628 Folkekunst - tre - metall - tekstil 1

Innledning

Årsstudiet Folkekunst - tre - metall - tekstil 1 er første året i Bachelorgraden i folkekunst.

Målgruppe og opptakskrav

Studiet i norsk folkekunst er eit tilbod til dei som er interessert i utøving og formidling innan folkekunst / kunst og handverksfag. Det er krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse for å kunne bli teken opp på studiet.

Mål for studieprogrammet

Studiet har som mål å gje studentane ei innføring i norsk folkekunst og på det grunnlaget å setja dei i stand til å arbeide for vern og fornying av den materielle formkulturen gjennom utøving og formidling. Studentane skal få grundig innføring i ulike teknikkar, materialkunnskap og form innan det materialområdet dei vel å studere. Studiet har både ei tradisjonsvernande og ei tradisjonsfornyande side.

Læringsutbytte

Sjå omtale i emneplanen.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Obligatorisk emne
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FKUN1 Folkekunst 1 60,00 O 30 30        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet har 3 hovudemne:

Historiske fag - skal gje eit oversyn over det mangfaldet som finst innan folkekunsten og sette gjenstandane inn i ein kulturell, sosial og kulturhistorisk samanheng og sjå på korleis innhaldet i folkekunstomgrepet har utvikla seg historisk.

Estetiske fag - skal gje kunnskap om og røynsle i arbeid med estetiske verkemiddel. Faget inneheld mellom anna fargelære, teikning og studie av form.

Verkstadfag - tek sikte på å gje den praktiske tileigninga av produksjonsprosessane innanfor tradisjonell folkekunst. Ein legg vekt på grunnleggande kjennskap til materiale, reiskap, arbeidsmetodar og arbeidsteknikkar. Ein kan velge mellom arbeid i tre, metall eller tekstil.

Studiet er organisera i ein fellesdel og ein fordjupingsdel. Fellesdelen inneheld historiske fag og delar av estetiske fag. Fordjupingsdelen inneheld verkstadfaget og delar av estetiske fag. I verkstadfaget vel ein å arbeide innanfor eitt av områda tre, metall eller tekstil.

Vektinga mellom dei ulike komponentane er:

Historiske fag

15 %

Estetiske fag

15%

Verkstadfag

70 %

Hovudemne HISTORISKE FAG

Noreg kan i eit historisk perspektiv syne til ein rik og variert folkekunst, mykje takka vere ulike naturlege og kulturelle tilhøve i eit langstrekt land. Føresetnaden for å drive handverk og kunsthandverk har skifta frå stad til stad, frå ei tid til ei anna og frå eit sosialt lag til eit anna. Ein finn eit frodig mangfald av material, teknikkar, former, fargar og dekor i og på gjenstandar knytta til kvardagsliv og høgtider.

Ein ynskjer å gje eit oversyn over dette mangfaldet. I særleg grad er merksemda retta mot tekstil-, metall- tre- og målingsarbeid frå den perioden ein kallar folkekunstens gullalder, det vil seie frå byrjinga av 1700-talet til slutten av 1800-talet.

Ein legg vekt på å sjå folkekunsten i tida den er vakse fram i. Sentrale spørsmål vil vere: Kva har skjedd i møtet mellom heimleg tradisjon og impulsar utanfrå? Kva har sosiale, økonomiske og kommunikasjonsmessige tilhøve hatt å seie for danning og utvikling av folkekunsten? Kva skil og kva samlar folkekunsten i eit område samanlikna med eit anna? Korleis har gamle skikkar og folketru forma folkekunsten? Studentane skal sjå tilhøvet mellom folkekunstuttrykka og samfunnet og den utøvande (tradisjons)kunstnaren sin plass i ulike samfunnsformer og i forskjellige historiske epokar. Ein skal drøfte innhaldet i folkekunststudiet og den plassen dette studiet og folkekunsten har i eit moderne samfunn.

Delemne:

 • Kva er folkekunst
 • Det lokale, det nasjonale og det globale
 • Teoretiske perspektiv
 • Laug - bygdehandverk - husflid
 • Folkekunst i ulike materiale og teknikkar
 • Kvardagsliv og høgtid
 • Stilhistorie

Hovudemne ESTETISKE FAG

Målsetjinga for estetiske fag er å utvikle sansen for estetiske kvalitetar og gjera studentane i stand til å arbeida medvete med form, farge, dekor og materialar. Mykje av undervisninga i estetiske fag er ei førebuing til arbeidet som skjer på verkstaden. Gjennom dette faget søkjer ein også å gjere studentane merksame på estetisk praksis i folkekunsten.

