676 Spesialpedagogikk, grunnutdanning

Innledning

Spesialpedagogikk er et sentralt arbeidsfelt i en inkluderende barnehage, skole eller annet opplæringstilbud. Studiet bygger på ulike læringsperspektiver, men vil ha hovedfokus på intereraksjon mellom individets læring og utvikling gjennom aktiviteter i sosiale kontekster. Kunnskap om barn og unges individuelle forutsetninger og læringsmiljøets betydning er vesentlig for å lykkes i arbeidet med tilpasset opplæring og inkludering. Ferdigheter i forhold til kartlegging og tiltak er på sin side avgjørende for å ivareta den enkelte. I tillegg kreves et positivt menneskesyn for å lykkes i samhandling og opplæring av barn og unge med spesielle behov.

Tidlig innsats og forebyggende spesialpedagogisk virksomhet er også avgjørende for å sikre muligheter til optimal læring og utvikling.

Målgruppe og opptakskrav

Generell studiekompetanse

Mål for studieprogrammet

Etter dette studieåret skal studenten ha grunnleggende spesialpedagogisk kompetanse for å tilpasse undervisningen til barn og unge med spesielle behov. Studiet kvalifiserer studentene til arbeid med spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring og kan gjerne kombineres med ulike faglærerutdanninger som for eksempel kroppsøving og/eller kunst og håndverk.

Læringsutbytte

Studiet gir generell kompetanse i forhold til læring og utvikling, samt spesifikk kompetanse i forhold til barn, ungdom og voksne med særskilte opplæringsbehov. Målet for studiet er å utvikle studentenes fagkompetanse, didaktiske kompetanse, sosiale kompetanse, endrings- og utviklingskompetanse samt yrkesetiske kompetanse.

Studenten skal tilegne seg teoretiske kunnskaper om tilpasset opplæring, inkludering, lærevansker samt funksjons- og utviklingshemning. Videre skal studenten kunne tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov samt synliggjøre holdninger som representerer likeverd overfor mennesker som har behov for tilpasset opplæring. For å oppnå denne målsettingen må studenten tilegne seg teoretiske kunnskaper, ferdigheter og utvikle holdninger i faget i tråd med emnebeskrivelsene.

Studiet kvalifiserer primært til arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov i barnehage, skole, videregående opplæring samt innen andre sektorer der læring og utvikling er en vesentlig del av virksomheten. Studiet kan, sammen med annen utdanning, kvalifisere til opptak på spesialpedsgogikk eller master i pedagogikk.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetningEmnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SPES 301 Spesialpedagogikk med vekt på tilpasset
opplæring
15,00 O 15  
SPES 302 Spesialpedagogikk med vekt på
inkludering
15,00 O 15  
SPES 303 Spesialpedagogikk med vekt på
lærevansker
15,00 O   15
SPES 304 Spesialpedagogikk med vekt på
funksjonshemning og utviklingshemning
15,00 O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Innholdet i studiet bygger på målet for studieprogrammet og tar utgangspunkt i fire hovedemner:

Spesialpedagogikk med vekt på tilpasset opplæring

Spesialpedagogikk med vekt på inkludering

Spesialpedagogikk med vekt på lærevansker

Spesialpedagogikk med vekt på funksjonshemning og utviklingshemning:

Emnene er uavhengige av hverandre og kan følges enkeltvis som 15 studiepoengs emner eller som et årsstudium på i alt 60 studiepoeng. Denne oppbyggingen gjør det mulig å følge studiet både på deltid og heltid.

Internasjonalisering

Det vil bli gitt muligheter for praksis i utlandet.

Arbeids- og læringsformer

Undervisningen vil delvis foregå gjennom forelesninger og seminarer og arbeidsformene skal generelt preges av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledning av studentene både i forhold til teoretisk arbeid og praksis er også vektlagt. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid , prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom studentenes egen aktivitet.

Fronter blir brukt som kommunikasjonsverktøy i læringsprosessen. Mye av kommunikasjonen mellom studenter og lærere vil foregå her. Det vil bli gitt veiledning individuelt og i grupper.

Forholdet mellom teori/praksis

Det vil være 1 uke praksis i 2. semester.

Vurderingsformer

Se under hvert emne.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Kari-Anne Næss <kari-anne.b.nassSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Nina Holmberg Lurås - 31.07.2013