Kunst og Formkultur - Historisk oversikt 890KFHI

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har bred kunskap om hovedlinjene i europeisk kunst, arkitektur, håndverk og design fra antikken til vår tid.
 • har kunnskap om film og videokunst
 • har kunnskap om de sosialhistoriske drivkreftene som danner bakgrunnen for kunstens ulike uttrykksformer

Ferdigheter

Kandidaten

 • evner å bruke relevant fagterminologi og analysemetoder til beskrivelse, tolkning og drøfting av kunst og formkultur fra ulike stilperioder, samt knytte dette an til egne erfaringer og selvstendige refleksjoner.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflekterer over sammenhengen mellom kunst og samfunn, kunst og teknologi og den sammensatte kontekst kunsten befinner seg i

Innhold

I dette emne vektlegges Kunst og formkultur med et historisk overblikk. Emnet omfatter hovedlinjene i europeisk kunst, arkitektur, håndverk og design, fra antikken til samtidskunsten. Det blir lagt vekt på ulike stilperioder og forståelse for de sosialhistoriske drivkreftene som danner bakgrunnen for kunstens ulike uttrykksformer. Framveksten av teknologi og de visuelle massemediers innflytelse på kunsten blir problematisert. Refleksjon over sammenhengen mellom kunst og samfunn, kunst og teknologi og den sammensatte kontekst kunsten befinner seg i vektlegges. Relevant fagterminologi og analysemetoder innøves til beskrivelse, tolkning og drøfting av kunst og formkultur, samt knytte dette an til egne erfaringer og selvstendige refleksjoner.

Arbeids- og læringsformer

Den faglige virksomheten kan ha ulike former. I løpet av studiearbeidet med dette emnet skal studentene få allsidige erfaringer med faglige lærings- og formidlingsformer som:

 • forelesning
 • klasse og kollokviearbeid
 • seminarer
 • veiledning
 • visuelle presentasjonsformer og formidling
 • ekskursjoner

Alle oppgaver og arbeidskrav må utføres, leveres inn og vurderes som bestått til avtalt tid slik det angis i semesterplanen, for at emnet skal kunne godkjennes. Kunst og formkultur - historisk overblikk avsluttes etter to semester med en skriftlig prøve som leveres på Fronter.

Obligatorisk frammøte

Deler av dette emnet har krav til obligatorisk frammøte. Dette angis i semesterplanen. Ved krav om obligatorisk deltakelse i deler av emnet vil retningslinjer for obligatorisk frammøte i studier ved EFL gjelde. Dette skal sees i sammenheng med de rettigheter og plikter studenten har i følge eksamensreglementet ved HiT, og Lov om universiteter og høgskole § 40 og § 46.3.

Vurderingsformer

Eksamen er en individuell oppgave som består av to deler som teller 40/60 %.

1. Multiple choice. 30 spørsmål. 45 min. Teller 40 % av karakteren i emnet

2. Fagoppgave der kandidaten velger en av tre oppgaver. 6 timer. Teller 60 % av karakteren i emnet

Oppgavene besvares via Fronter som vurderes med gradert karakter.

Det gis en gradert karakter på vitnemålet, gradert fra A til F hvor A er best og E er laveste ståkarakter. Alle delene i eksamen må vurderes til minimum E for at sluttkarakter skal kunne fastsettes. Det vises for øvrig til forskrift om eksamen ved Høgskolen i Telemark.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Jostein Sandven <Jostein.SandvenSPAMFILTER@hit.no> - 30.08.2013