060 Vernepleier, bachelor

Innledning

Som autorisert helsepersonell med særlig kompetanse i å kunne samhandle med mennesker med sammensatte funksjonsvansker og ulik kognitiv kompetanse, er vernepleiere sentrale i dagens utfordringer knyttet til samhandling, koordinering og utvikling av velferdstjenestene. Vernepleiere fokuserer på funksjonshemmedes ressurser, ønsker og valgmuligheter, og skal bidra til at mennesker med funksjonsvansker får ivaretatt sine rettigheter og muligheter for samfunnsdeltakelse.Fagplanen for

Bachelor i vernepleie ved Høgskolen i Telemark er utarbeidet på grunnlag av flg. dokumenter:

 • Rammeplan og forskrift for 3-årig vernepleierutdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005
 • Lov om universiteter og høgskoler nr. 15 av 1. april 2005
 • St. meld. nr. 27 (2000-2001) "Gjør din plikt - Krev din rett" - Kvalitetsreform av høgre utdanning
 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30.06.2006, med hjemmel i Lov om Universitet og høgskoler
 • Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning 20.03.2009
 • Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Telemark fastsatt av styret 15.12.05, sist endret 16.06.2009
 • Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved HIT, fastsatt av styret 28.08.06
 • Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010 - 2014, fastsatt av styret 25.11.10
 • Fagplan for Bachelor i vernepleie ved Høgskolen i Telemark av 01.03.11
 • St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

Denne fagplanen er å forstå som studentens kontrakt om utdanningsplan med lærestedet, og inneholder sentrale beskrivelser av hvordan denne kontrakten skal oppfylles. Studentene godkjenner sin utdanningsplan - forstått som gjeldende fagplan - med forbehold om endringer. I tillegg er fagplanen et informerende arbeids- og styringsverktøy for instituttets fagligpedagogiske virksomhet og fordeling av rammeplanens studiepoeng.

Målgruppe og opptakskrav

Studiet henvender seg til mennesker med interesse for og evne til ivaretakelse av andre menneskers verdighet, behov, ressurser og muligheter. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Søkere som ikke fyller kriteriene for generell studiekompetanse, men som fyller 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke opptak etter egne regler knyttet til en realkompetansevurdering.Høgskolen i Telemark har egen handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse.

Mål for studieprogrammet

Vernepleierstudenten skal etter endt utdanning ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i å kunne samhandle med mennesker med sammensatte funksjonsvansker og ulik kognitiv kompetanse. Yrkesutøvelsen skal bygge på likeverd, respekt for enkeltindividets integritet og sette selvbestemmelse og brukermedvirkning i fokus. Vernepleieren skal ha kompetanse som bygger på sammenhengen mellom teori- og praksisstudier gjennom utdanningen, og ha utviklet evne til anvendelse av kunnskapsgrunnlaget i praktisk arbeid.

Bachelorgraden danner grunnlag for masterstudier.

Læringsutbytte

Læringsutbytte for første studieår er at studentene

 • tilegner seg grunnleggende kunnskap om det vernepleiefaglige arbeidsfeltet og velferdsstaten i nasjonalt og internasjonalt perspektiv og kjenner rammene for egen yrkesgruppe
 • har kunnskap om oppgavefordeling og samhandling mellom helse- og sosialfaggrupper, og en særlig kunnskap om vernepleiefaglig arbeid rettet mot utvikling av tjenester for mennesker med funksjonshemninger. Det vektlegges å møte brukere med empati og respekt ut fra perspektivet om likeverd uavhengig av alder, kjønn, klasse, etnisitet, kultur, livssyn og virkelighetsforståelse, og mennesker med utviklingshemning har et særlig fokus i utdanningen
 • tilegner seg forståelse for betydningen av personlig kompetanse i profesjonelt arbeid, og hvordan oppfatninger av seg selv som yrkesutøver utvikles i en kulturell kontekst
 • kan drøfte og begrunne faglige handlingsvalg forankret i relevant teori

