070 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, bachelor

Innledning

Omorganiseringen av tjenestetilbudet til utsatte barn og unge og deres familier, og den generelle avinstitusjonaliseringen innenfor offentlig tjenesteproduksjon, påvirker barnevernspedagogens yrkesrolle. Dette stiller store krav til samfunnsforståelse, kulturforståelse, tverrfaglighet og fleksibilitet hos barnevernspedagoger. Barnevern i et flerkulturelt samfunn, bachelor, skal utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre forebyggende arbeid, sosialpedagogisk arbeid og praktisk barnevernsarbeid i samarbeid med tjenestemottakere.

Fagplanen for Bachelor i vernepleie ved Høgskolen i Telemark er utarbeidet på grunnlag av flg. dokumenter:

 • Rammeplan og forskrift for 3-årig barnevernpedagogutdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005
 • Lov om universiteter og høgskoler nr. 15 av 1. april 2005
 • St. meld. nr. 27 (2000-2001) "Gjør din plikt - Krev din rett" - Kvalitetsreform av høgre utdanning
 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30.06.2006, med hjemmel i Lov om Universitet og høgskoler
 • Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning 20.03.2009
 • Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Telemark fastsatt av styret 15.12.05, sist endret 16.06.2009
 • Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved HIT, fastsatt av styret 28.08.06
 • Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010 - 2014, fastsatt av styret 25.11.10
 • Fagplan for Bachelor i barnevern ved Høgskolen i Telemark av 01.03.11
 • St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

Denne fagplanen er å forstå som studentens kontrakt om utdanningsplan med lærestedet, og inneholder sentrale beskrivelser av hvordan denne kontrakten skal oppfylles. Studentene godkjenner sin utdanningsplan - forstått som gjeldende fagplan - med forbehold om endringer. I tillegg er fagplanen et informerende arbeids- og styringsverktøy for instituttets fagligpedagogiske virksomhet og fordeling av rammeplanens studiepoeng.

Godkjent av Dekan Marianne Hedlund 1.mars 2013.

Målgruppe og opptakskrav

Studiet henvender seg til mennesker med interesse for og evne til ivaretakelse av andre menneskers verdighet, behov, ressurser og muligheter. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Søkere som ikke fyller kriteriene for generell studiekompetanse, men som fyller 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke opptak etter egne regler knyttet til en realkompetanse vurdering.Høgskolen i Telemark har egen handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser.

Mål for studieprogrammet

Barnevernspedagogene har forsvarlige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som sitt grunnlag for å yte tjenester til utsatte barn og unge, deres familie og nærmiljø. Yrkesutøvelsen bygger på likeverd, respekten for enkeltindividets integritet og setter selvbestemmelse og brukermedvirkning i fokus. Barnevernspedagogens sluttkompetanse bygger på sammenhengen mellom teori- og praksisstudier gjennom utdanningen.

Bachelorgraden danner grunnlag for masterstudier.

Læringsutbytte

Læringsutbytte for første studieår er at studenten

 • tilegner seg grunnleggende kunnskap om barndom, oppvekst og barnevern i et flerkulturelt samfunn
 • har forståelse for sammenhenger mellom samfunnsmessige forhold og sosiale problemer som påvirker barn, unge og deres pårørende
 • utvikler begynnende ferdigheter i sosialpedagogisk arbeid og bruk av aktiviteter i kommunikasjon og samarbeid med barn, unge, deres familier og nettverk
 • kjenner lover som omhandler barn og unge generelt og lov om barnevernstjenester spesielt
 • kan drøfte og begrunne faglige handlingsvalg forankret i relevant teori, og møte brukere med empati og respekt ut fra perspektivet om likeverd uavhengig av alder, kjønn, klasse, etnisitet, kultur, livssyn og virkelighetsforståelse

