412 Informasjonsbehandling - nettbasert årsstudium

Innledning

Det ettårige studiet i informasjonsbehandling gir en praktisk innføring i sentrale tema innen informasjonsbehandling og informasjonsteknologi (IT): Databaser, web-publisering, nettsteder, digitalt utstyr, datakommunikasjon, datanett, moderne operativsystemer, programmering, informasjonssikkerhet, digital markedsføring og sosiale medier. Studiet er identisk med det første året av bachelorstudium i informatikk og bachelorstudium i informasjonssystemer. Det er mulighet for overgang til disse etter gjennomført årsstudium.

Les mer praktisk informasjon på siden IT-studier på nett

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppe er alle med interesse for informasjonsteknologi og anvendelser av IT. Studiet gir et godt grunnlag for å forstå og bruke IT på en bedre måte i en arbeidssituasjon og videre studier. Studiet egner seg godt i kombinasjon med lærerutdanning, og kan inngå i andre utdanninger på bachelornivå for eksempel sammen med økonomiske/administrative fag, natur- og miljøvernfag, eller språkfag. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Mål for studieprogrammet

Målet med studiet er å gi studentene en praktisk innføring i sentrale metoder, teknikker og verktøy innen IT, samt anvendelser av IT.

Læringsutbytte

En uteksaminert kandidat fra det ettårige studiet i informasjonsbehandling skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

  • grunnleggende kunnskap om sentrale IT-emner som databaser, web-publisering, moderne operativsystemer, datakommunikasjon og nettverk, informasjonssikkerhet, programmering, digital markedsføring, sosiale medier, IT i organisasjoner og samfunn.

Ferdigheter i:

  • bruk av personlige programvareverktøy som tekstbehandling, regneark og presentasjonsverktøy
  • bruk av spørrespråket SQL og datamodellering for design og bruk av databaser
  • bruk av publiseringsverktøy, HTML og CSS for produksjon av websider med multimedieinnhold
  • bruk av Linux og Windows operativsystemer
  • grunnleggende Java-programmering
  • grunnleggende administrasjon og drift av Windows Server i nettverk

Generell kompetanse:

  • et godt grunnlag for å anvende IT innen andre fagfelt og videre studier

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Informasjonsbehandling - årsstudium
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
6003N Informasjonsbehandling - nettbasert 7,50 O 7,5  
6100N Innføring i Linux - nettbasert 7,50 O 7,5  
6101N Web-publisering - nettbasert 7,50 O 7,5  
6102N Databaser - nettbasert 7,50 O 7,5  
6105N Windows Server og datanett - nettbasert 7,50 O   7,5
6108N Programmering i Java - nettbasert 7,50 O   7,5
6118N eForretning og sosiale medier -
nettbasert
7,50 O   7,5
6123N Informasjonssikkerhet - nettbasert 7,50 O   7,5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet er en grunnutdanning med normert studietid på 1 år, og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet er delt opp i emner som går over ett semester, og er identisk med 1. år av bachelorstudiet i informatikk og bachelorstudiet i informasjonssystemer. Det er mulig å ta studiet over 2 år.

Internasjonalisering

Det ettårige studiet i informasjonsbehandling er ikke tilrettelagt for internasjonalisering.

Arbeids- og læringsformer

Nettundervisning, uten krav om deltagelse til faste tider. Det blir gitt obligatoriske oppgaver i de fleste emner. For å gjennomføre hele eller deler av nettstudiet, må studentene disponere egen PC og ha en velfungerende internettforbindelse. I tillegg må studentene ha webkamera og headset. En oppdatert liste over tekniske minstekrav vil foreligge i god tid før studiestart.

Arbeidsomfang
Forventet arbeidsomfang er 1.600 timer pr. 60 studiepoeng/studieår. Dette tilsvarer ca. 27 timer pr. studiepoeng.

Forholdet mellom teori/praksis

Studiet har en praktisk vinkling, men behandler også grunnleggende teori innen fagområdet. Det blir lagt vekt på å bruke moderne IT-verktøy og praktiske eksempler i undervisningen.

Vurderingsformer

Det blir brukt bokstavkarakterer A-F (med F som ikke bestått). Evalueringsformer går fram av emneomtalene.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>,Bjørn Kristoffersen <Bjorn.KristoffersenSPAMFILTER@hit.no>,Jon Kvisli <jon.kvisliSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Susan Erdmann - 24.06.2015