Læringsutbytte for andre studieår er at studenten

 • under veiledning kunne utføre miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbid og pleie- og omsorgsarbeid som sikrer god livskvalitet og størst mulig grad av mestring for mennesker med funksjonsnedsettelser
 • har kunnskap om de vanligste somatiske sykdommer og psykiske lidelser, forstår konsekvensene av ulike funksjonsvansker og kan utføre forsvarlig medikamenthåndtering
 • kan begrunne faglige valg med utgangspunkt i relevant teori og kunne dokumentere eget arbeid. Respekt for menneskets integritet og rettigheter står sentralt

Læringsutbytte for tredje studieår er at studenten

 • utvikler en forståelse av faget i et kritisk perspektiv og har en reflekterende holdning til posisjoner og yrkesutøvelser innen egen profesjon
 • på selvstendig grunnlag kan utføre profesjonelt vernepleiefaglig arbeid og kan dokumentere, begrunne og kritisk vurdere arbeidet
 • har et kritisk perspektiv på vernepleieres mulighet til å påvirke livsvilkår for mennesker med funksjonsnedsettelser, og har innsikt i hvordan livsvilkår påvirkes av nasjonale og internasjonale forhold
 • kan initiere og delta i tverrfaglig samarbeid fra individ- til systemnivå, kan virke som premissleverandør for beslutninger i hjelpeapparatet og overfor politiske myndigheter og har forståelse for vitenskapens betydning for eget faglig arbeid
 • har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser

Spesifisert læringsutbytte for hvert emne er beskrevet under emnebeskrivelsene.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetningEmnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
060-E1 Innføring i vernepleiefaglig arbeid 20,00 O 20          
060-E2 Utvikling og identitet 10,00 O 10          
060-E3 Samfunnsmessige rammebetingelser 10,00 O   10        
060-E4 Vernepleiefaglig arbeid og
funksjonshemning
20,00 O   20        
060-E5 Praksisstudier: Miljørettet
vernepleiefaglig arbeid
16,00 O     16      
060-E6 Grunnlagskunnskap i helsearbeid 14,00 O     14      
060-E7 Vernepleiefaglig arbeid med fokus på
pleie- og omsorg og
legemiddelhåndtering
14,00 O       14    
060-E8 Praksisstudier: Helserettet
vernepleiefaglig arbeid og
rehabilitering
15,00 O       16    
060-E9 Kritisk refleksjon 30,00 O         30  
060-E10 Praksisstudier: Faglig fordypning og
bacheloroppgave
30,00 O           30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i vernepleie bygger på Rammeplan og Forskrift for 3-årig vernepleierutdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. Studiet er normert til en studieprogresjon på 3 år på heltid/4 år på deltid, og har et omfang på 180 studiepoeng. Etter søknad gir Statens helsetilsyn autorisasjon som vernepleier på grunnlag av dokumentasjon på at vedkommende "har avlagt eksamen i vedkommende fag ved norsk universitet, høgskole eller videregående opplæring" - jfr. helsepersonelloven § 48, andre ledd. Studiet må være godkjent gjennomført med det fastsatte antall studiepoeng i hvert emne som rammeplanen tilsier, inkludert obligatoriske praksisstudier. Som autorisert helsepersonell er tittelen som vernepleier beskyttet.

Bachelor i vernepleie kombinerer ulike vitenskapsbaserte kunnskapsområder, og studentene tilegner seg gjennom utdanningen en samlet kompetanse basert på koblingen mellom teoretiske og praktiske studier. Studieprogrammet forskningsbaseres gjennom vitenskapsteoretisk og forskningsbasert litteratur, presentasjon av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og gjennom tilknytning til fakultetets pågående forsknings- og utviklingsprosjekter. Studiet er organisert med 10 emner fordelt på 3 studieår, og hvert emne har egne arbeidskrav og vurderingsordninger. Emnene bygger tematisk på hverandre og sikrer studiets faglige progresjon og fordeling av rammeplanens studiepoeng. Se nærmere beskrivelse under hvert emne.

Som hovedregel åpnes det ikke opp for enkeltvurdering for privatister i noe del av studiet.

