449 Informasjonssystemer, bachelor

Innledning

Bachelorstudiet i informasjonssystemer gir en kombinasjonsutdanning med IKT-, økonomi-, markedsførings- og organisasjonsfag. Studiet er praktisk rettet, men gir samtidig et teoretisk fundament som både er arbeidsrelevant og gir grunnlag for videre studier på masternivå. Det blir lagt vekt på å bruke moderne IKT-verktøy og relevante eksempler og oppgaver. Studiet er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger med veiledning, og prosjektarbeid.

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppe er studenter som har interesse for anvendelser av IKT og hvordan virksomheter kan utnytte informasjonsteknologi på en effektiv måte. Studiet gir bred kompetanse i skjæringsfeltet mellom IKT, økonomi, markedsføring og organisasjon. Det er stort behov for personer som både har forretningsforståelse og god kunnskap om IKT for at virksomheter skal treffe strategisk riktige valg. Studiet kvalifiserer for et bredt spekter av jobber både innen IKT-sektoren, og i andre private og offentlige virksomheter. Typiske arbeidsoppgaver kan være vurdering, anskaffelse, innføring, markedsføring og salg av IKT-løsninger, samt konsulenttjenester, opplæring og IKT-ledelse. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Mål for studieprogrammet

Målet med studiet er å gi studentene en tverrfaglig og arbeidsrelevant utdanning innen informatikk, økonomi og organisasjonsfag. Studiet kvalifiserer også for videre studier på masternivå, eksempelvis masterstudium i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorgrad i informasjonssystemer skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • grunnleggende kunnskaper om databaser, web, sosiale medier, datanett, IT-sikkerhet og programmering
 • grunnleggende kunnskap om økonomi, markedsføring, forretningsjus og organisasjon
 • god forståelse for arbeidsprosesser knyttet til prosjektarbeid, IT-ledelse, systemutvikling, og systemdrift
 • god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonsteknologi, økonomi og organisasjon

Ferdigheter:

 • bruk av kontorstøtteverktøy (tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy)
 • grunnleggende ferdigheter innen administrasjon av programvaretjenester, enkle datanett, databaser, webløsninger og applikasjoner
 • kunne delta aktivt i planlegging og gjennomføring av prosjekter som involverer informasjonsteknologi
 • grunnleggende ferdigheter i matematiske og statistiske metoder

Generell kompetanse:

 • kunne finne, vurdere og formidle fagstoff skriftlig og muntlig slik at det belyser en problemstilling og bidrar til utvikling av god praksis
 • kunne anvende kunnskapen på praktiske problemstillinger i arbeidslivet
 • ha et godt grunnlag for å oppdatere og videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


1. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6003 Informasjonsbehandling 7,50 O 7,5          
6102 Databaser 7,50 O 7,5          
6101 Web-publisering 7,50 O 7,5          
6100 Innføring i Linux 7,50 O 7,5          
6108 Programmering i Java 7,50 O   7,5        
6105 Windows Server og datanett 7,50 O   7,5        
6118 eForretning og sosiale medier 7,50 O   7,5        
6123 Informasjonssikkerhet 7,50 O   7,5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6000 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap 7,50 O     7,5      
6002 Markedsføring 7,50 O     7,5      
6111 Modellering og UML 7,50 O     7,5      
6001 Matematikk 7,50 O     7,5      
6006 Forretningsjus 7,50 O       7,5    
6004 Finansregnskap med analyse 7,50 O       7,5    
6007 Mikro- og markedssøkonomi 7,50 O       7,5    
6005 Statistikk I 7,50 O       7,5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6106 Prosjektstyring 7,50 O         7,5  
6112 Smidige metoder 7,50 O         7,5  
6010 Organisasjonsfag og etikk 7,50 O         7,5  
xxxx Valgemne 7,5 stp 7,50 O         7,5  
6117 Bachelorprosjekt 15,00 O           15
6113 IT-ledelse 7,50 O           7,5
xxxx Valgemne, 7,5 stp 7,50 O           7,5
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Forslag til valgemner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
6109 Objektorientert programmering 7,50 V 7,5  
6107 Operativsystem og nettverk 7,50 V 7,5  
6048 Markedskommunikasjon 7,50 V 7,5  
6061 Immateriell rett 7,50 V 7,5  
6013 Foretaksstrategi 7,50 V   7,5
6014 Organisasjonsfag II 7,50 V   7,5
6063 Operasjonsanalyse 7,50 V   7,5
6065 Databaser og web 7,50 V   7,5
6120 Applikasjonsutvikling for mobile enheter 7,50 V   7,5
15WEBINF Web- og informasjonsdesign 15,00 V   15
6021 Arbeidsrett 7,50 V   7,5
6058 Produktutvikling 7,50 V   7,5
6119 Praksis 30,00 V   30
5463 Praksis 20,00 V   20
5975 Spesialpensum 10,00 V 10 10
6022 Spesialpensum 7,50 V 7,5 7,5
5974 Spesialpensum 5,00 V 5 5
6020 Forretningsengelsk 15,00 O 7,5 7,5
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet er en grunnutdanning med normert studietid på 3 år, og fører fram til graden Bachelor i informasjonssystemer. Studiet er delt opp i emner som går over ett semester.

Det første studieåret tilsvarer 1-årig studium i informasjonsbehandling og er også felles med bachelorstudiet i informatikk. Dette året gir en bred innføring i de mest sentrale delene av informatikkfaget. Andre studieår fortsetter man med emner i økonomi, markedsføring, jus og organisasjonsfag. Gjennom valg de siste to semestre kan man spisse kompetansen med ytterligere informatikkemner, eller eksempelvis økonomifag og språk.

Alternativ studieplan
I 6. semester kan de obligatoriske emnene i studieplanen erstattes av praksis med inntil 30 studiepoeng eller studier i utlandet etter individuell søknad.

Valgemner
Det er mulig å velge emner innen informatikk, økonomi, matematikk og språk.

Internasjonalisering

Innenfor studieprogrammet er det mulig å ta 30 studiepoeng (ett semester) ved utdanningsinstitusjoner utenfor Norge. Det finnes samarbeidsavtaler og finansieringsordninger for dette, som studentene bør gjøre seg kjent med. Mer informasjon her:

Arbeids- og læringsformer

Forelesninger, praktiske øvinger med veiledning, prosjektoppgaver. I siste semester gjennomføres et større prosjekt. Prosjektet blir gjennomført i grupper og vil som hovedregel ha ekstern oppdragsgiver.

Arbeidsomfang
Forventet arbeidsomfang er 1.600 timer pr. 60 studiepoeng/studieår. Dette tilsvarer ca. 27 timer pr. studiepoeng.

Forholdet mellom teori/praksis

Studiet er praktisk og tverrfaglig, men behandler også grunnleggende teori innen fagområdene. Det blir lagt vekt på å bruke moderne verktøy og praktiske eksempler i undervisningen. Fagpersonalet ved instituttet har god kontakt med bedrifter og bedriftsnettverk i regionen.

Vurderingsformer

Det blir brukt bokstavkarakterer A-F (med F som ikke bestått). Evalueringsformer går fram av emneomtalene.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>,Bjørn Kristoffersen <Bjorn.KristoffersenSPAMFILTER@hit.no>,Jon Kvisli <jon.kvisliSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Susan Erdmann - 22.06.2015