140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, bachelor

Innledning

Studieprogrammet for faglærerutdanning i kroppsøving ved Høgskolen i Telemark (HiT) bygger på Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd. Programplanen er et forpliktende dokument som lærere og studenter sammen skal utvikle et godt faglærerstudium på grunnlag av.

Studie omfatter pedagogikk, fagdidaktikk, praksis i praksisskoler, teoretiske og praktiske emner relatert til kroppsøving og idrettsfag i skolen. Studie vektlegger et bredt utvalg av bevegelsesfag som ballspill, ski, skøyter, friidrett, svømming, basistrening, klatring og orientering, samt friluftsliv, dans og leik. Studiet vektlegger profesjonsemner i pedagogikk og fagdidaktikk, fagområdene motorisk utvikling og læring og knytter bevegelsesaktivitet med helse og livsstil, kultur og samfunn med fagområdene fysiologi, anatomi, treningslære, idrettshistorie og idrettssosiologi.

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppe er aktuelle søkere som ønsker idrettsutdanning og/eller faglærerutdanning i idrettsfag

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse

Det skal leveres politiattest ved studiestart

Idrett/kroppsøving (60stp) kvalifiseres for direkte opptak til 2. året.

Mål for studieprogrammet

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag skal utdanne lærere som arbeider på en profesjonell måte med elevens utvikling og læring. Gjennom allsidig kroppsbruk og bevegelse skal studentene fremme glede, spenning og utfordring, samt bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling av elevers selvbilde. Utdanningen skal bidra til å ta vare på og videreutvikle etiske normer og verdier knyttet til all aktivitet, og styrke bevegelseskulturens rolle i samfunnet. I arbeid med kroppsøving og idrettsfag skal evnen til å ta ansvar, vise omsorg for andre og verdsette andres innsats utvikles. Utdanningen skal bidra til å motvirke fordommer og diskriminering, og fremme gjensidig respekt, toleranse og omsorg.

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag er kvalifisert for undervisning i grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskole.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført faglærerutdanning ha følgende helhetlige læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten:

- har faglige og fagdidaktiske kunnskaper i kroppsøving

- har grunnleggende pedagogiske kunnskaper

- har kunnskap om arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy i kroppsøving og på tvers av fag

- har kunnskap om skolens, lærerprofesjonens og kroppsøvingsfagets egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet

- har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og elevers ulike rettigheter

- har kunnskap om læreplanarbeid og om skolen som organisasjon

- har kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster

- har kunnskap om klasseledelse og klassemiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever

- har kunnskap om viktigheten av og forutsetninger for god kommunikasjon og godt samarbeid mellom skole og hjem

- har kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte elevenes forutsetninger

- har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid

- har kunnskap om barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

- har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen

Ferdigheter

Studenten:

- kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i kroppsøving og på tvers av fag med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

- skal kunne relatere kroppsøving til tverrfaglige arbeider i skolen

- kan tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer

- kan tilrettelegge for utfoldelse i bevegelse, estetisk erfaring, opplevelse og erkjennelse

- kan tilpasse opplæringen til elevers ulike evner og anlegg, interesser og sosiokulturelle bakgrunn og motivere for læring

- kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring

- kan kritisk reflektere over egen og skolens praksis i arbeidet med videreutvikling av lærerrollen og profesjonsetiske spørsmål

- kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater og selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid

- kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak innen kroppsøvingsrelaterte fagområder

- kan legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

- har god forståelse for globale spørsmål og bærekraftig utvikling

Generell kompetanse

Studenten:

- kan bidra til å plassere kroppsøving i et helhetlig samfunnsperspektiv

- kan bidra til profesjonelt lærerfelleskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform

- kan stimulere til demokratiforståelse, demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon tilpasset aktuelle klassetrinn

- kan bidra til å styrke internasjonale og flerkulturelle dimensjoner ved skolens arbeid

- kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til læreryrket

- innehar en endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens skole

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Studieløp
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
30BASIS Basisfag 30,00 O 15 15        
60IDRAKT Idrettsaktivitet 60,00 O 10 10 5 5 15 15
FAGLROL PROFESJONSFAG - Faglærerrollen 5,00 O 5          
15FRILUF Friluftsliv 15,00 O   2 7 6    
10DANS Dans 10,00 O   3 3 4    
5BASTR Basistrening 5,00 O     2,5 2,5    
KLASSELED PROFESJONSFAG - Klasseledelse og
læringsprosesser
10,00 O     10      
15Fagdid PROFESJONASFAG Faglig-didaktiske emner 15,00 O     2,5 12,5    
LÆRMILJØ PROFESJONSFAG - Læringsmiljø og
danningsprosesser
15,00 O         7,5 7,5
15BAC PROFESJONSFAG Bacheloroppgave 15 stp 15,00 O         7,5 7,5
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne


Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H)
Sum: 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Faglærerutdanningen omfatter 120 studiepoeng i praktiske og estetiske fag og 60 studiepoeng i profesjonsfag. Faglærer kroppsøving og idrettsfag skal inneholde 90 studiepoeng aktivitetslære og 30 studiepoeng basisfag. Fagdidaktikk omhandler helhetlig arbeid med skolefagets egenart og utgjør 30 studiepoeng totalt i studiet og er lagt inn i samtlige emner i utdanningen. Praksisopplæringen skal tilsvare 70 arbeidsdager i praksisskolene.

1. år

 • Profesjonsfag 5 stp
 • Basisfag 30 stp
 • Aktivitetslære 25 stp
 • Praksis: 1+1 uker

2. år

 • Profesjonsfag 25 stp
 • Aktivitetslære 35 stp
 • Praksis 4 + 3 uker

3. år

 • Profesjonsfag 15 stp
 • Bacheloroppgave 15 stp
 • Aktivitetslære 30 stp
 • Praksis: 4 + 1 uke

Internasjonalisering

Lærerutdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at studentene får et internasjonalt perspektiv på studiet og lærerarbeidet. Institusjonen skal også legge til rette for at studentene kan ta deler av faglærerutdanningen i utlandet og skal fastsette vilkår for at studentene kan få godkjent oppholdet som en del av fagstudiet og av praksisopplæringen. Femte semester er faglærerutdanningens internasjonale semester.

Arbeids- og læringsformer

Studentene møter en rekke arbeidsformer som er beskrevet i emnenes ulike planer. Prosjektarbeid og praksisopplæring vil være sentrale arbeidsformer. Avdelingen arrangerer også seminarer og temadager om samarbeid med foreldre, samarbeid skole og idrett, skolen og nærmiljøet og unges oppvekstmiljø. Det blir lagt vekt på ekskursjoner til alle årstider.

Forholdet mellom teori/praksis

Rammeplanen for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (2013) §3, s.3 omhandler struktur og innhold for praksisopplæringen. I rammeplanen er det fastsatt at praksisopplæringen i praksisskoler skal omfatte 70 dager (14 uker) i løpet av de tre årene utdanningen varer.

Ved avd. for EFL vil fordelingen være slik:

 • 1. studieår, 2 uke
 • 2. studieår, 7 uker
 • 3. studieår, 5 uker

I studieprogrammet vektlegges sammenheng mellom teori og praksis i gjennomføringen av fag og fagemner.

Vurderingsformer

Vurderingsformene er varierte og speiler arbeidsformene i studiet. Faglig arbeid har varierte dokumentasjons, og vurderingsformer relatert til fag og fagemnenes egenart. Se under hvert enkelt emne.

I studiet vektlegges sammenheng mellom vurdering for læring og vurdering av læring.

Studiet vektlegger fremdrift i studieforløpet. Alle emner fra 1.studieår må være bestått før oppstart til 3.studieår.

§ 6 IKKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSREGLER

Forskriften trer i kraft fra 1.august 2013. Studenter som følger tidligere rammeplaner har rett til å avlegge eksamen etter disse inntil 1.august 2018. Fra dette tidspunktet oppheves rammeplanen for de 3-årige faglærerutdanningene fastsatt 3.april 2003.

Skikkethet

Skikkethetsvurdering inngår i en helhetsvurdering av kandidatens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Løpende skikkethetsvurdering foregår i hele studiet (Jf. Forskrift om skikkethet juli 2006.)


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Jon Einar Bergsland <jon.e.bergslandSPAMFILTER@hit.no>,Runar Sørensen <runar.sorensenSPAMFILTER@hit.no>,Geir Grimeland <geir.grimelandSPAMFILTER@hit.no> - 20.06.2013