Læringsutbytte for andre studieår er at studenten

 • under veiledning kan planlegge og gjennomføre praktisk metodisk arbeid med utsatte barn og unge
 • har grunnleggende kunnskap om tiltaksarbeidet i barnevernet, har utviklet evnen til å vurdere omsorgskompetanse og kan arbeide med mennesker med ulik virkelighetsoppfatning i ulike kulturelle kontekster
 • begrunner faglige valg med utgangspunkt i relevant teori og kan dokumentere eget arbeid

Læringsutbytte for tredje studieår er at studenten

 • utvikler et kritisk perspektiv og en reflekterende holdning til posisjoner og yrkesutøvelser innen egen profesjon
 • på selvstendig grunnlag kan utføre profesjonelt barnevernfaglig arbeid, og kan dokumentere, begrunne og kritisk vurdere arbeidet
 • har et kritisk perspektiv på barnevernspedagogens mulighet til å påvirke livsvilkår for utsatte barn og unge, og har innsikt i hvordan livsvilkår påvirkes av lokale, nasjonale og internasjonale forhold
 • kan bidra til og delta i tverrfaglig samarbeid fra individ- til systemnivå, og kan virke som premissleverandør for beslutninger i hjelpeapparatet og overfor politiske myndigheter
 • har forståelse for vitenskapens betydning for eget faglig arbeid
 • har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser

Spesifisert læringsutbytte for hvert emne er beskrevet under emnebeskrivelsene.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Emneoversikt
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
070-E1 Innføring i barnevernets arbeidsfelt 20,00 O 20          
070-E2 Utvikling og identitet 10,00 O 10          
070-E3 Samfunnsmessige rammebetingelser 10,00 O   10        
070-E4 Sosialpedagogisk arbeid og bruk av
aktiviteter
10,00 O   10        
070-E5 Praktisk barnevernsarbeid i det
kommunale og statlige barnevern
10,00 O   10        
070-E6 Praksisstudier: Metodisk
barnevernsarbeid
30,00 O     30      
070-E7 Vurdering av omsorgskompetanse 15,00 O       15    
070-E8 Tiltaksarbeid i barnevernet 15,00 O       15    
070-E9 Kritisk refleksjon 30,00 O         30  
070-E10 Praksisstudier: Faglig fordypning og
bacheloroppgave
30,00 O           30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i barnevern bygger på Rammeplan og Forskrift for 3-årig barnevernpedagogutdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. Studiet er normert til en studieprogresjon på 3 år på heltid, og har et omfang på 180 studiepoeng.

Bachelor i barnevern i et flerkulturelt samfunn kombinerer ulike vitenskapsbaserte kunnskapsområder, og studentene tilegner seg gjennom utdanningen en samlet kompetanse basert på koblingen mellom teoretiske og praktiske studier. Studieprogrammet forskningsbaseres gjennom vitenskapsteoretisk og forskningsbasert litteratur, presentasjon av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og gjennom tilknytning til fakultetets pågående forsknings- og utviklingsprosjekter. Studiet er organisert med 10 emner fordelt på 3 studieår, og hvert emne har egne arbeidskrav og vurderingsordninger. Emnene bygger tematisk på hverandre og sikrer studiets faglige progresjon og fordeling av rammeplanens studiepoeng. Se nærmere beskrivelse under hvert emne.

Som hovedregel åpnes det ikke opp for enkeltvurdering for privatister i noe del av studiet.

Internasjonalisering

Det inngår i Høgskolen i Telemarks satsningsområder å være internasjonalt orientert. I Institutt for sosialfag kommer dette blant annet til uttrykk gjennom utviklingen av internasjonale, globale og flerkulturelle perspektiver i fag- og studieplaner, og via deltakelse i ulike utdannings- og forskningsprogrammer.Institutt for sosialfag bygger det internasjonale perspektivet på profesjonenes yrkesetiske retningslinjer. Barnevernpedagoger har et særlig ansvar for utsatte barn og unge, og skal ivareta den menneskelige verdighet, vise solidaritet og påvirke samfunnsutviklingen i retning av et rettferdig og inkluderende samfunn nasjonalt og internasjonalt.

