rettet, men har samtidig en teoretisk basis. Det blir lagt vekt på å bruke moderne verktøy og relevante eksempler i undervisningen. Fagpersonalet i informatikk har god kontakt med IKT-bedrifter og bedriftsnettverk i regionen.

Vurderingsformer

Det blir brukt bokstavkarakterer A-F (med F som ikke bestått). Evalueringsformer går fram av emneomtalene.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>,Jon Kvisli <jon.kvisliSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Susan Erdmann - 22.06.2015