Internasjonalisering

Det inngår i Høgskolen i Telemarks satsningsområder å være internasjonalt orientert. I Institutt for sosialfag kommer dette blant annet til uttrykk gjennom utviklingen av internasjonale, globale og flerkulturelle perspektiver i fag- og studieplaner, og via deltakelse i ulike utdannings- og forskningsprogrammer.Institutt for sosialfag bygger det internasjonale perspektivet på profesjonenes yrkesetiske retningslinjer. Vernepleiere har et særlig ansvar for mennesker med sammensatte funksjonsvansker og skal ivareta den menneskelige verdighet, vise solidaritet og påvirke samfunnsutviklingen i retning av et rettferdig og inkluderende samfunn nasjonalt og internasjonalt.

Det legges tilrette for at studenter i tredje studieår får mulighet til å søke praksisstudier internasjonalt over 12 uker. Alle studenter kan i prinsippet søke, forutsatt at studiekravene er oppfylt og studenten har oppnådd karakteren C eller bedre.

Nærmere informasjon finnes på høgskolens hjemmesider

Arbeids- og læringsformer

Innholdet i vernepleierutdanningen omfatter teoretisk fagkunnskap, prosessuell og erfaringsbasert kunnskap og utvikling av relasjonskompetanse. Målene for studiekvalitet knyttes til utviklingen av studentenes etiske bevissthet og evne til selvstendig, kritisk og systematisk tenkning, forståelse og handling. Teoristudier og praksisstudier integreres og gjenspeiles i valg av studieformer og undervisningsmetoder. Studiet er organisert med et bredt og variert utvalg av fagligpedagogiske virkemidler med vekt på studentenes egenaktivitet og samhandling i tilegnelsen av teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og utvikling av en reflekterende praktiker som studiets sluttkompetanse. Alle undervisnings- og læringsformene er forankret i de didaktiske målområdene kognitive mål, holdnings- og ferdighetsmål. Dette gjenspeiles i forelesninger, arbeid i grupper, ferdighetsøvelser, feltarbeid, praksisstudier, prosjektorganisert undervisning og omfattende bruk av veiledning som fagligpedagogiske virkemidler.

Praksisstudienes plass i utdanningen er både pedagogisk begrunnet som studieform, og faglig begrunnet som studieinnhold i en praksisorientert utdanning. Praksisstudiene må være gjennomført og bestått for at det kan gis emnekarakter.

Forholdet mellom teori/praksis

Innholdet i vernepleierutdanningen krever en integrering av teori- og praksisstudier. Dette gjenspeiles i valg av studieformer og undervisningsmetoder. Studiet organiseres med varierte pedagogiske virkemidler som stimulerer studentenes egenaktivitet og samhandling, og stimulerer til at studentene tilegner seg teoretiske kunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og god personlig kompetanse.

Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk og skal utgjøre minimum 60 studiepoeng hvorav 48 studiepoeng skal være i direkte brukerkontakt (Jfr. Rammeplan og Forskrift for bachelor vernepleie). Studiene organiseres slik at faglig progresjon fremmes og studieformen bidrar til at studentene øker sin forståelse for sammenhengen mellom forskning, teori og praktisk arbeid. Praksisstudiene er knyttet til alle fagområder, og en av praksisperiodene er organisert slik at studentene tilegner seg nødvendig helsefaglig kompetanse og ferdigheter i medikamenthåndtering.

Praksisstudier: Miljørettet vernepleiefaglig arbeid3.semester/16 stp

Praksisstudier: Helserettet vernepleiefaglig arbeid og rehabilitering 4. semester/16 stp

Praksisstudier: Faglig fordypning og bacheloroppgave 6. semester/16 stp

Vilkår ved praksisstudier.

Praksisstudiene skal være gjennomført og bestått i overensstemmelse med gjeldende reglement, og vurderingen bestått er en forutsetning for at studenten kan gis emnekarakter. For praksisstudier i utlandet siste studieår gjelder i hovedsak de samme forventninger, krav og retningslinjer som fremkommer i denne delen av fagplanen, med unntak av noen særlige tilpasninger til internasjonale forhold som finnes i egne retningslinjer.

