Romantikken - Europeisk idéhistorie fra Rousseau til Nietzsche 3362

Læringsutbytte

  • Kunnskap om sentrale idéstrømninger gjennom romantikken, slik de kommer uttrykk innenfor filosofiske, politiske, religiøse og estetiske kontekster
  • Kjennskap til sentrale, idébærende tekster fra romantikken
  • Kjennskap til personer fra romantikken med stor idéhistorisk betydning
  • Evne til å kunne kunne fortolke materiale fra romantikken både som uttrykk for sin samtid og som historiske kilder til våre egne tenke- og uttrykksmåter

Innhold

Pensum er i hovedsak hentet fra romantiske idéstrømninger innenfor det tysk-, engelsk- og franskspråklige området. Det vil bli lagt vekt på hvordan strømningene endrer retning gjennom romantikken, idet man går inn på utviklingen helt fra midten av 1700-tallet (Rousseau) til siste del av 1800-tallet (Nietzsche). Man vil gå inn i politiske, religiøse, filosofiske og estetiske kontekster, med særlig vekt på det estetiske, siden kunst og kunstnere fikk en svært sentral plass i romantikkens idéliv. Pensum er satt sammen av originaltekster og sekundærlitteratur. Hovedvekten legges på originaltekster. De fleste tekstene er på engelsk.

Arbeids- og læringsformer

Forelesning seks timer pr. uke i første halvdel av vårsemesteret. Det vil benyttes multimedie-innslag (film, musikk, bilder) når det er pedagogisk relevant.

Vurderingsformer

Midtprøve arrangeres som fire timers skriftlig skoleeksamen. Denne teller 40% av samlet karakter. Sluttprøve arrangeres som fem timers skriftlig skoleeksamen. Denne teller 60%. Både midt- og sluttprøve må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Det gis graderte karakterer fra A til F, hvor E er dårligste ståkarakter.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Otto M. Christensen <otto.christensenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 07.01.2013