220 853 Spesialpedagogikk, bachelor

Innledning

Spesialpedagogikk er et sentralt arbeidsfelt i en inkluderende barnehage, skole eller annet opplæringstilbud. Studiet bygger på ulike læringsperspektiver, men vil ha hovedfokus på interaksjon mellom individets læring og utvikling gjennom aktiviteter i sosiale kontekster. Kunnskap om barn og unges individuelle forutsetninger og læringsmiljøets betydning er vesentlig for å lykkes i arbeidet med tilpasset opplæring og inkludering. Kunnskaper og ferdigheter i forhold til kartlegging og tiltak er på sin side avgjørende for å ivareta den enkelte. I tillegg kreves et positivt menneskesyn for å lykkes i samhandling og opplæring av barn og unge med spesielle behov.

Tidlig innsats og forebyggende spesialpedagogisk virksomhet er også avgjørende for å sikre muligheter til optimal læring og utvikling.

Målgruppe og opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Mål for studieprogrammet

Etter endt bachelor utdanning i spesialpedagogikk skal studenten ha kompetanse for å tilpasse undervisningen til barn og unge med spesielle behov. Studiet kvalifiserer studentene til arbeid med spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført bachelor utdanning skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • kunnskap og kan redegjøre for barn og unges normalutvikling

 • kunnskap om barn og unges individuelle forutsetninger, generelle og spesifikke vansker og læringsmiljøets betydning
 • kunnskaper om tiltak som forbygger, avhjelper og reduserer vanskene.
 • kunnskap om hva som kjennetegner inkludering, tilpasset opplæring, likestilt, flerkulturelt og helsefremmende miljø.
 • kunnskap om hvilke rettigheter barn og unge med spesielle behov har sett i forhold til lovverket, læreplan og rammeplan.
 • kunnskap om etiske retningslinjer i møte med barn, unge og deres foresatte.
 • kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barn og unge med spesielle behov

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende fagkunnskap om individuelle forutsetninger/generelle og spesifikke vansker og læringsmiljøet betydning.
 • gjennomføre aktuell kartlegging på individ og systemnivå, reflektere over funn i kartleggingen og iverksette tiltak
 • samhandle med foresatte og aktuelle instanser om barn og unges utvikling, læring og trivsel.
 • reflektere over egen og institusjonens praksis i arbeidet med videreutvikling av det spesialpedagogiske arbeidet i et inkluderende samfunn.
 • reflektere over etiske spørsmål i møte med barn ,unge og deres foresatte.
 • vurdere og bruke relevante forskningsresultater i det spesialpedagogiske arbeidet og selv kunne gjennomføre systematisk utviklingsarbeid .

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • integrere generell kunnskap om læring og om læringsmiljøet betydning, og kunne knytte det til barn og unge med spesielle behov
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og reflektere over det spesialpedagogiske arbeidet knyttet til barnehagens/skolens /voksenopplæringens innhold og oppgaver med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • ha forståelse for og innsikt i etiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kunne delta i , bidra til å gjennomføre utviklingsarbeid og bidra til nytenking og innovasjon i barnehage/skole/voksenopplæring.
 • identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til yrket
 • vise endrings- og utviklingskompetanse
 • formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig og mestre norsk på en kvalifisert måte

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetningEmnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SPES 301 Spesialpedagogikk med vekt på tilpasset
opplæring
15,00 O 15          
SPES 302 Spesialpedagogikk med vekt på
inkludering
15,00 O 15          
SPES 303 Spesialpedagogikk med vekt på
lærevansker
15,00 O   15        
SPES 304 Spesialpedagogikk med vekt på
funksjonshemning og utviklingshemning
15,00 O   15        
SPES 305 Spesialpedagogikk med vekt på språk-
og kommunikasjonsvansker
15,00 O     15      
SPES 306 Spesialpedagogikk med vekt på
matematikkvansker
15,00 O     15      
SPES 307 Spesialpedagogikk med vekt på lese- og
skrivevansker
15,00 O       15    
SPES 308 Spesialpedagogikk med vekt på adferds-
og konsentrasjonsvansker
15,00 O       15    
SPES 309 Spesialpedagogikk med vekt på
flerspråklighet og lærevansker
15,00 O         15  
SPES 310 Spesialpedagogikk med vekt på
nevrologiske- og sanserelaterte
lærevansker
15,00 O         15  
SPES 311 Spesialpedagogikk med vekt på
forebygging, rådgiving og samarbeid
15,00 O           15
SPES BA Bacheloroppgave 15,00 O           15
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
 

Innholdet i studiet bygger på målet for studieprogrammet og tar utgangspunkt i 12 hovedemner:

Emnene er uavhengige av hverandre og kan følges enkeltvis som 15 studiepoengs emner. Den fleksible oppbygningen gjør det mulig å følge studiet både på deltid og heltid. Emnene på 2 og 3-årstrinn krever 30 stp pedagogikk eller spesialpedagogikk i forkunnskaper. Oppstart på bacheloroppgave krever at de andre modulene eller tilsvarende er fullført.

Internasjonalisering

Det vil bli gitt muligheter for praksis i utlandet.

Arbeids- og læringsformer

Undervisningen vil delvis foregå gjennom forelesninger og seminarer og arbeidsformene skal generelt preges av kritisk tenkning, drøfting og refleksjon. Veiledning av studentene både i forhold til teoretisk arbeid og praksis er også vektlagt. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid og oppgaver. Studiet er basert på at læring oppstår i fellesskap og gjennom studentenes egen aktivitet.

Fronter og Nefsis blir brukt som kommunikasjonsverktøy i læringsprosessen. Mye av kommunikasjonen mellom studenter og lærere vil foregå her. Det vil bli gitt veiledning individuelt og i grupper.

Forholdet mellom teori/praksis

Det vil være 1 uke praksis 1 studieår.

Vurderingsformer

Se under hvert emne.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Carl-Magnus Nystad <Carl-Magnus.NystadSPAMFILTER@hit.no> - 26.02.2013