Databaser 5602

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha:

  • kunnskap om bruksområder for databaser
  • kunnskap om design, implementasjon og administrasjon av databaser
  • grunnleggende kunnskap om det teoretiske fundamentet for relasjonsdatabaser
  • kunnskap om oppgaver og virkemåte til databasehåndteringssystemer
  • ferdigheter i bruk av SQL
  • ferdigheter i datamodellering og normalisering
  • ferdigheter i bruk av verktøy for design, implementasjon og administrasjon av databaser

Innhold

Bruksområder og oppgaver til et databasesystem. Bruk av SQL, med vekt på tabelldefinisjon, utvalgsspørringer og datamanipulering. Relasjonsmodellen. Datamodellering med E/R, normalisering, implementasjon av datamodeller i databasen. Fysiske lagringsstrukturer med vekt på indekser. Databaseadministrasjon med vekt på brukeradministrasjon. Transaksjoner og flerbrukerdatabaser. Enkel applikasjonsutvikling mot databaser. XML og databaser. Objektrelasjonelle databaser.

Arbeids- og læringsformer

4-5 timer forelesning, øving og veiledning pr. uke.

Vurderingsformer

En 5 timers, individuell, skriftlig prøve som teller 100%. Det blir gitt et antall obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til prøven.

Krav ved digital eksamen:

  • ​Eksamenskandidaten skal være på plass i eksamenslokalet med egen maskin klargjort for digital eksamen senest 30 minutter før eksamen starter. Dersom utstyret ikke er klargjort for digital eksamen senest 30 minutter før eksamen starter kan kandidaten miste retten til å gjennomføre eksamen. Det vil kun unntaksvis bli gitt anledning til å gjennomføre eksamen dersom kandidatens utstyr ikke oppfyller kravene til digital eksamen. Oversikt over kravene til digital eksamen finnes her: http://www.hit.no/Student/Eksamen-og-vitnemaal/Digital-eksamen

  • Prøveeksamen i det digitale eksamensverktøyet er obligatorisk og må være levert for å kunne gå opp til eksamen. Prøveeksamen skal leveres på den maskinen eksamenskandidaten vil bruke på hovedeeksamen. Manglende innlevert prøveeksamen vil medføre at kandidaten blir meldt av eksamen i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bjørn Kristoffersen <Bjorn.KristoffersenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Amir Ebrahimi - 25.08.2015