130 (Notodden), 132 (Drammen), 133 (Porsgrunn) Barnehagelærer (Drammen, Notodden og Porsgrunn), bachelor

Innledning

Studieprogrammet for tre-årig barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Bygger på forskrift om Rammeplan for barnehagelærerutdanning 4. juni 2012.

Målgruppe og opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse.

Mål for studieprogrammet

Etter endt utdanning skal kandidaten kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med barn. Kandidaten skal ha kunnskaper og ferdigheter i ledelse og foreldresamarbeid og være en konstruktiv og reflektert barnehagelærer. Kandidatens profesjonsholdninger skal bygge på barnehagens verdiforankring.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har:

 • kunnskaper om barnehagens fagområder og om pedagogisk arbeid og danning gjennom omsorg, leik og læring.
 • kunnskap om ledelse av barns leike- og læringsprosesser, pedagogisk veiledning og dialog med hjemmet og andre samarbeidspartnere.
 • bred kunnskap om barns språkutvikling og flerspråklighet.
 • kunnskap til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.
 • kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, flerkulturelt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • lede og motivere barnegrupper og enkeltbarn i leik, undring og læringsprosesser og ta hensyn til barns ulike evner, forutsetninger, interesser og sosiokulturelle bakgrunn.
 • identifisere særskilte behov hos enkeltbarn og på bakgrunn av faglige vurderinger iverksette tiltak.
 • lede og veilede medarbeidere, ta imot veiledning, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne.
 • samhandle med foresatte og aktuelle instanser om barns utvikling, læring og trivsel.
 • gi barna, natur- og kulturopplevelser med fokus på skapende aktivitet, helhetlig læring og opplevelse av mestring.

Generell kompetanse
Kandidaten skal

 • kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • ha forståelse for og innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • ha endrings- og utviklingskompetanse, kunne lede utviklingsarbeid og bidra til nytenking og innovasjon i barnehagen.
 • kunne stimulere til forståelse av menneskeverd og demokrati, særlig gjennom barns medvirkning, i tråd med verdigrunnlaget i barnehagens formålsbestemmelse.
 • kunne formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig og mestre norsk på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Studieløp, obligatoriske emner:
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
BULL1 Barns utvikling, leik og læring 20,00 O 10 10        
SRLE1 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1 20,00 O 20          
KKK1 Kunst, kultur og kreativitet 1 20,00 O   20        
STM1 Språk, tekst og matematikk 1 20,00 O     20      
BULL2 Barns utvikling, leik og læring 10,00 O       10    
NHB1 Natur, helse og bevegelse 1 20,00 O     10 10    
KKK2 Kunst, kultur og kreativitet 2 10,00 V       10    
NHB2 Natur, helse og bevegelse 2 10,00 V       10    
LSU Ledelse, samarbeid og utvikling 15,00 O         15  
BABLU Bacheloroppgave i
barnehagelærerutdanning
15,00 O           15
Sum: 30 30 30 30 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Fordypnigsfag, BLU
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
LEDINNVE En fremtidsrettet barnehage: ledelse,
innovasjon og veiledning
30,00 O         15 15
FLERKULT Flerkulturelt barnehagearbeid 30,00 O         15 15
ISCENE Iscenesettelse og kommunikasjon –
bildebok og muntlig fortelling
30,00 O         15 15
MATDIG Material og digital utforskning –
Erfaring og kunnskap i barns
formingsprosesser
30,00 O         15 15
MERUTE MER UTE! - Barnehagens uterom som leik
og læringslandskap
30,00 O         15 15
SMÅBARN Småbarn og estetikk 30,00 O         15 15
Sum: 0 0 0 0 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Barnehagelærerutdanningens innhold er strukturert i seks kunnskapsområder, samt fordypningsemne og bacheloroppgave. De to første studieårene har en oppbygging som muliggjør mobilitet etter andre studieår.

Alle kunnskapsområdene er profesjonsrettede og tilpasset barnehagens fagområder. Hvert studieår har særskilte profesjonsdager. Studieprogrammet bygger på forskningsbasert kunnskap og er forankret i et forskningsaktivt fagmiljø med FoU-dager for studentene

Fordypningsemnene er nett- og samlingsbasert med base på Notodden. Fordypningemnenes egenart muliggjør i noen tilfeller regionale samlinger.

Internasjonalisering

Studiet legger til rette for utveksling i 6. semester til samarbeidsinstitusjon og feltarbeid i utlandet. Internasjonalt kontor har ansvar for informasjon og organisering av dette i samarbeid med studieleder og faglærere i fordypningsemnene. Det er også mulig å søke om utenlandspraksis knyttet til kunnskapsområdet; ”Ledelse, samarbeid og utvikling”.

Studiet har utvekslingsavtaler til:

 • Professionshøjskolen UCC, København I Danmark
 • Katholiek Hogeschool Leuven i Belgia
 • Augustana College, South Dakota i USA

Det er mulighet for feltarbeid og praksis i:

 • Kenya/India/Kina

Arbeids- og læringsformer

Studenten møter ulike arbeidsformer som er beskrevet i emneplanene. Gjennom hele studiet må student, studentgruppe og lærerteam søke å skape en sammenheng mellom teoretisk kunnskap, praksis og didaktisk refleksjon.

Utdanningen bruker Fronter som arbeidsredskap, og studentene får innføring i dette verktøyet. Skype og Nefsis kan også bli brukt i undervisning og veiledning.

Arbeidskrav
Det blir stilt krav om obligatorisk deltakelse i undervisning og praksis. Dette blir beskrevet i emneomtaler, semesterplanene og merknader til praksis

Studentmedvirkning
Studentene skal gjennom klasse- og utvalgsmøter og i studentorganer bidra til å fornye, endre og forbedre studiet og sin egen studiesituasjon. Alle studenter har ansvar for å bidra til at studiesituasjonen blir positiv og lærerik gjennom å delta aktivt.

Forholdet mellom teori/praksis

Det er veiledet, variert og vurdert praksis integrert i alle kunnskapsområder. Praksisperiodene i barnehage er fordelt over de tre studieårene. Kravene til mestring vil øke i takt med studieprogresjonen. All praksis i utdanningen må være bestått før vitnemål utstedes. Se videre merknader til praksis.

Studieår

Praksis (høst)

Praksis (vår)

1. år

3uker

5 uker

2. år

4 uker

2+1 uker

3. år

5uker

 

Vurderingsformer

Vurderingsformene er varierte og speiler arbeidsformene i studiet. Det vil si at de er av både praktisk og teoretisk art og har fagspesifikke særtrekk.

Emneplanene beskriver hvilke vurderingsformer som brukes.

De ulike vurderingsformene benytter enten karakterskalaen, gradert fra A til F, hvor A er beste og E er laveste karakter for bestått eller Bestått/Ikke bestått.

Studenter med særskilte behov i forbindelse med eksamen kan søke om lengre tid og bruk av hjelpemidler. Søknaden må være dokumentert.

Det vises for øvrig til eksamensreglement for Høgskolen i Telemark.

Skikkethet

Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som barnehagelærer. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet. (Jfr. Forskrift om skikkethet.)


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Eidbjørg Sandnes Hansson <eidbjorg.hanssonSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Jorunn Halvorsen - 03.01.2013