887(P), 961 (N) Spesialpedagogikk

Innledning

Spesialpedagogikk er et sentralt arbeidsfelt i en inkluderende barnehage, skole eller annet opplæringstilbud. Dette studiet bygger på ulike læringsperspektiv, men vil ha hovedfokus på interaksjonens betydning for individets læring og utvikling gjennom aktiviteter i sosiale kontekster. Kunnskap om barns og unges individuelle forutsetninger og læringsmiljøets betydning er vesentlig for å lykkes i arbeidet med tilpasset opplæring og inkludering. Kunnskaper og ferdigheter om kartlegging og utarbeiding av tiltak står også sentralt for å kunne ivareta den enkelte. I tillegg kreves et positivt menneskesyn for å lykkes med opplæring av barn og unge med spesielle behov.

Tidlig innsats og forebyggende arbeid er også avgjørende for å sikre muligheter til optimal læring og utvikling.

Målgruppe og opptakskrav

Yrkesaktive som ønsker videreutdanning i spesialpedagogikk. Opptakskrav er 3-årig høgskoleutdanning, hvor pedagogikk utgjør minimum 30 studiepoeng eller godkjent realkompetanse og minimum 60 studiepoeng pedagogikk. (Vernepleier og barnevernspedagog fyller også opptakskravet).

Mål for studieprogrammet

Målet for studiet er at studentene skal utvikle sin fagkompetanse, didaktiske kompetanse, sosiale kompetanse, endrings- og utviklingskompetanse, samt yrkesetiske kompetanse knyttet til det spesialpedagogiske fagområdet.

Læringsutbytte

Studenter som fullfører videreutdanning i spesialpedagogikk utvikler kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse slik det beskrives i emneomtalene for hver modul.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Emneoversikt
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SPES 305 Spesialpedagogikk med vekt på språk-
og kommunikasjonsvansker
15,00 V 15  
SPES 306 Spesialpedagogikk med vekt på
matematikkvansker
15,00 V 15  
SPES 307 Spesialpedagogikk med vekt på lese- og
skrivevansker
15,00 V   15
SPES 308 Spesialpedagogikk med vekt på adferds-
og konsentrasjonsvansker
15,00 V   15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Innholdet i studiet bygger på målet for bachelorstudiet i spesialpedagogikk.

Som videreutdanning kan modulene SPES 306 og SPES309 velges studieåret 2013-2014.

Flere moduler vil være tilgjengelig som videreutdanning fra høsten 2014.

Emnene er uavhengig av hverandre og kan følges enkeltvis som 15 studiepoengs emner.

For mer informasjon, se studieomtalen for bachelor i spesialpedagogikk.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt til rette for internasjonalisering i disse emnene.

Arbeids- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres som forelesninger og seminar. Fronter blir brukt som arbeidsredskap. Nefsis anvendes som kommunikasjonsverktøy for de som velger nettbasert studium. Mye av kommunikasjonen mellom studenter og lærere vil foregå på fronter eller nefsis. Det gis veiledning individuelt og i grupper av faglærer og medstudenter. Arbeidsformene vil være preget av drøfting og refleksjon. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig arbeidsinnsats gjennom selvstudium, gruppearbeid og gjennomføring av arbeidskrav slik det fremkommer av emnebeskrivelsen for den enkelte modul.

Vurderingsformer

Spesialpedagogikk er et praksisorientert fag. Det innebærer at forelesninger, seminar og arbeidskrav belyser sammenhengen mellom teori og praksis.

Skikkethet

Se under hver emnebeskrivelse.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Nina Jenssen <Nina.JenssenSPAMFILTER@hit.no>,Anne Grethe Lauritzen <Anne.G.LauritzenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Carl-Magnus Nystad - 07.03.2013