Det legges tilrette for at studenter i tredje studieår får mulighet til å søke praksisstudier internasjonalt over 12 uker. Alle studenter kan i prinsippet søke. Det vil bli foretatt en helhetsvurdering av kandidatene, ut fra gjeldende kriterier for de aktuelle utvekslingsstudiene.

Nærmere informasjon finnes på høgskolens hjemmesider.

Arbeids- og læringsformer

Innholdet i barnevernpedagogutdanningen omfatter teoretisk fagkunnskap, prosessuell og erfaringsbasert kunnskap og utvikling av relasjonskompetanse. Målene for studiekvalitet knyttes til utviklingen av studentenes etiske bevissthet og evne til selvstendig, kritisk og systematisk tenkning, forståelse og handling. Teoristudier og praksisstudier integreres og gjenspeiles i valg av studieformer og undervisningsmetoder. Studiet er organisert med et bredt og variert utvalg av fagligpedagogiske virkemidler med vekt på studentenes egenaktivitet og samhandling i tilegnelsen av teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og utvikling av en reflekterende praktiker som studiets sluttkompetanse. Alle undervisnings- og læringsformer er forankret i de didaktiske målområdene kognitive mål, holdnings- og ferdighetsmål. Dette gjenspeiles i forelesninger, arbeid i grupper, ferdighetsøvelser, feltarbeid, praksisstudier, prosjektorganisert undervisning og omfattende bruk av veiledning som fagligpedagogiske virkemidler.

Praksisstudienes plass i utdanningen er både pedagogisk begrunnet som studieform, og faglig begrunnet som studieinnhold i en praksisorientert utdanning. Praksisstudiene må være gjennomført og bestått for at det kan gis emnekarakter.

Forholdet mellom teori/praksis

Innholdet i barnevernpedagogutdanningen krever en integrering av teori- og praksisstudier. Dette gjenspeiles i valg av studieformer og undervisningsmetoder. Studiet organiseres med varierte pedagogiske virkemidler som stimulerer studentenes egenaktivitet og samhandling, og stimulerer til at studentene tilegner seg teoretiske kunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og god personlig kompetanse.

Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk og skal utgjøre minimum 42 studiepoeng hvorav minimum 30 studiepoeng skal være i direkte brukerkontakt (Jfr. Rammeplan og Forskrift for bachelor barnevern). Studiene organiseres slik at faglig progresjon fremmes og studieformen bidrar til at studentene øker sin forståelse for sammenhengen mellom forskning, teori og praktisk arbeid. Praksisstudiene er knyttet til alle fagområder.

Praksisstudier: Metodisk barnevernsarbeid3.semester/16 stp

Praksisstudier: Faglig fordypning og bacheloroppgave 6. semester/16 stp

Vilkår ved praksisstudier.

Praksisstudiene skal være gjennomført og bestått i overensstemmelse med gjeldende reglement, og vurderingen bestått er en forutsetning for at studenten kan gis emnekarakter. For praksisstudier i utlandet siste studieår gjelder i hovedsak de samme forventninger, krav og retningslinjer som fremkommer i denne delen av fagplanen, med unntak av noen særlige tilpasninger til internasjonale forhold som finnes i egne retningslinjer.

Studentens læringsmål skal formuleres i en læringskontrakt mellom student, veileder og praksisplass. Gjennom læringskontrakten skal progresjonen i praksisstudier og mellom de tre periodene ivaretas, og læringskontrakten skal inneholde tid for veiledning og evaluering. Studentens arbeidsoppgaver skal være varierte og ligge innenfor det barnevernsfaglige arbeidsområdet. Fastsetting av konkrete arbeidsoppgaver for studenten skal planlegges av veileder og student i fellesskap. Arbeidsoppgavene skal stå i forhold til studentens læringsmål og arbeidsplassens målsetting og oppgaver.

