Matematikk 6001

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha kunnskaper om grunnleggende matematiske begrep, metoder og modeller som andre emner i studiet kan bygge videre på. Studentene skal ha opparbeidet seg et faglig grunnlag for å kunne drøfte sentrale matematiske modeller både analytisk og grafisk. De skal beherske grunnleggende regneteknikker og metoder for å håndtere aktuelle modeller, og de skal både kunne tolke andres og formulere egne modeller i relevante problemstillinger.

Innhold

Repetisjon av helt grunnleggende matematiske begrep og regneteknikker. For funksjoner i en variabel ser man på: Derivasjon, integrasjon, kurvedrøfting og optimering. Deretter kommer eksponensial- og logaritmefunksjoner, og grunnleggende finansmatematikk. I funksjoner av flere variabler ser man på partiell derivasjon og ekstremalproblem.

Arbeids- og læringsformer

6 timer forelesning og oppgaveløsning pr. uke.

Vurderingsformer

En 5 timers, individuell, skriftlig prøve. Det blir gitt et antall obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til prøven. Merk at evt. godkjente øvinger fra tidligere år ikke teller med.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Roy M. Istad <roy.istadSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Roy Martin Istad - 21.11.2013