550 Grunnskolelærerutdanning 1-7. trinn, nettbasert, bachelor

Innledning

Grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn er en utdanning som passer for deg som vil være med å gi elevene en god start på skoletiden allerede fra første skoledag. Utdanningen er en profesjonsutdanning som kombinerer faglig utvikling og praksisarbeid i grunnskolen.

Pedagogikk og elevkunnskap, matematikk og norsk er obligatoriske undervisningsfag. I tillegg velger du to eller tre andre undervisningsfag. I løpet av de fire studieårene vil du få til sammen 100 dagers praksis med veiledning.

Det nettbaserte tilbud gir deg en fleksibel studiehverdag. Nettstudiet kan enten tas på heltid over 4 år eller på deltid over 5 år. Det er to faste undervisningsdager i uken – mandag og onsdag. Undervisningen foregår via videokonferanse i sanntid. Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og veiledning.

Dersom du ønsker å ta studiet på heltid, får du tilbud om å ta til sammen 30 stp i religion, livssyn og etikk (RLE) de to første årene. Undervisning er lagt til torsdager.

I tillegg må du delta på tre obligatoriske samlinger (fire for heltidsstudenterr) på høgskolens studiested på Notodden.

For mer informasjon om undervisningsdager, samlinger og praksis vises til studiets hjemmesider på hit.no.

Studiets innhold og oppbygging er fastsatt i Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn og Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. – 7. trinn. Studiet består av obligatoriske og valgfrie emner.

Politiattest skal framlegges ved studiestart. Taushetserklæringsskjema og egenerklæringsskjema for tuberkulose leveres ekspedisjonen på Høgskolen så raskt som mulig etter studiestart.

Målgruppe og opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse, minimum 35 i skolepoeng og karakteren 3 i matematikk og norsk.

Mål for studieprogrammet

Etter fullført utdanning vil studenten ha undervisningskompetanse for arbeid i grunnskolen 1. til 7. trinn. Mange med lærerkompetanse arbeider i yrker med informasjons- og opplæringsvirksomhet. Etter 3.studieår vil du kunne søke deg direkte til ulike masterstudier avhengig av fagvalg, f.eks: formgiving, kunst og håndverk, kroppsøving, idrett og friluftsliv, natur-, helse- og miljøvern - spesielt tilrettelagt for lærere.

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytte særskilt for studenter på 1.– 7. trinn:

Kandidaten

 • har faglige og fagdidaktiske kunnskaper i matematikk, norsk og øvrige fag som inngår i utdanningen, og solid kunnskap om begynneropplæring for de yngste elevene i fagene og lesing, skriving og regning
 • har kunnskap om arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy i og på tvers av fag
 • kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen av de grunnleggende ferdighetene tilpasset elever på 1.–7. trinn
 • har kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet, med vekt på overgangen fra barnehage til skole og barnetrinn til ungdomstrinn

Felles læringsutbytte for kandidater i begge grunnskolelærerutdanningene:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om skolens og lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet
 • har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og elevers ulike rettigheter
 • har kunnskap om læreplanarbeid og om skolen som organisasjon
 • har kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster
 • har kunnskap om klasseledelse og klassemiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har kunnskap om viktigheten av og forutsetninger for god kommunikasjon og godt samarbeid mellom skole og hjem
 • har kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte elevenes forutsetninger
 • har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid
 • har kunnskap om barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i og på tvers av fag, med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer
 • kan tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse
 • kan tilpasse opplæringen til elevers ulike evner og anlegg, interesser og sosiokulturelle bakgrunn, motivere til lærelyst gjennom å tydeliggjøre læringsmål og bruke varierte arbeidsmåter for at elevene skal nå målene
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
 • forstår de samfunnsmessige perspektivene knyttet til teknologi- og medieutviklingen (trygg bruk, personvern, ytringsfrihet) og kan bidra til at barn og unge utvikler et reflektert forhold til digitale arenaer
 • kan kritisk reflektere over egen og skolens praksis i arbeidet med videreutvikling av lærerrollen og profesjonsetiske spørsmål
 • mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater og selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid
 • kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak
 • kan legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • har god forståelse for globale spørsmål og bærekraftig utvikling

