Spansk språk og kultur 2301

Læringsutbytte

Emnet skal gje studentane reiskap til nytte språket som en ressurs for å kommunisere i spansk-talande miljø. Vidare skal studentane sjå skilnader mellom den spanske kultur og deira eigen.

Innhold

Emnet gjev ei nærare innføring i moderne spansk språk. I tillegg blir det gitt ei innføring i praktisk analyse av skriftelege tekstar.

Arbeids- og læringsformer

Undervisninga er hovudsakleg på spansk. Førelesingar i språk, med tilknytte øvingar i kontekstualisert innlæring av språk og norsk-spansk og spansk-norsk omsetjing. Studentane må rekne med stor eigeninnsats og aktiv deltaking i undervisninga. Vurderingar av nivå og progresjon vil bli gjort med jamne mellomrom

Vurderingsformer

Eksamenen er todelt:

  1. Ei skriftleg prøve på fire timar som tel 50 % av samla karakter.
  2. Ei munnleg prøve på inntil 30 minuttar som tel 50 % av samla karakter. Prøva er for det første ei samtale på spansk om emne som er gjennomgått i kurset, og for det andre høgtlesing frå og samtale om tekstar på spansk.

Det krevst ståkarakter i begge eksamenane for å oppnå ståkarakter i heile emnet. Det vil bli gjeve graderte karakterar frå A til F, der E er lågaste ståkarakter. Tillatne hjelpemiddel ved skriftleg eksamen: Eitt og tospråklege ordbøker utan grammatikk eller bøyingsmønster; anten Diccionario Larousse del español moderno eller Larousse Diccionario práctico español moderno.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Eline Flesjø <eline.flesjoSPAMFILTER@hit.no> - 28.05.2013