969 Formgiving, kunst og håndverk, master

Innledning

Studieplan for Masterstudium i formgiving, kunst og håndverk er en videreføring og videreutvikling av Rammeplan for hovedfag i forming av 1976 og høgskolens tidligere fag- og studieplaner for hovedfagsstudiet i forming. Masterstudium i formgiving, kunst og håndverk leder fram til mastergrad i formgiving, kunst og håndverk.

Målgruppe og opptakskrav

Opptakskrav: Opptaket bygger på fullført

Bacholorgrad, cand.mag-grad eller tidligere lærerutdanning (førskole-, allmenn- eller faglærerutdanning) med:

 • minimum 60 studiepoengs fordypning i forming/formgivingsfag, kunst og håndverk med karakteren C eller bedre
 • søkere uten godkjent lærerutdanning må ha fullført praktisk pedagogisk utdanning

Ved opptak blir det lagt vekt på utdanning, erfaring med skapende/utøvende arbeid og undervisningserfaring.

Mål for studieprogrammet

Masterstudiet i formgiving kunst og håndverk skal kvalifisere kandidatene til krevende undervisnings- og veiledningsfunksjoner innenfor formkultur og kunstformidling i et samfunn som preges av mangfold og endring.

En utdannet Master i formgiving, kunst og håndverk skal kunne yte kommuniserbare og kvalifiserte bidrag til samfunnsdebatten innenfor fagfeltet, og kunne begrunne og videreutvikle aktuelle pedagogiske oppgaver i fagfeltet.

Studiet kvalifiserer for FoU-arbeid. Masterstudiet danner grunnlag for dr. gradsstudier.

Masterstudiet er også en viderekvalifisering for egen skapende/kunstnerisk virksomhet.

Samlet sett betyr dette at studiet er med på å utvikle og bygge opp under kunnskap som fremmer profesjonskompetanse innenfor formgiving, kunst og håndverk, og i større sammenheng, Making professions, den internasjonale betegnelsen for de materialbaserte profesjonene i forskningssammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • ha avansert faglig forståelse for formgiving, kunst og håndverk gjennom estetisk skapende arbeid, og innsikt i kunstfaglig teori
 • ha innsikt i pedagogiske og didaktiske grunnlagsproblem, kunne se fagfeltet i kulturell sammenheng og samfunnsmessig perspektiv
 • ha tilegnet seg innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetodologi

Ferdigheter:

 • å kunne anvende mulighetene som ligger i den gjensidige berikelsen mellom estetisk skapende arbeid og teori
 • å ha erfaringer med metoder til å problematisere, analysere og systematisere erfaringer
 • å kunne dokumentere viten skriftlig, gjennom formgivingsprosesser og produkt, og kritisk refleksjon i forhold til eget og andres forskningsarbeid.

Generell kompetanse:

 • kunne kritisk vurdere og kommunisere fagområdets samfunnsrelevans og betydning for den enkelte

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Emneoversikt
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
60MASTOP Masteroppgave 60,00 O        
60MASTGD Generell del - master i formgiving,
kunst og håndverk
60,00 O        
Sum: 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet har Notodden som studiested. Innholdet i studiet er organisert i Emne: Generell del (første studieår) og Emne: Masteroppgave (andre studieår) som utgjør to likeverdige komponenter.

Studiet er forskningsbasert både ved at litteraturen og undervisningen bygger på ny, relevant forskning, og ved at de som underviser selv er aktive forskere eller utøvere av kunstnerisk utviklingsarbeid.

EMNE: GENERELL DEL (60 studiepoeng)

Generell del gjennomføres første og andre semester og består av tre moduler. Disse er:

 • Modul 1: Estetisk og skapende område (30 studiepoeng)
 • Modul 2: Pedagogisk og didaktisk område (12 studiepoeng)
 • Modul 3: Vitenskapsteoretisk og metodologisk område (18 studiepoeng)

I Emnebeskrivelsen behandles disse hver for seg, men de organiseres slik at de dels studeres separat, dels ses de i sammenheng med hverandre og/eller integreres. Generell del er en forberedelse til og en forutsetning for å kunne gjennomføre masteroppgaven.

EMNE: MASTEROPPGAVE (60 studiepoeng)

Masteroppgaven gjennomføres tredje og fjerde semester. Den er et individuelt, selvstendig arbeid som skal gi ny kunnskap og erkjennelse. Oppgaven karakteriseres av at forskningsprosessen foregår gjennom estetisk skapende arbeid, kunstfaglig teori og pedagogikk/didaktikk, der den valgte problemstillingen styrer arbeidsprosessen. Oppgaven skal utgjøre en helhet der det estetiske og skapende arbeidet og refleksjon utfyller hverandre. Masteroppgaven skal omfatte en didaktisk problematikk og være et FoU-arbeid. Det er problemstillingen som avgjør om tyngdepunktet i oppgaven er av teoretisk eller skapende/utøvende art. Denne tosidigheten tydeliggjør at masterstudiet både er et studium i og om formgiving, kunst og håndverk.

Internasjonalisering

Det er mulig å arbeide med masteroppgaven, tredje og fjerde semester, i utlandet. Fortrinnsvis foregår utenlandsopphold ved institusjoner som HiT er tilknyttet gjennom NordFo-nettverket, men andre institusjoner/land kan også være aktuelle. Et slikt opphold forutsetter godkjenning knyttet til oppgavens prosjektbeskrivelse.

Arbeids- og læringsformer

Masterstudiets spesifiserte mål og læringsutbytte nås gjennom estetisk skapende, systematisk og forskningspreget virksomhet.

Masterstudiet er basert på individuelle studier, studier i grupper, forelesninger, seminarer og studieturer. Det legges vekt på både teoretisk og praktisk arbeid som studieform. Studiet forutsetter en selvstendig og systematisk arbeidsform og aktiv deltakelse i felles aktiviteter. Obligatoriske kurs og oppgaver er lagt inn i studiet som arbeidskrav. Studiet baserer seg på at studentene har et utstrakt medansvar for opplegg og gjennomføring av eget studium. Høgskolen gir undervisning innenfor sentrale deler av studiet.

Forholdet mellom teori/praksis

Masterstudiet karakteriseres ved at teori og eget estetisk skapende arbeid gjensidig skal berike hverandre.

Vurderingsformer

Delvurdering underveis:

I Emnet Generell del skal det løses oppgaver underveis i studiet første studieår. Delvurderinger knyttet til disse forutsettes vurdert til Bestått av faglærer(e) før kandidaten kan gå opp til sluttprøver. For nærmere beskrivelser: Se Emnet Generell del.

Sluttvurderinger:

I Emnet Generell del: skal det løses oppgaver som sluttprøver med graderte karakterer. Det forutsettes at sluttprøvene er gjennomført før oppstart av masteroppgaven. For nærmere beskrivelser: Se Emnet Generell del.

Emnet Masteroppgave har masteroppgave som sluttprøve, fjerde semester. For nærmere beskrivelser: Se Emnet Masteroppgave.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Marte S. Gulliksen <marte.gulliksenSPAMFILTER@hit.no>,Laila B. Fauske <laila.b.fauskeSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Marte Sørebø Gulliksen - 07.12.2012