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan bidra til profesjonelt lærerfelleskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform
 • kan stimulere til demokratiforståelse, demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon tilpasset aktuelle klassetrinn
 • kan bidra til å styrke internasjonale og flerkulturelle dimensjoner ved skolens arbeid og bidra til forståelse for samenes status som urfolk
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til læreryrket
 • innehar en endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidas skole

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning



Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. har et omfang på 240 stp. Nettbasert grunnskolelærerutdanningen er et femårig studium, men kan tas som fulltidsstudium over fire år. Obligatoriske fag er Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) 60 stp. Faget går over de fire første studieårene og de ulike emnene bygger på hverandre og hvert emne må være bestått før en kan gå videre til neste emne. I tillegg er Matematikk 30 stp. og Norsk 30 stp obligatoriske fag.

Studiemodell 1.-7. trinn, nettbasert

Heltid

1. år

Norsk
30 stp

Pedagogikk og
elevkunnskap, 15 stp

Praksis
6 uker

Religion, livssyn
og etikk, 15 stp

2. år

Matematikk
30 stp

Pedagogikk og
elevkunnskap, 15 stp

Praksis
6 uker

Religion, livssyn
og etikk, 15 stp

3. år

Valgfag
30 stp

Pedagogikk og
elevkunnskap, 15 stp

Praksis
4 uker

Pedagogikk og
elevkunnskap, 15 stp

4. år

Valgfag
30 stp

Pedagogikk og
elevkunnskap, 15 stp

Praksis
4 uker

4. år heltid tar du
60 stp og praksis.

5. år

Valgfag
30 stp

Valgfag
30 stp

1. studieår består av to obligatoriske fag Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og Norsk 30 stp. Fulltidsstudenter for tilbud om å ta Religion, livssyn og etikk, 15 stp.

2. tudieår er PLE 15 stp. og Matematikk 30 stp. obligatorisk. Fulltidsstudenter forsetter med RLE.

3. studieår er PEL 15. stp obligatorisk, i tillegg velger du et undervisningsfag på 30 stp. Heltidsstudenter tar i tillegg til valgfaget 15 stp. PEL – som er en bacheloppgave.

4. studieår er PEL 15. stp obligatorisk, i tillegg velger du et undervisningsfag på 30 stp.

Heltidsstudenter velger to undervisningsfag på 30 stp eller et på 60 stp. Det er også mulig å velge et skolerelevant fag (IKT for lærere eller spesialpedagogikk) på 30 stp. I løpet av studieprogrammet må du velge et undervisningsfag der du til sammen tar 60 stp.

5. studieår – kun deltidsstudenter - velger et undervisningsfag på 30 stp. eller et undervisningsfag på 60 stp. I løpet av studieprogrammet må du velge et undervisningsfag der du til sammen tar 60 stp. Det er også mulig å velge et skolerelevant fag (IKT for lærere, spesialpedagogikk) på 30 stp.

Aktuelle valgfag kan være: engelsk 1, naturfag 1, Kunst og Håndverk 1, REL 1 og Norsk 2.

Hvilke valgfag som blir tilbudt vil variere de ulike studieårene. Fag som kan velges offentliggjøres i slutten av høstsemesteret året før.

Publiserte emneplaner for valgfag er gjeldende for inneværende år og veiledende for valgfag som ligger frem i tid. Gjeldende emneplaner for valgfaget vil finnes i sist reviderte studie- og emneplan (dvs. studieplan med oppstart det aktuelle året man tar valgfaget).


Obligatoriske emner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
PEL 101 Pedagogikk og elevkunnskap - Lærerens
tilrettelegging for elevenes læring og
utvikling
15,00 O 7,5 7,5            
PEL 102 Pedagogikk og elevkunnskap - Elevenes
faglige, sosiale og personlige læring
og utvikling
15,00 O     7,5 7,5        
PEL 103 Pedagogikk og elevkunnskap - Læreren og
fellesskapet
15,00 O         7,5 7,5    
PEL 104 Pedagogikk og elevkunnskap -
Bacheloroppgave
15,00 O             7,5 7,5
NOR 101B Norsk 1 - Språkutvikling hos barn.
Skrive- og leseopplæring
15,00 O 15              
NOR 102B Norsk 1 - Munnlege, skriftlege og
samansette tekstar
15,00 O   15            
MAT 101 Matematikk 101 Nett - tall, geometri og
måling
15,00 O     15          
MAT 102 Matematikk 102 Nett - algebra,
funksjoner, statistikk og sannsynlighet
15,00 O       15        
Sum: 0 0 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner:

Tabellen nedenfor gir en oversikt over de valgemnene det kan være aktuelt å velge i løpet av studieløpet.