Arbeidstid:Studenten skal som hovedregel ha 30 timer pr. uke i praksisstudier. På arbeidssteder hvor det følges en døgnkontinuerlig turnus, bør det være en rimelig fordeling mellom dagarbeid og kveldsarbeid. Retningsgivende er 2 kvelder pr. uke og ikke mer enn hver 3. helg. Nattarbeid skal ikke inngå i studentens arbeidstid.

Ved fastsetting av arbeidstid som avviker fra dette reglementet, skal det avtales med den enkelte student på forhånd. Studenten kan ikke pålegges overtid eller ekstravakter uten at han/hun selv samtykker i det. Det skal i så fall ytes godtgjørelse for arbeidet. Nattarbeid blir regnet som ekstra tjeneste.

Veiledning:For hver student oppnevnes en praksisveileder. Praksisveileder skal ha utdanning på minimum høgskolenivå, og om mulig dokumentert veilederkompetanse. Studenten skal gis minimum en veiledningstime pr. uke med praksisveileder. Avtale om tidspunkter for veiledning skal fastsettes i læringskontrakten. For praksisstudier i utlandet, se egne retningslinjer.

Veiledningen skal tilrettelegges slik at studenten aktivt kan reflektere over faglige og etiske problemstillinger, og få anledning til å forholde seg til hva personlig kompetanse er i praksisstudier. Studenten har ansvar for å forberede aktuelle problemstillinger til veiledning. Dette gjøres i god tid før avtalt veiledningstime, og bør leveres veileder skriftlig. Både student og praksisveileder skal forberede seg til veiledningstimene.

Høgskolen har ansvar for oppfølging av studenter i praksisstudier. Hvis student eller veileder har behov for besøk utover hva som er avtalt, skal høgskolen imøtekomme dette. Høgskolen legger til rette for refleksjonsgrupper under praksisstudiene.

Studenten bør få fortløpende tilbakemelding på egen fungering i praksis. Studenten skal ha en mer omfattende halv- og heltidsevaluering sammen med praksisveileder. Når det er naturlig, bør også andre ansatte medvirke. Veileder skal, i samråd med studenten, skrive en avsluttende evalueringsrapport som sendes skolen ved praksisstudienes avslutning.

Nærvær:Praksisstudiene er obligatorisk. For praksisstudier er nærværsplikten 80 % uavhengig av fraværsgrunn, og samlet fravær må ikke overstige 20 %. Deltagelse i skolens vedtektsfestede organer og utvalg oppnevnt av disse, samt studentorganisasjonens lokalstyre/sentralstyre, landsstyre/landsmøte regnes ikke som fravær dersom dette kan dokumenteres. Ved avbrudd i praksis pga. sykdom eller andre tvingende grunner, må minst halvparten av praksisperioden være gjennomført og evaluert før studenten kan fortsette studiet. Den resterende del av praksisstudiene skal tas igjen snarest mulig. Ved avbrudd i praksisstudier bør den delen som tas igjen på et seinere tidspunkt helst fullføres på det opprinnelige praksisstedet. For praksisstudier i utlandet vil andre løsningsmuligheter gjelde dersom nærværsplikten av ulike årsaker ikke kan overholdes. Se egne retningslinjer.

Retningslinjer for vurdering av praksisstudier: Godkjenning/underkjenning av praksisstudier er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.Ved slutten av den innholdsbestemte delen av praksisstudiene skal det foreligge en evalueringsrapport fra veileder. Veileder skal i samråd med studenten skrive rapporten. Denne regelen kommer også til anvendelse ved avbrudd i praksisstudier. Rundskriv om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal legges til grunn for vurderingen.