I estetiske fag vil ein arbeide med å visualisere eigne tankar og idear. Gjennom å øva visuelt medvet - gjera studentane betre i stand til å uttrykke ideane sine.Ved studium av form skal studentane få erfaring med ulike estetiske verkemiddel, både to - og tredimensjonalt. Eit viktig emne er samspelet mellom form og materiale.

Studentane må få kjennskap til farge som estetisk verkemiddel, og korleis ein kan nytte fargen som eige fargeuttrykk.

Delemne:

 • Teikning
 • Farge
 • Form/funksjon
 • Formalestetikk

FORDJUPINGSDEL

VERKSTADFAG TRE · METALL · TEKSTIL

Mål

Dette fagområdet femner om den praktiske tileigninga av produksjonsprosessane innanfor tradisjonell folkekunst og arbeid med fornying av folkekunsttradisjonen til aktuelle former og funksjonar. Studenten skal tileigne seg grunnleggande teknisk og formal kunnskap basert på tradisjonelle teknikkar og grunnleggande formale prisipp. Dette skal danne grunnlag for å gjere studenten i stand til å utvikle prosjekt sjølvstendig under rettleiing.

Studenten skal gjennom eige arbeid lære om gjenstandskulturen og få røynsle med eit utval praktiske produksjonsprosessar. Studentane skal bli kjent med arbeidsprosessar frå råmateriale fram til ferdig produkt. I verkstadfaget vil ein av faglege og praktiske grunnar og nytte seg av meir eller mindre bearbeida og moderne materialkvalitetar. Studentane skal verta i stand til å sjå lokal formkultur i historisk samanheng, bli kjent med grunnlaget for utforminga og gjennom det få forståing for eigen og andre sin kultur.

Vidare skal studiet setje studenten i stand til å registrere og analysere tradisjonsmateriale og sjølv planleggje og tilverke eigne produkt med feste i lokal eller tradisjonell formkultur.

Verkstadfaget skal gje studentane grunnleggjande materialforståing, kunnskap om bruk av ulik reiskap og arbeidsmetodar i vidareføring av folkekunst.

Undervisninga på grunnstudiet må sjåast i samanheng med påbyggingsstudiet, då det ikkje er mogleg å gje tilstrekkeleg opplæring innanfor teknikkar og ulike problemstillingar på eitt års studium.

Verkstadfaget har desse 2 hovudemna:

 • Materiale, reiskap og teknikk
 • Form / Funksjon/ Konstruksjon

Årsoppgåve, utstilling med skriftleg utgreiing

Årsoppgåva har ein sentral plass i studiet. I oppgåva skal studenten hente tilfang frå dei ulike fagkomponentane ved studiet, som historiske fag, verkstadfag og estetiske fag.

Arbeidet skal innehalde både ein skriftleg del og eit eller fleire praktiske arbeid utført på grunnlag av ei sjølvvalt problemstilling. I tillegg er det krav om at det lokale tradisjonsstoffet skal nyttast i nytt formskapande arbeid. Problemstilling/tema skal vera godkjent av rettleiar før studenten startar arbeidet med årsoppgåva.

Studentane vil gjennom året få rettleiing i rapportskriving, utvikling av problemstilling, bruk av kildemateriale, dokumentasjon og presentasjon av arbeidsoppgåver.

Internasjonalisering

Studentane kan ikkje ha opphald i utlandet som del av Folkekunst I.

Arbeids- og læringsformer

Studiet i folkekunst spenner om ein vekselverknad mellom praktisk og teoretisk handling. I verkstadfaget skal studenten skaffe seg kunnskap og ferdighet innan ulike tradisjonelle teknikkar og arbeide med eiga formgjeving av gjenstandar.

For å gje studentane ei heilskapleg forståing, gjennom teori og praksis, prøver ein å integrere dei ulike faga i studiet og legge ein struktur på studieåret som støttar opp om dette målet. Ein har difor valt å dele studieåret inn i lengre oppgåveperiodar, bolkar, som gjer dette mogleg.

Undervisninga er stort sett lagt til faste vekedagar, men kan i periodar bli meir konsentrera, t.d. om ein har kursveker, seminar eller spesielle tema der det kan vere hensiktsmessig å samle undervisninga.