Studentens læringsmål skal formuleres i en læringskontrakt mellom student, veileder og praksisplass. Gjennom læringskontrakten skal progresjonen i praksisstudier og mellom de tre periodene ivaretas, og læringskontrakten skal inneholde tid for veiledning og evaluering. Studentens arbeidsoppgaver skal være varierte og ligge innenfor det vernepleiefaglige arbeidsområdet. Fastsetting av konkrete arbeidsoppgaver for studenten skal planlegges av veileder og student i fellesskap. Arbeidsoppgavene skal stå i forhold til studentens læringsmål og arbeidsplassens målsetting og oppgaver.

Arbeidstid: Studenten skal som hovedregel ha 30 timer pr. uke i praksisstudier. På arbeidssteder hvor det følges en døgnkontinuerlig turnus, bør det være en rimelig fordeling mellom dagarbeid og kveldsarbeid. Retningsgivende er 2 kvelder pr. uke og ikke mer enn hver 3. helg. Nattarbeid skal ikke inngå i studentens arbeidstid.

Ved fastsetting av arbeidstid som avviker fra dette reglementet, skal det avtales med den enkelte student på forhånd. Studenten kan ikke pålegges overtid eller ekstravakter uten at han/hun selv samtykker i det. Det skal i så fall ytes godtgjørelse for arbeidet. Nattarbeid blir regnet som ekstra tjeneste.

Veiledning: For hver student oppnevnes en praksisveileder. Praksisveileder skal ha utdanning på minimum høgskolenivå, og om mulig dokumentert veilederkompetanse. Studenten skal gis minimum en veiledningstime pr. uke med praksisveileder. Avtale om tidspunkter for veiledning skal fastsettes i læringskontrakten. For praksisstudier i utlandet, se egne retningslinjer.

Veiledningen skal tilrettelegges slik at studenten aktivt kan reflektere over faglige og etiske problemstillinger, og få anledning til å forholde seg til hva personlig kompetanse er i praksisstudier. Studenten har ansvar for å forberede aktuelle problemstillinger til veiledning. Dette gjøres i god tid før avtalt veiledningstime, og bør leveres veileder skriftlig. Både student og praksisveileder skal forberede seg til veiledningstimene.

Høgskolen har ansvar for oppfølging av studenter i praksisstudier. Hvis student eller veileder har behov for besøk utover hva som er avtalt, skal høgskolen imøtekomme dette. Høgskolen legger til rette for refleksjonsgrupper under praksisstudiene.

Studenten bør få fortløpende tilbakemelding på egen fungering i praksis. Studenten skal ha en mer omfattende halv- og heltidsevaluering sammen med praksisveileder. Når det er naturlig, bør også andre ansatte medvirke. Veileder skal, i samråd med studenten, skrive en avsluttende evalueringsrapport som sendes skolen ved praksisstudienes avslutning.

Nærvær: Praksisstudiene er obligatorisk. For praksisstudier er nærværsplikten 80 % uavhengig av fraværsgrunn, og samlet fravær må ikke overstige 20 %. Deltagelse i skolens vedtektsfestede organer og utvalg oppnevnt av disse, samt studentorganisasjonens lokalstyre/sentralstyre, landsstyre/landsmøte regnes ikke som fravær dersom dette kan dokumenteres. Ved avbrudd i praksis pga. sykdom eller andre tvingende grunner, må minst halvparten av praksisperioden være gjennomført og evaluert før studenten kan fortsette studiet. Den resterende del av praksisstudiene skal tas igjen snarest mulig. Ved avbrudd i praksisstudier bør den delen som tas igjen på et seinere tidspunkt helst fullføres på det opprinnelige praksisstedet. For praksisstudier i utlandet vil andre løsningsmuligheter gjelde dersom nærværsplikten av ulike årsaker ikke kan overholdes. Se egne retningslinjer.

Retningslinjer for vurdering av praksisstudier: Godkjenning/underkjenning av praksisstudier er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.Ved slutten av den innholdsbestemte delen av praksisstudiene skal det foreligge en evalueringsrapport fra veileder. Veileder skal i samråd med studenten skrive rapporten. Denne regelen kommer også til anvendelse ved avbrudd i praksisstudier. Rundskriv om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal legges til grunn for vurderingen.