På bakgrunn av evalueringsrapporten eller annen dokumentasjon, bestemmer høgskolen ved ansvarlig lærer for studenten, om praksisstudiene skal godkjennes. Praksisrapporten sendes høgskolen med underskrift fra både veileder og student. Dersom det reises tvil om at praksisstudiene kan godkjennes, skal det arrangeres et møte mellom de berørte parter (student, veileder, høgskolen) og/eller eventuelt andre som har betydning for saken. Et slikt møte må avholdes senest tre uker før praksisstudiene avsluttes. Dersom det avdekkes vesentlig svikt hos kandidaten etter denne fristen, skal det gis melding uten ugrunnet opphold, og kandidaten kan likevel få underkjent perioden (jfr Eksamensforskriften § 11. pkt 10).

Når det er grunnlag for tvil om godkjenning av praksis, skal det utarbeides en skriftlig plan for korrigeringer av de omstendigheter som gir opphav til tvilen. Planen skal inneholde spesifikke tiltak og ansvarsforhold for iverksetting av slike tiltak. Planen fungerer også som formell advarsel til studenten om at denne står i fare for ikke å få praksisstudiene godkjent. Partene skal bli enige om tidspunkt for et evalueringsmøte for å vurdere effekten av de korrigerende tiltakene. Det føres protokoll fra møtet. Det er høgskolen som konkluderer med om praksisstudiene er bestått eller ikke.

Ved underkjenning av praksisstudier gis det adgang til å kontinuere en gang. Ved kontinuasjon følges de vanlige prosedyrer for utplassering i praksis. I alminnelighet vil det si å følge høgskolens tider for praksisutplassering dersom ikke annet avtales.

Vedtak om underkjenning av praksisstudier kan ikke påklages med mindre det foreligger formelle feil. Dette innebærer at man ikke kan klage på den vurdering som ligger til grunn for vedtak om underkjenning.

Ved praksisstudier internasjonalt er det utviklet egne kriterier.

Vurderingsformer

De tre studieårene har emner som utdyper studieårets særskilte fokus. Det er knyttet arbeidskrav og vurderingsoppgaver til hvert emne, og det er emnekarakterer som føres på vitnemålet.

Eksamensforskriften gir flg. definisjoner av vurdering i studiet:

Vurdering: Begrepet vurdering brukes om fastsetting av karakter, derunder bestått/ikke bestått i et emne eller på en bestemt prøve eller oppgave.

Eksamen: Som eksamen regnes det samlede vurderingsgrunnlag som fører fram til en karakter.

Delkarakter benyttes som betegnelse på enkeltkarakterer som danner grunnlag for emnekarakteren, og fastsettes på grunnlag av vurdering av prøve eller oppgave som benyttes underveis i eller ved slutten av et emne. Delkarakterer føres ikke på vitnemål.

Emnekarakter er karakteren for et hovedemne, og skal føres på vitnemål. Karakteren framkommer som et vektet gjennomsnitt av delkarakterene i vedkommende emne, der slike delkarakterer benyttes. jfr. Forskrift om eksamen ved HIT - §2.

Det er resultatene fra de fastsatte vurderingsoppgavene og arbeidskravene i hvert emne som danner grunnlaget for emnekarakter. Som hovedregel legges det til rette for 2 forsøk på hver vurderingsoppgave i studieåret. Dersom det arrangeres nytt forsøk har også studenter som ønsker å forbedre karakteren adgang til å melde seg opp til forsøket (Jfr. eksamensforskriftens § 6.6). Fagplanen forutsetter emnekarakterer for å kunne følge studieprogresjonen. Det betyr som hovedregel at dersom studenter ikke får bestått på de vurderingsoppgaver som ligger i hvert emne etter 2. forsøk i studieåret, må vedkommende gå ut av studieprogrammet og fortsette med neste kull.

