Norsk litteratur etter 1900 for internasjonale studentar 2613

Læringsutbytte

Etter studiet skal studenten kunne

  • gjere greie for innhald, form og tematikk i pensumtekstane og drøfte den litteraturhistoriske plasseringa av dei
  • gjere greie for sentrale norske og nordiske forfattarskapar etter 1900 og drøfte litteraturhistorisk plassering

Innhold

Norsk (og nordisk) litteratur etter 1900.

Arbeids- og læringsformer

Vårsemestret, om lag 7 veketimar i 15 veker. Forelesing og seminar.

Vurderingsformer

Individuell heimeoppgåve, som blir gjennomført som ei 6 timars dagsprøve med hjelpemiddel. Heimeoppgåva skal skrivast på engelsk eller norsk og tel 50 % av karakteren. 5 timars sluttprøve, som skal skrivast på norsk, med ordbøker som tillatne hjelpemiddel. Sluttprøva tel 50 % av karakteren. Det krevst ståkarakter på både oppgåva og sluttprøva.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Sigrid Aksnes Stykket <sigrid.a.stykketSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 08.11.2013