442 Folkekunst - tre - metall - tekstil, bachelor

Innledning

Bachelorstudiet i folkekunst er sett saman av Folkekunst -tre-metall-tekstil, 1,Folkekunst -tre-metall-tekstil 2 og Folkekunst - tre-metall-tekstil 3.

Målgruppe og opptakskrav

Bachelorstudiet i folkekunst er eit tilbod til dei som er interessert i utøving innan eit handverk.

Det er krav om studiekompetanse eller realkompetanse for å bli teken opp på studiet.

Mål for studieprogrammet

Bachelorstudiet i folkekunst skal gje studentane ei innføring, og vidare ei fordjuping, i norsk folkekunst. Den utøvande sida er vektlagt. Studentane vel om dei vil arbeide innanfor tre, metall eller tekstil. Målet er at studentane skal bli gode utøvarar innan eit handverk, at dei skal kunne skape og formgje med utgangspunkt i tradisjonskunsten og at dei skal få eit teoretisk grunnlag for å kunne arbeide med vern, fornying og formidling.

Læringsutbytte

Ved fullført bachelorstudium i folkekunst skal studenten ha tileigna seg dette læringsutbyttet:

Kunnskap

 • Kunnskap om norsk folkekunst og den historiske og kulturelle kontekst denne står i
 • Kunnskap om norsk formgjeving i nyare tid (1850 – 2000)
 • Allsidig praktisk og teoretisk kunnskap om tradisjonelle handverksteknikkar, tradisjonell materialbruk, formuttrykk og lokale variasjonar innan sitt materialområde
 • Kunnskap om estetikk, formalestetiske virkemiddel og metodar for idéutvikling
 • Kunnskap om relevant forskings- og utviklingsarbeid

Ferdigheiter

 • Kunne reflektere og drøfte omgrepet folkekunst i ein historisk og samtidig kontekst
 • Kunne bruke erfaringar frå praktiske og teoretiske studiar i eige skapande arbeid
 • Kunne formulere, strukturere og gjennomføre FoU-prosjekt innan sitt fagområde
 • Kunne reflektere, vurdere og velge hensiktsmessige løysingar i det formskapande arbeidet
 • Kunne formidle eigne arbeid munnleg, skriftleg og visuelt

Generell kompetanse

 • Har god teoretisk og praktisk kunnskap innan fagområdet, både i eit historisk, kulturelt og samtidsorientert perspektiv
 • Har evne til kritisk tenkning og å kunne reflektere over aktuelle tema innan fagområdet, som miljø, forbruk, vern og fornying
 • Kan formidle generell kunnskap innan fagfeltet, både i det museale og i det kunstnarlege feltet.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


obligatoriske emner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FKUN1 Folkekunst 1 60,00 O 30 30        
FKUN2 Folkekunst 2 60,00 O     30 30    
60FKUN3P Bacheloroppgåve - avsluttande prosjekt 30,00 O         30  
60FKUN3 Tradisjonsbasert design 30,00 O           30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelorstudiet i folkekunst er sett saman av Folkekunst -tre-metall-tekstil, 1,Folkekunst -tre-metall-tekstil 2 og Folkekunst - tre-metall-tekstil 3. Bacheloroppgåva på 30 stp er lagt til 2.semester i det tredje året.Om ein har 60 studiepoeng frå anna høgskole eller universitet, kan dette erstatte eitt av desse tre åra. Godkjenning av eit tredje år frå ein annan høgskole/universitet skjer etter søknad.

Internasjonalisering

Studentane har tilbod om studieopphald i utlandet på Folkekunst - tre-metall - tekstil 2

Arbeids- og læringsformer

Arbeid på verkstaden utgjer meir enn halve studietida dei tre åra. I tillegg er det forelesingar, seminarundervisning / kurs og studieturar. Studenten må rekne med å bruke ekstra tid på verkstaden i arbeidet med dei ulike studieoppgåvene. Studieåret er delt inn i prosjektperiodar, der det er sett av ein lengre periode til arbeid med avsluttande årsoppgåver.

Vurderingsformer

Vurderingsformene er skriftlege prøver, individuelle studieoppgåver (mappe) og indidviduelle prosjektoppgåver. Nokre av arbeidskrava vert vurdert til bestått / ikkje bestått, medan andre oppgåver vert vurdert med karakter.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bodil Akselvoll <Bodil.AkselvollSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 26.05.2015