Spansk C 2705

Læringsutbytte

Målet er at studentene skal øve i bruk av moderne spansk, og utvide sine kunnskaper og forståelse av kultur, historie og litteratur i den spansktalende verden.

Arbeids- og læringsformer

Forelesninger og seminarer samt muntlige øvinger. Det vil være obligatorisk deltaking i seminarer. Studentene må regne med stor egeninnsats og aktiv deltaking i undervisningen.

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Eksamenen er todelt:

1) En skriftlig prøve på 4 timer som tel 50 % av samlet karakter

2) En muntlig prøve på inntil 15 min. som tel 50 % av samlet karakter.

Muntlig prøve er for det første en samtale på spansk om emne som er gjennomgått i kurset, og for det andre en samtale om tekster på spansk.

Det kreves ståkarakter i begge eksamenene for å oppnå ståkarakter i hele innføringsemnet.

Det blir gitt graderte karakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Kristin Midtbø <Kristin.MidtboSPAMFILTER@hit.no> - 25.01.2013