Norsk munnleg 2208

Læringsutbytte

Studiet skal dekkje norskkravet ved opptak til studium i Noreg og gjera studenten i stand til å studere ved norske universitet og høgskular.

Studenten skal kunne lesa og forstå, skrive og uttala norsk ganske korrekt.

Innhold

Studiet er samla om to fagområde: norsk språk og norsk samfunnskunnskap. Under studiet skal desse fagområda mest mogleg sjåast i samanheng. Hovudvekta blir lagd på norsk språk, særleg praktisk språkdugleik.

Arbeids- og læringsformer

Forelesingar, gruppearbeid, øvingar og heimearbeid. Det er obligatorisk frammøte til undervisninga. Studentane må delta i minst 80% av all undervisning for å få lov til å gå opp til eksamen. Det er også obligatoriske ekskursjonar og vinterveke på fjellet. Studentane må kalkulere med ei utgift til dette på kr 1500 - 2000.

Semesteroppgåva som må vera godkjend til påske.

Vurderingsformer

Avsluttande munnleg prøve.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Einar Gotehus <Einar.GotehusSPAMFILTER@hit.no> - 28.11.2012