303 Kultur og ledelse / Kultur og leiing, betalingsstudium, bachelor

Innledning

Kultur og ledelse er et studium for personer som har relevant arbeidserfaring eller er i arbeid i kultursektoren / i kulturbasert næring. Studiet har ledelse i kultursektoren, eller av kulturbasert næringsliv, som emne. Studiet gir anledning til å fordype seg i særtrekk og utfordringer knyttet til ledelse i kultursektoren / i kulturbasert næringsliv.

Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot personer som er knyttet til offentlig kulturforvaltning, til private eller offentlige kunst- eller kulturinstitusjoner, annet kulturbasert næringsliv, og -organisasjoner og mot arrangører, enten de er ansatte, engasjerte, tillitsvalgte eller annet. Studiet retter seg mot personer som ønsker en praktisk-teoretisk utdanning innen ledelse i kultursektoren eller av kulturbasert næringsvirksomhet.

Opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse, med dei unnatak og overgangsordningar som følgjer av regelverket. Ein kan gjennomføre ein eller fleire modular. Det vil bli skrive ut karakterbevis for dei einskilde modulane.

Mål for studieprogrammet

Studiet har to mål. Det tar sikte på å gi studentene en helthetlig forståelse mål, rammmer og oppgaver for kultursektoren, samt å gi kunnskap om de særegne utfordringer ledere i denne sektoren står overfor. I tillegg til dette inneholder studiet emner som lederteori, organisasjonsteori, økonomi, markedsføring, etikk og vitenskapsteori. Studiet er rettet mot ansatte i kulturektoren eller i kulturbasert næringsliv og kvalifiserer for utøvelse av forskjellige lederroller der.

Læringsutbytte

7.Læringsutbytte

a)Kunnskap og forståing:

 • Kunnskap om ledelse av kulturinstitusjoner og ledelse av kulturbasert næringsvirksomhet.
 • Kunnskap om kunst og kultur som politisk, sosialt og estetisk fenomen
 • Kunnskap om politiske, forvaltningsmessige og organisasjonsmessige forhold i kultursektoren
 • Kunnskap om økonomi, markedsføring og sponsing knyttet til kultur
 • Forståelse av særlige utfordringer knyttet til ledelse av institusjoner og virksomhet knyttet til kunst og kultur.
 • Forståelse av etikkens rolle i utøvelse av ledelse
 • Kunnskap om elementær vitenskapsteori og metode

b)Ferdigheter

 • Ferdigheter knyttet til ledelse i kultursektoren og av kulturbasert næringsvirksomhet.
 • Analytisk ferdigheter knyttet til forståelse av kunst og kultur som politisk, sosialt og estetisk fenomen
 • Forståelse av politiske- organisatoriske- og forvaltningsmessige trekk ved kultursektoren
 • Forståelse av hvilke mål, rammer og oppgaver for kultursektoren
 • Evne til å håndtere etiske og faglige dilemmaer knyttet til ledelse i kultursektoren

c)Kompetanse:

 • Evne til å se kultur og ledelse i sammenheng
 • Evne til å håndtere dilemmaer knyttet til ledelse i kultursektoren og kulturbasert næringsliv.
 • Evne til å vurdere kultur og økonomi i sammenheng
 • Evne til å kunne forholde seg analytisk til kunst- og kulturfeltet
 • Evne til å se lederrollen i sammenheng med etiske normer

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Ny fagblokk
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
3494 Modul ledelse 30,00 O 15 15    
3489 Modul kultur 30,00 O     15 15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Hovedtemaene for studiet er kultur og ledelse. Studiet er satt sammen av to separate emner, Modul kultur og Modul ledelse. Innholdet i modulene er forskjellige og danner til sammen studiets helhet. Undervisningen i Modul kultur er innrettet slik at studentene skal få kunnskap om de overordnede mål, rammer og oppgaver for kultursektoren. Modulen behandler også kunst- og kultur som politisk, sosialt og estetisk fenomen. Det blir dessuten gitt opplæring i økonomistyring, prosjekt, sponsing og markedsføring knyttet til kultur. I Modul ledelse dreier undervisningen seg i hovedsak om ledelse i kultursektoren, det blir lagt vekt på temaer som ledelse og kommunikasjon, etikk og ledelse, organisasjonsteori og forvaltningslære. Modulen har også en tilpasset elementær innføring i vitenskapsteori og metode.

Internasjonalisering

Ikke aktuelt

Arbeids- og læringsformer

Studiet er lagt til rette slik at det lar seg kombinere med fulltidsarbeid. Læringen er basert på en kombinasjon av undervisning, selvstudium og løsing av oppgaver. Kjernen i undervisningen er to ukesamlinger per semester. E-læringssystemet Fronter vil være et hjelpemiddel i undervisninga. Det er derfor en forutsetning at studentene har tilgang til internett og e-post.

Vurderingsformer

I høstsemesteret en skriftlig gruppeoppgave som tel 20%. I vårsemesteret en 5 timers individuell eksamen i pensumrelatert teori som teller 20%. Avsluttende skriftlig individuell oppgave som teller 60%. Vurdering med graderte karakterer, A (best) til E for oppnådde læringsmål, og F når læringsmål ikke er oppnådd. Studentene må stå på alle oppgaver for å få karakter i emnet.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Geir Grothen <geir.grothenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 19.02.2013