Hvilke valgfag som blir tilbudt vil variere de ulike studieårene. Fag som kan velges offentliggjøres i slutten av høstsemesteret året før.

Publiserte emneplaner er gjeldende for inneværende år og veiledende for valgfag som ligger frem i tid.

Gjeldende emneplaner for valgfaget vil finnes i sist reviderte studie- og emneplan (dvs. studieplan med oppstart det aktuelle året man tar valgfaget).



Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
 
IKT 301 IKT i læring - innføring i
informasjons- og kommunikasjonsteknologi
15,00 V
IKT 302 IKT i læring - Pedagogisk bruk av IKT 15,00 V
K&H 101 Kunst og håndverk 1 - Bilde, grafisk
design, visuell kommunikasjon og
entreprenørskap
15,00 V
K&H 102 Kunst og håndverk 1 - Håndverk,
design,skulptur og arkitektur
15,00 V
MAT103 Matematikk 103 Nett - tallære og
didaktikk
15,00 V
MAT104 Matematikk 104 Nett - geometri og
funksjoner
15,00 V
NOR 103 Norsk 2 - Glu 1-7: Didaktisk og
historisk fokus på lese- og
skriveopplæring og språklege emne
15,00 V
NOR 104 Norsk 2 - Glu 1-7: Didaktisk og
historisk fokus på samansette tekstar
og barne- og ungdomslitteratur i eit
nordisk perspektiv
15,00 V
RLE 101 Religion, livssyn og etikk 1 - vestlige
religioner, etikk og filosofi
15,00 V
RLE 102 Religion, livssyn og etikk 1 - østlige
religioner, kristendom, etikk og
menneskesyn
15,00 V
SAM 101 Samfunnsfag 1 - Hjemsted og Norge, trinn
1-7
15,00 V
SAM 102 Samfunnsfag 1 - Ut i verden, trinn 1-7 15,00 V
ENG 101 Engelsk 1, emne 1: Engelsk språk og
kommunikasjon
15,00 O
ENG 102 Engelsk 1, emne 2: Engelsk språk, tekst
og kultur 1
15,00 O
NAT 101 Naturfag 1 - Naturstudier, økologi,
zoologi og kjemi
15,00 O
NAT 102 Naturfag 1 - Botanikk, kropp og helse,
fysikk, verdensrom, geofag og miljø
15,00 O
Sum:
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne


Internasjonalisering

Kandidaten kan ta 30 stp ved en utdanningsinstitusjon utenfor Norge i 6.semester.

EFL har samarbeidsavtaler med institusjoner i Norden, USA og Europa gjennom utvekslingsprogrammene Socrates/Erasmus og Nordplus, som dekker alle fagområder. Se høgskolens hjemmesider, www.hit.no Kandidaten kan få stipend fra 1 måned til ett år. For å kunne reise ut må kandidaten ha gjennomført minst ett år med studier på høgskolenivå med normal studieprogresjon.

Arbeids- og læringsformer

Gjennom studieprogrammet skal studenten tilegne seg både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for utøve kunsten å legge til rette for og lede elevenes læring. Læreres undervisningskunnskap er et sammensatt kunnskapsfelt som omfatter faglig kunnskap, pedagogisk kunnskap og fagdidatisk kunnskap.

Nettbasert grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, er tilrettelagt for kandidater som ønsker et fleksibelt studieløp. Sjølstudier har større plass og nettkommunikasjon er viktig i kontakten mellom lærere og studentene og mellom studentene. Studenten må ha tilgang til pc med rask internett-tilgang og webkamera, se egne tekniske spesifikasjoner. Studiet er bygd opp med samlinger, obligatorisk arbeid i mellomperiodene på nett, mappekrav og prosjekter. Arbeids- og undervisningsformer varierer mellom individuelt arbeid, gruppearbeid og forelesinger. Fagarbeidet er bygd på et obligatorisk pensum og alle studenter er i arbeidsgrupper som bearbeider fagstoffet.

