Opplysningstiden 3356

Læringsutbytte

  • Kunnskap om sentrale idéstrømninger gjennom opplysningstiden, slik de kommer uttrykk innenfor filosofiske, politiske, religiøse og estetiske kontekster
  • Kjennskap til sentrale, idébærende tekster fra opplysningstiden
  • Kjennskap til personer fra opplysningstiden med stor idéhistorisk betydning
  • Evne til å kunne kunne fortolke materiale fra opplysningstiden både som uttrykk for sin samtid og som historiske kilder til våre egne tenke- og uttrykksmåter

Innhold

Pensum er i hovedsak hentet fra idéstrømninger som er virksomme innen det fransk-, engelsk- og tyskspråklige området på 1700-tallet, frem mot og rett i etterkant av den franske revolusjonen i 1789. Enkelte tekster fra 1600-tallet som foregriper opplysningsidealene inngår også på pensum. Man vil studere materiale fra politiske, religiøse, filosofiske og estetiske kontekster, idet man synliggjør sammenhenger innad i hver enkelt kontekst og mellom de ulike kontekstene.Pensum er satt sammen av originaltekster og sekundærlitteratur. Hovedvekten legges på originaltekster. De fleste tekstene er på engelsk.

Arbeids- og læringsformer

Forelesninger seks timer pr. uke i første halvdel av vårsemesteret.

Vurderingsformer

Midtprøve arrangeres som individuell skriftlig hjemmeksamen, med inntil én ukes varighet. Denne teller 40% av samlet karakter. Sluttprøve arrangeres som fem timers skriftlig skoleeksamen. Denne teller 60%. Både midt- og sluttprøve må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Det gis graderte karakterer fra A til F, hvor E er dårligste ståkarakter.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Otto M. Christensen <otto.christensenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 04.01.2013