Undervisningsformene vil variere mellom forelesingar, prosjektarbeid, individuell rettleiing på verkstad, seminar, kurs og ekskursjonar. Kurs - og seminarverksemd vil variere frå år til år, avhengig av økonomi og faglege vurderingar. Det vert arrangert ein lengre felles, obligatorisk studietur for alle studentane. I tillegg kjem kortare ekskursjonar innanfor kvar materialgruppe.

I tillegg til den timeplanfesta undervisninga, er det lagt opp til stor eigeninnsats frå studenten si side. Dette er nødvendig for å tilegne seg eit høgt handverksmessig nivå som grunnlag for vidareføring av folkekunsten.

I den siste bolken, under arbeidet med årsoppgåve, utstilling med skriftleg utgreiing, er det sett av tid til individuelt feltarbeid/ekskursjon. Studentane skal utføre det praktiske arbeidet i verkstaden på skolen, og det er obligatorisk frammøte til rettleiinga, både i arbeidet med den skriftlege - og den praktiske delen.

Estetiske fag er nært knytt til formgjeving i dei tre materialområda tre, metall og tekstil. Ein søkjer i den grad det er mogleg å integrere dei enkelte emna i estetiske fag til arbeidet og oppgåvene i verkstaden. Fagteikning er eit tema som det vert undervist i på verkstaden.

I forelesingane vil ein bruke audiovisuelle hjelpemiddel og ta opp tema til diskusjon. Ein er i stor grad avhengig av aktiv deltaking frå studentane si side for å nå målet for dette faget.

Studieåret vert avslutta med eit arrangement med utstillingar, visning og konsertar. Avsluttande årsoppgåve og andre arbeid vert stilt ut for sensurering og deretter for publikum.

Vurderingsformer

Det skal vere samsvar mellom mål, innhald og vurdering i studiet. Vurdering som skjer undervegs i studiet, skal gje studenten ei tilbakemelding på korleis studieoppgåver er løyst og kva som bør vektleggast vidare i studiet. Vurdering av studieoppgåver, prøver og arbeidskrav som må vere gjennomførte for å kunne gå opp til eksamen, vert samla i studentmappe og vert vurdera av faglærar i samråd med fagteam. Dei fleste av desse arbeida går inn som del av eksamen.

Arbeidskrav / vurdering i dei enkelte hovudemna

Innhald i studentmappe:

Studieoppgåver frå estetiske fag og verkstadfag inngår i studentmappe. For kvar studieoppgåve er det utforma oppgåvetekst som seier noko om mål, innhald og vurdering av oppgåvene.Undervisninga i estetiske fag er obligatorisk.

Det meste av undervisninga i verkstadfaget har obligatorisk deltaking, slik som innføring i nye tema (både praktisk og teoretisk), temaveker / kursveker og seminar med felles gjennomgang av oppgåver.

I arbeidet med årsoppgåva er det obligatoriske rettleiingstimar, både på verkstaden og i arbeidet med den skriftlege delen.

Delemnet Materiale, reiskap og teknikk : Studenten skal utføre øvingar og produkt som leverast saman med ulike former for dokumentasjon av arbeidsprosess. Arbeidskrava vert definert i oppgåvetekst

 1. Delemnet Form, funksjon og konstruksjon : Studenten skal utføre øvingar og produkt som leverast saman med ulike former for dokumentasjon av arbeidsprosess. Arbeidskrava vert definert i oppgåvetekst.
 2. Prøve i verkstadfagteori, 4 timar
 3. Studieoppgåver i dei ulike delemna i estetiske fag

Skriftleg prøve i historiske fag, 5 timar

Samansett årsoppgåve (omlag 10 veker)

Eksamen omfattar både studieoppgåver gjennom året, prøve i verkstadfag, skriftleg prøve i historiske fag og årsoppgåve.

Dei ulike delane av studiet vert vekta slik i forhold til den samanfattande karakteren for studiet:

 • Årsoppgave, utstilling med skriftleg utgreiing 2
 • Skriftleg prøve i historiske fag 1
 • Studentmappe 2

Det vert gjeve ein gradert karakter på vitnemålet, gradert frå A til F der A er beste og E er lågaste ståkarakter. Kvart delemne må ha bestått karakter for at hovudemnet skal vere bestått.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bodil Akselvoll <Bodil.AkselvollSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Nina Holmberg Lurås - 09.04.2015