Etter lov om universiteter og høgskoler kan en student avlegge inntil 3 forsøk på hver vurderingsoppgave i løpet av studiet. I særlige tilfeller kan dekan etter begrunnet søknad gi adgang til et fjerde forsøk (jfr.eksamensforskriftens § 3.4).

Oversikt over vurderingsoppgaver i bachelorgradsstudium Barnevern i et flerkulturelt samfunn:

Emner

Vurderings oppgaver

Vurderings form

Antall studiepoeng

1. studieår

Emne 1

Barnevernets arbeidsfelt

Inntil tre arbeidskrav

Gradert karakter

20 stp

Emne 2

Utvikling og identitet

Inntil to arbeidskrav

Gradert karakter

10 stp

Emne 3

Grunnlagskunnskap om forvaltningen

Gradert karakter

10 sp

Emne 4

Bruk av aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid

Inntil to arbeidskrav

Gradert karakter

10 sp

Emne 5

Praktisk barnevernsarbeid

Inntil tre arbeidskrav

Gradert karakter

10 stp

2. studieår

Emne 6

Praksisstudier: Metodisk barnevernsarbeid

Inntil tre arbeidskrav

Gradert karakter

30 stp

Emne 7

Vurdering av omsorgskompetanse

Inntil tre arbeidskrav

Gradert karakter

15 stp

Emne 8

Tiltaksarbeid i barnevernet

Inntil to arbeidskrav

Gradert karakter

15 stp

3. studieår

Emne 9

Kritisk refleksjon

Inntil seks arbeidskrav

Gradert karakter

30 stp

Emne 10

Faglig fordypning.

Bacheloroppgave og muntlig høring

Gradert karakter

30 stp

Til hvert emne er det lagt inn arbeidskrav og vurderingsoppgave som til sammen utgjør grunnlaget for emnekarakteren.

Arbeidskrav framkommer av emneplanen og alle arbeidskrav må være godkjent for at emnet kan godkjennes. Dersom arbeidskravene ikke er gjennomført og godkjent legges ikke vurderingsoppgaven til sensur, og det gis ikke emnekarakter i emnet. Emnekarakter er en forutsetning for å følge studieprogresjonen.

Vurderingsoppgaver inneholder de oppgaver som danner grunnlaget for emnekarakterene. Det kan benyttes ulike vurderingsformer - jfr. §7 i Forskrift om eksamen ved HIT. Krav til vurderingsoppgaver er spesifisert under hvert emne. Omfang på skriftlige arbeider er oppgitt i antall ord, og det beregnes +/- 10%. Oppgavene leveres som hovedregel ved avslutning av hvert emne.

Følgende graderte karakterskala benyttes:

Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.

Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget

god vurderingsevne og selvstendighet.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.

Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.

Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet

Skillet mellom bestått karakter og ikke bestått skal beskrives som absolutte krav. Kriterier for bestått karakter skal gjenspeile faglig mestring i emnet, tilpasset det aktuelle studienivå. Kravene til bestått skal ikke gjøres avhengig av endringer i studentens forutsetninger for å gjennomføre emnet. For å få vurderingen bestått må studenten vise tilstrekkelig kunnskap og til en viss grad forstå og kunne anvende kunnskapen på en faglig forsvarlig måte. Kandidaten må kunne gjøre rede for sentrale faglig etiske fordringer og vise relevant forståelse for faget og dets ansvarsområde.

Skikkethet

Det foregår en løpende skikkethetsvurdering av alle studenter gjennom hele studiet, jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (FOR 2006-06-30 nr 859). Skikkethetsvurdering inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- og sosialpersonell.

Ved eventuell begrunnet tvil om en student er skikket kreves det en særskilt skikkethetsvurdering, hvor forvaltningslovens regler og forskriftens krav til saksbehandling kommer til anvendelse.
Studenten skal gjøres kjent med sin taushetsplikt og signere taushetserklæring ved studiestart.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Ramona Lorentsen <ramona.lorentsenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Bjørg Megrund - 16.04.2015