På bakgrunn av evalueringsrapporten eller annen dokumentasjon, bestemmer høgskolen ved ansvarlig lærer for studenten, om praksisstudiene skal godkjennes. Praksisrapporten sendes høgskolen med underskrift fra både veileder og student. Dersom det reises tvil om at praksisstudiene kan godkjennes, skal det arrangeres et møte mellom de berørte parter (student, veileder, høgskolen) og/eller eventuelt andre som har betydning for saken. Et slikt møte må avholdes senest tre uker før praksisstudiene avsluttes. Dersom det avdekkes vesentlig svikt hos kandidaten etter denne fristen, skal det gis melding uten ugrunnet opphold, og kandidaten kan likevel få underkjent perioden (jfr Eksamensforskriften § 11. pkt 10).

Når det er grunnlag for tvil om godkjenning av praksis, skal det utarbeides en skriftlig plan for korrigeringer av de omstendigheter som gir opphav til tvilen. Planen skal inneholde spesifikke tiltak og ansvarsforhold for iverksetting av slike tiltak. Planen fungerer også som formell advarsel til studenten om at denne står i fare for ikke å få praksisstudiene godkjent. Partene skal bli enige om tidspunkt for et evalueringsmøte for å vurdere effekten av de korrigerende tiltakene. Det føres protokoll fra møtet. Det er høgskolen som konkluderer med om praksisstudiene er bestått eller ikke.

Ved underkjenning av praksisstudier gis det adgang til å kontinuere en gang. Ved kontinuasjon følges de vanlige prosedyrer for utplassering i praksis. I alminnelighet vil det si å følge høgskolens tider for praksisutplassering dersom ikke annet avtales.

Vedtak om underkjenning av praksisstudier kan ikke påklages med mindre det foreligger formelle feil. Dette innebærer at man ikke kan klage på den vurdering som ligger til grunn for vedtak om underkjenning.

Ved praksisstudier internasjonalt er det utviklet egne kriterier.

Vurderingsformer

De tre studieårene har emner som utdyper studieårets særskilte fokus. Det er knyttet arbeidskrav og vurderingsoppgaver til hvert emne, og det er emnekarakterer som føres på vitnemålet.

Eksamensforskriften gir flg. definisjoner av vurdering i studiet:

Vurdering: Begrepet vurdering brukes om fastsetting av karakter, derunder bestått/ikke bestått i et emne eller på en bestemt prøve eller oppgave.

Eksamen: Som eksamen regnes det samlede vurderingsgrunnlag som fører fram til en karakter.

Delkarakter benyttes som betegnelse på enkeltkarakterer som danner grunnlag for emnekarakteren, og fastsettes på grunnlag av vurdering av prøve eller oppgave som benyttes underveis i eller ved slutten av et emne. Delkarakterer føres ikke på vitnemål/karakterutskrift.

Emnekarakter er karakteren for et hovedemne, og skal føres på vitnemål/karakterutskrift. Karakteren framkommer som et vektet gjennomsnitt av delkarakterene i vedkommende emne, der slike delkarakterer benyttes. jfr. Forskrift om eksamen ved HIT - § 2.7.

Det er resultatene fra de fastsatte vurderingsoppgavene og arbeidskravene i hvert emne som danner grunnlaget for emnekarakter. Som hovedregel legges det til rette for 2 forsøk på hver vurderingsoppgave i studieåret. Dersom det arrangeres nytt forsøk har også studenter som ønsker å forbedre karakteren adgang til å melde seg opp til forsøket (Jfr. eksamensforskriftens § 6.6). Fagplanen forutsetter emnekarakterer for å kunne følge studieprogresjonen. Det betyr som hovedregel at dersom studenter ikke får bestått på de vurderingsoppgaver som ligger i hvert emne etter 2. forsøk i studieåret, må vedkommende gå ut av studieprogrammet og fortsette med neste kull.

