368 Eiendomsmegling, bachelor

Innledning

Bachelorstudier eiendomsmegling

Målgruppe og opptakskrav

Ett fullt studieår tilsvarer et arbeidsomfang for studenten på 1600 timer.

Studiet retter seg mot de som ønsker å arbeide med salg av eiendommer og eiendomsmegling. Studiet er praktisk rettet og gir studentene gode kunnskaper om megleren sin rolle i den praktiske hverdagen, samtidig vil studentene få gode kunnskaper innen økonomi og jus. Studiet vil gi kandidatene gode forutsetninger for å arbeide som eiendomsmegler etter avsluttet studium Studiet er godkjent Finanstilsynet (31.01.07), og gir studentene mulighet for å bli fagansvarlig/ansvarlig megler etter to år med arbeidserfaring.

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Mål for studieprogrammet

Studiet skal gi studentene solide kunnskaper innen eiendomsmeglerfagene og lover og forskrifter som utøver av yrket berøres av. Studentene skal gis kunnskap om eiendomsmegling i praksis og dokumentbehandling, samt regnskapslære, økonomi, oppgjør ved omsetning av eiendom og behandling av betrodde midler.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorutdanning i eiendomsmegling skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

 • ha bred kunnskap i sentrale temaer i praktisk eiendomsmegling og jus for eiendomsmeglere, men også innen økonomi, samfunnsøkonomi, metodefag og administrasjonsfag
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • være i stand til å oppdatere sin egen kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv
 • ha kunnskap om historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet for sitt fagområde

Ferdigheter

 • kunne anvende kunnskapen på praktiske problemstillinger i arbeidslivet
 • kandidaten skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse
 • kandidaten skal kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kandidaten skal kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter
 • kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og utveksle synspunkter og erfaringer for utvikling av god praksis
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser i næringen

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


1. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6033 Praktisk eiendomsmegling I 7,50 O 7,5          
6002 Markedsføring 7,50 O 7,5          
6000 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap 7,50 O 7,5          
6001 Matematikk 7,50 O 7,5          
6034 Praktisk eiendomsmegling II 7,50 O   7,5        
6006 Forretningsjus 7,50 O   7,5        
6004 Finansregnskap med analyse 7,50 O   7,5        
6005 Statistikk I 7,50 O   7,5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6035 Jus for eiendomsmeglere II 7,50 O     7,5      
6010 Organisasjonsfag og etikk 7,50 O     7,5      
6008 Investering og finansiering I 7,50 O     7,5      
xxxx Valgemne 7,5 stp 7,50 O     7,5      
6036 Praktisk eiendomsmegling III 7,50 O       7,5    
6037 Oppgjør og regnskap for eiendomshandel 7,50 O       7,5    
6013 Foretaksstrategi 7,50 O       7,5    
6007 Mikro- og markedssøkonomi 7,50 O       7,5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6038 Jus for eiendomsmeglere III 7,50 O         7,5  
6039 Skatt- og avgiftsrett for
eiendomsmeglere
7,50 O         7,5  
6009 Makroøkonomisk teori og politikk 7,50 O         7,5  
xxxx Valgemne 7,5 stp 7,50 O         7,5  
6040 Praktisk eiendomsmegling IV 15,00 O           15
6041 Finansiering av eiendomsinvestering 7,50 O           7,5
xxxx Valgemne 7,5 stp 7,50 O           7,5
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Forslag til valgemner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
6020 Forretningsengelsk 15,00 O 7,5 7,5
6048 Markedskommunikasjon 7,50 O 7,5  
6011 Samfunnsvitenskapelig metode 7,50 O 7,5  
6021 Arbeidsrett 7,50 O   7,5
6024 Personaladministrasjon og -ledelse 7,50 O   7,5
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet er knyttet opp mot 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon, og en del av emnene er felles med dette studiet. Studiet har også felles emne med andre studium ved Høgskolen. Hele studiet er på 180 studiepoeng fordelt med 30 studiepoeng på hvert semester. Studiet gir tittelen Bachelor i eiendomsmegling. Studie er delt opp i emner som til vanlig varer 1 semester der hvert emne har 3-6 undervisningstimer pr uke. Hvert emne gir studiepoeng som svarer til den arbeidsmengden emnet krever.

Valgemner
I studieplanen er det satt opp forslag til valgemne. Studentene kan velge valgemne relativt fritt innenfor høgskolens studieprogram, se også andre studieplaner for andre studier ved høgskolen. Timeplan og eksamensplan kan begrense dette valget noe. I noen sammenhenger vil det være viktig å passe på at man velger rett valgemne med tanke på opptakskrav til andre studium.

Internasjonalisering

Innenfor studieprogrammet er det mulig å ta 30 studiepoeng (ett semester) ved utdanningsinstitusjoner utenfor Norge. Det finnes samarbeidsavtaler og finansieringsordninger for dette, som studentene bør gjøre seg kjent med. Mer informasjon: http://www.hit.no/nor/HiT/AA-studere-ved-HiT/AA-studere-i-utlandet/Utveksling-fra-HiT/Hvor-kan-jeg-reise/HiTs-avtalepartnere

Arbeids- og læringsformer

Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer i emnene som inngår i studieplanen, det vil bli forelesninger, seminarer, gruppeoppgaver, individuelle oppgaver, ekskursjoner og det legges opp til at studentene skal få mulighet til arbeidserfaring ved praksisplass i 6. semester. Tradisjonelle forelesningsformer kan bli supplerte med databasert modellverktøy.

Arbeidsomfang
Forventet arbeidsomfang er 1.600 timer pr. 60 studiepoeng/studieår. Dette tilsvarer ca. 27 timer pr. studiepoeng.

Forholdet mellom teori/praksis

Studiet har en teoretisk basis, men det vil bli lagt vekt på å benytte mest mulig praktiske eksempler i undervisningen. I siste semester i det tredje studieåret vil det være mulig å velge mellom en praktisk variant og en teoretisk variant. Studier og praksis i dette semesteret kan foregå utenlands.

Vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal evalueres. Høgskolen vil benytte varierte evalueringsformer. Aktuelle evalueringsformer går fram av emneomtalene. Det benyttes bokstavkarakterer A-F (der F er ikke-bestått).


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Mette Venheim <mette.venheimSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Susan Erdmann - 29.06.2015