2906 Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse, master

Innledning

Mastergradstudiet i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse er et videregående og forskningsbasert studium innenfor fagområdet utdanningsvitenskap/pedagogikk. I studiet vil en med støtte i nasjonal og internasjonal praksis og forskning analysere pedagogisk virksomhet i utdanning og opplæring på ulike nivåer. Slik utdanning kan for eksempel være i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring, samt bedriftsopplæring innen offentlig og privat virksomhet.

Målgruppe og opptakskrav

Alle søkere med fullført lærerutdanning (allmennlærere/grunnskolelærere, faglærere, førskolelærer/barnehagelærere osv) som har gjennomsnittskarakter C eller bedre på hele sin utdanning er kvalifisert.

Søkere uten fullført lærerutdanning må oppfylle kravet til BA-grad med faglig fordypning på 80 stp. i pedagogikk/spesialpedagogikk eller tilsvarende.

Mål for studieprogrammet

Målet er å gi spisskompetanse i pedagogikk og på kjerneområdene didaktikk og ledelse for virksomhet innenfor utdanning, opplæring og forskning der innsikt i og refleksjon rundt didaktiske læreprosesser står sentralt. Studiet er praksisnært, noe som innebærer at en har den pedagogiske praksis både som utgangspunkt og siktemål. Samtidig har studiet forankring i utdanningsvitenskapelig og pedagogisk teori og grunnlagstenkning, der tema som allmenndidaktikk, fagdidaktikk, yrkesdidaktikk, ledelse, vitenskapsteori og forskningsmetode utgjør vesentlig kjernestoff. I tillegg velger studentene teoretisk fordypning innenfor avgrensede områder. Arbeid med litteratur og masteroppgaven skal gi studentene et grunnlag for bedre å forstå og analysere pedagogisk praksis, og bidra til å gjøre opplæring og ledelse av læreprosesser mer reflektert for studentene, og de læringsmiljøene de kommer til å arbeide med.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført utdanning skal studenten ha:

 • kunnskap innenfor pedagogikkfaget med spesiell innsikt i ledelse og didaktikk
 • kunnskap om danningsbegrepets innhold og aktualitet i vår tid, satt i sammenheng med pedagogikkfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kunnskap om vitenskapelige teorier og forskningsmetoder relevant for pedagogikkfaget

Ferdigheter

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • analysere teorier, metoder og fortolkninger relevant for forskning innen det pedagogiske fagfeltet og arbeide selvstendig med problemløsning
 • gjøre greie for didaktikkens opprinnelse, utvikling og vitenskapelige forankring i en danningsteoretisk og kulturvitenskapelig tradisjon
 • vurdere sammenhengen mellom ledelse, kvalitet og læringsprosesser
 • fullføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • analysere forskningsetiske problemstillinger relevant for fagfeltet didaktikk og ledelse
 • anvende forskningsbasert kunnskap og ferdigheter og bidra til nytenkning i ledelse av kunnskapsorganisasjoner
 • formidle omfattende selvstendig arbeid, beherske pedagogiske uttrykksformer og kommunisere faglige problemstillinger i sammenheng med pedagogikk, didaktikk og ledelse

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Emneoversikt
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
15DID Didaktikk (Emne i master) 15,00 O 10 5    
15LED Ledelse (Emne i master) 15,00 O 5 10    
30VTM Vitenskapsteori og metode 30,00 O 15 15    
15EST Estetikk og dannelse (Emne i master) 15,00 V     15  
15ETI Etikk og profesjonelt ansvar 15,00 V     15  
15PROB Profesjonskunnskap barnehage 15,00 V     15  
15PROS Profesjonskunnskap skole 15,00 V     15  
30MASTO Masteroppgave i pedagogikk 30,00 O       30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Mastergradstudiet har følgende oppbygging:

Generell del gjennomføres første og andre semester, og er en forberedelse til og en forutsetning for å gjennomføre masteroppgaven. Integrert i generell del er et forprosjekt med egen feltstudie.

Spesiell del omfatter profesjonsrettet og fagrettet valg som gjennomføres tredje semester og masteroppgaven som gjennomføres fjerde semester.

Undervisningsspråket er norsk med muligheter for gjesteforelesninger på engelsk.

Internasjonalisering

Deler av studiet og masteroppgaven kan etter avtale gjennomføres utenfor Norge.

Arbeids- og læringsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, feltarbeid, danningsreise

Vurderingsformer

Semesteroppgaver, feltarbeid, fagartikler, masteroppgave


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bjørn Magne Aakre <Bjorn.AakreSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Webmaster HiT - 28.08.2013