Musikkformidling 283

Læringsutbytte

Musikk og administrasjon

Studenten skal;

- utvikle kompetanse som konsertarrangør ved faste og periodiske scener
- kunne gjere greie for offentlege musikkinstitusjonar og –organisasjonar
- setje seg inn i offentlege styringsdokument og støtteordningar for musikkfeltet samt krav til søknadsskriving

Musikk og samfunn

Studenten skal;

- kunne gjere greie for musikken sin funksjon og sosiale kontekst i både historisk perspektiv og samtidsperspektiv med vekt på norsk folkemusikk og europeisk klassisk musikk
- kunne analysere og drøfte bruk av musikk i ulike samanhengar
- kunne analysere og vurdere musikkritikk og -omtale i pressa

Innhold

Musikk og administrasjon:
Konsertarrangering ved faste og periodiske scener, organisering i musikkfeltet, offentlege musikkinstitusjonar og –organisasjonar, musikkpolitikk og offentlege styringsdokument, samt søknadsarbeid og støtteordningar for musikkfeltet

Musikk og samfunn:
Musikkestetikk, musikksosiologi, musikkpsykologi, musikkjournalistikk og musikkhistorie

283 Musikkformidling er eitt av tre valfrie emne på 2. året. Formidling i vid forstand er sentralt i emnet. Undervisninga legg til grunn utgreiingar og forskingsbaserte rapportar om musikkfeltet.

Delar av pensumlitteraturen kan vera på dansk, svensk eller engelsk

Arbeids- og læringsformer

Forelesingar og seminar

Fagturar

To obligatoriske gruppearbeid med munnleg framlegging

Munnlege og skriftlege øvingar

Det er krav om 80% deltaking på timeplanlagde seminar/prosjekt. Obligatorisk deltaking på alle felles fagturar for heile årskullet. Ved manglande deltaking må studenten skrive ein rapport som tek føre seg det aktuelle emnet. Det er ikkje eit krav at studentane skal vere til stades ved all undervisning. Ein rår likevel til at undervisninga blir følgd regelfast.

Vurderingsformer

Obligatorisk skriftleg oppgåve knytt til musikk og administrasjon som tel 40 % av samla karakter. Skriftleg individuell 5-timars eksamen knytt til musikk og samfunn som tel 60 %. Graderte karakterar. Både oppgåve og slutteksamen må vere bestått for å få bestått karakter i emnet.

Bokstavkarakterar, A (best) – F (ikkje stått).

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Anne S. Blengsdalen <Anne.S.BlengsdalenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 04.01.2013