Etter lov om universiteter og høgskoler kan en student avlegge inntil 3 forsøk på hver vurderingsoppgave i løpet av studiet. I særlige tilfeller kan dekan etter begrunnet søknad gi adgang til et fjerde forsøk (jfr.eksamensforskriftens § 3.4).

Oversikt over vurderingsoppgaver i Bachelor i vernepleie:

Emner

Vurderingsoppgaver

Vurderingsform

Antall studiepoeng

1. studieår.

Emne 1

Vernepleiefaglig arbeid

Inntil tre arbeidskrav

Gradert karakter

20 stp

Emne 2

Utvikling og identitet

Inntil to arbeidskrav

Gradert karakter

10 stp

Emne 3

Grunnlagskunnskap om forvaltningen

Gradert karakter

10 stp

Emne 4

Vernepleiefaglig arbeid og funksjonshemning.

Inntil tre arbeidskrav

Gradert karakter

20 stp

2. studieår

     

Emne 5

Miljørettet vernepleiefaglig arbeid

Inntil fire arbeidskrav

Bestått/ikke bestått

16 stp

Emne 6

Grunnlagskunnskap i helsearbeid

Inntil tre arbeidskrav

Gradert karakter

14 stp

Emne 7

Vernepleiefaglig arbeid med fokus på pleie- og omsorgsprosedyrer og legemiddelhåndtering

Inntil tre arbeidskrav

Bestått/ikke bestått

14 stp

Emne 8

Helserettet vernepleiefaglig arbeid

Inntil fire arbeidskrav

Bestått/ikke bestått

16 stp

3. studieår

     

Emne 9

Kritisk reflekson

Inntil seks arbeidskrav

Gradert karakter

30 stp

Emne 10

Faglig fordypning

Bacheloroppgave og muntlig høring

Gradert karakter

30 stp

Til hvert emne er det lagt inn arbeidskrav og vurderingsoppgaver som til sammen utgjør grunnlaget for emnekarakteren.

Arbeidskrav framkommer av emneplanen og alle arbeidskrav må være godkjent for at emnet kan godkjennes. Dersom arbeidskravene ikke er gjennomført og godkjent legges ikke vurderingsoppgaven til sensur, og det gis ikke emnekarakter i emnet. Emnekarakter er en forutsetning for å følge studieprogresjonen.

Vurderingsoppgaver inneholder de oppgaver som danner grunnlaget for emnekarakterene. Det kan benyttes ulike vurderingsformer - jfr. §7 i Forskrift om eksamen ved HIT. Krav til vurderingsoppgaver er spesifisert under hvert emne. Omfang på skriftlige arbeider er oppgitt i antall ord, og det beregnes +/- 10%. Oppgavene leveres som hovedregel ved avslutning av hvert emne.

Følgende graderte karakterskala benyttes:

Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser bådemanglende vurderingsevne og selvstendighet.

Skillet mellom bestått karakter og ikke bestått skal beskrives som absolutte krav. Kriterier for bestått karakter skal gjenspeile faglig mestring i emnet, tilpasset det aktuelle studienivå. Kravene til bestått skal ikke gjøres avhengig av endringer i studentens forutsetninger for å gjennomføre emnet. For å få vurderingen bestått må studenten vise tilstrekkelig kunnskap og til en viss grad forstå og kunne anvende kunnskapen på en faglig forsvarlig måte. Kandidaten må kunne gjøre rede for sentrale faglig etiske fordringer og vise relevant forståelse for faget og dets ansvarsområde.

Skikkethet

Det foregår en løpende skikkethetsvurdering av alle studenter gjennom hele studiet, jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (FOR 2006-06-30 nr 859). Skikkethetsvurdering inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- og sosialpersonell.

Ved eventuell begrunnet tvil om en student er skikket kreves det en særskilt skikkethetsvurdering, hvor forvaltningslovens regler og forskriftens krav til saksbehandling kommer til anvendelse.
Studenten skal gjøres kjent med sin taushetsplikt og signere taushetserklæring ved studiestart.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Anne Thronsen <Anne.ThronsenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Bjørg Megrund - 16.04.2015