Norsk litteratur før 1900 for internasjonale studentar 2614

Læringsutbytte

Gjere greie for innhald og form i den einskilde litterære teksten. Ha oversyn over nokre viktige norske og nordiske forfattarskapar. Kunne drøfte litteraturhistorisk plassering av litterære tekstar. Gjere greie for ulike litterære genrar.

Innhold

Norsk litteratur frå mellomalderen til ca. 1900.

Arbeids- og læringsformer

Haustsemestret, 6 veketimar i 15 veker. Forelesing og seminar.

Vurderingsformer

Individuell heimeoppgåve skal skrivast på engelsk eller norsk. Oppgåva blir gjennomført som ei 6 timars dagsprøve med hjelpemiddel. Denne tel 50 % av samla karakter. 5-timars sluttprøve skal skrivast på norsk, med ordbøker som tillatne hjelpemiddel, og den tel 50 %. Det krevst ståkarakter på både heimeoppgåva og sluttprøva.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Sigrid Aksnes Stykket <sigrid.a.stykketSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 19.02.2013