For å sikre at studenten både får kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å sikre en god profesjonell utvikling, er både en teoretisk- og praksisopplæring en integrert del av arbeids- og læringsformene i studieprogrammet. All undervisning skal gi faglige og didaktiske kunnskaper. Læringsformene skifter mellom forelesning, seminar, gruppearbeid og individuell rettleiing på studiested og i Fronter og arbeid i praksisskolene.

Arbeidskrav
Det blir stilt krav om obligatorisk deltakelse i ulike typer undervisning, veiledning, tverrfaglig prosjekt, kurs og praksis. Dette blir beskrevet i emneomtaler og/eller i semesterplanene.
I forbindelse med vurdering og eksamen vil emneplanene ha beskrivelse av krav til gjennomført, bestått og godkjent arbeid.
Ved krav om obligatorisk deltakelse i deler av studiet vil retningslinjer for obligatorisk frammøte i studier ved EFL gjelde. Studenten er selv ansvarlig for å dokumentere sin tilstedeværelse i obligatoriske deler av studiet, og å holde seg orientert om han/hun nærmer seg minimumsgrensen for tilstedeværelse. Overskridelse av minsteprosent for tilstedeværelse kan få konsekvenser for om studenten kan gå opp til eksamen. Dette skal sees i sammenheng med de rettigheter og plikter studenten har i følge eksamensreglementet ved HiT, og Lov om universiteter og høgskole § 40 og § 46.3.

Veiledning
Studentene oppfølging av en kontaktlærer som møter studentgruppa jevnlig. I tillegg har studentene har krav på veiledning i forhold til praksis, det enkelte fag, bacheloroppgaven og studiet som helhet.

Studentmedvirkning
Studentene skal gjennom klassemøter, fagutvalg og i studentorganer bidra til å fornye, endre og forbedre studiet og sin egen studiesituasjon. Alle studenter har ansvar for å bidra til at studiesituasjonen blir positiv og lærerik gjennom å delta aktivt i undervisnings- og læringssituasjoner.

Forholdet mellom teori/praksis

ema for praksisopplæringen tilsvarer hovedtemaer for hvert studieår i pedagogikk og elevkunnskap (PEL).

Studieår

Tema for praksisopplæringen

1. studieår

Lærerrollen, lærerarbeidet og det didaktiske møtet mellom elev, lærer.

2. studieår

Eleven og elevmangfoldet

3.&4. studieår

Skolen som organisasjon, det profesjonelle fellesskapet og samarbeid med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen.

Alle grunnskolelærerstudenter skal ha 100 dagers veiledet praksis i grunnskolen. Minimum 60 dager i løpet av de to første studieårene og minimum 40 dager i løpet av de to siste studieårene. Studentene må ha gjennomført og bestått praksis for å kunne få godkjent lærerutdanningen.

Praksisopplæringa skal gradvis gi innføring i ulike sider ved læreryrket og gir grunnlag for å reflektere over forholdet mellom teori og praksis.
Praksisopplæringen skjer under veieledning av praksislærere ved praksisskolene.

Vurderingsformer

Vurdering i GLU 1-7 skjer både i praksisskolene og gjennom teoretisk og praktisk faglig arbeid. Faglig arbeid har varierte dokumentasjonsformer som: digitale arbeidsmapper, individuelt eller gruppe, muntlig fremføring, dramatisering, demonstrasjon, utstilling eller praksisvurdering. Ulike tilbakemeldingsformer skal gi trening i å begrunne, formidle og dokumentere kunnskap. Arbeids- og vurderingsformene i studiet skal bidra til at kandidaten bruker praksisskolene til å skaffe seg kunnskap og prøver ut teorier, lærer seg til å arbeide selvstendig og i gruppe og opplever studieprogresjon.

I sluttvurderingen på de skriftlige og praktiske emnene gis det graderte bokstavkarakterer. Følgende skala benyttes:

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

god

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Skikkethet

Departementet har med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4 – 10 sjette ledd, fastsatt forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Skikkethetsvurdering inngår i en helhetsvurdering av kandidatens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Løpende skikkethetsvurdering foregår i hele studiet (Jf. Forskrift om skikkethet juli 2006.) Ved begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering, jfr. skikketshetsforskrift for høyere utdanning.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Lisabeth Carson <lisabeth.carsonSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Jorunn Halvorsen - 14.01.2015