Modul ledelse 3494

Læringsutbytte

 • Kunnskaper om, og ferdigheter i, ledelse
 • Kunnskap om ulike organisasjonsformer og teorier om organisasjoner
 • Ferdigheter i hensiktsmessig kommunikasjon
 • Ferdigheter i å håndtere konflikter på arbeidsplassen
 • Innsikt i etiske problemstillinger knyttet til utøvelse av ledelse
 • Innsikt i elementer vitenskapsteori og metode
 • Kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i norsk kulturpolitikk
 • Kunnskap om forholdet mellom kulturpolitikk og andre politikkområder

Innhold

 • Generell teori om ledelse
 • Ledelse av kulturvirksomhet i offentlig og privat regi
 • Organisasjonsteori
 • Markeds- og mediekommunikasjon
 • Etikk og ledelse, etikk og forvaltning
 • Elementær vitenskapsteori og metode
 • Kommunikasjon i ledelsesperspektiv
 • Kunst- og kultur som politisk, sosialt og estetisk fenomen

Arbeids- og læringsformer

Emnet er lagt til rette slik at det lar seg kombinere med fulltidsarbeid. Emnegjennomgangen er basert på en kombinasjon av undervisning, selvstudium og løsning av oppgaver. Kjernen i undervisningen er to ukesamlinger pr. semester. E-læringssystemet Fronter vil være et hjelpemiddel i undervisninga. Det er derfor en forutsetning at studentene har tilgang til internett og e-post.

Vurderingsformer

I høstsemesteret en skriftlig gruppeoppgave som teller 20%. I vårsemesteret en 5 timers individuell eksamen i pensumrelatert teori som teller 20%. Avsluttende skriftlig individuell oppgave som teller 60%. Vurdering med graderte karakterer, A (best) til E for oppnådde læringsmål, og F når læringsmål ikke er oppnådd. Studentene må stå på alle oppgaver for å få karakter i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Geir Grothen <geir.grothenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 07.01.2013