Modernitet og kulturkritikk 3358

Læringsutbytte

  • Kunnskap om sentrale idéstrømninger gjennom moderniteten, slik de kommer uttrykk innenfor bl.a. filosofiske, vitenskapelige og estetiske kontekster
  • Kunnskap om sentrale, idébærende tekster fra moderniteten, med særlig kjennskap til enkelttekster som inneholder kulturkritiske perspektiver
  • Kjennskap til personer fra 1800-tallet frem til i dag med stor idéhistorisk betydning
  • Evne til å kunne kunne fortolke idémateriale fra moderniteten som en viktig kilde til våre egne tenke- og uttrykksmåter

Innhold

Emnet behandler sentrale idéstrømninger og diskusjoner gjennom moderniteten, en periode som man i dette emnet gir en kronologisk avgrensning ved å gå tilbake til midten av 1800-tallet. Det legges særligt vekt på den selvrefleksive retningen som mye av ideproduksjonen har hatt gjennom moderniteten. Denne selvrefleksive tendensen nedfeller seg i ulike typer kulturkritiske uttrykk innenfor bl.a. filosofiske, vitenskapelige og estetiske kontekster, og det er dette kulturkritiske momenet i moderniteten som vies særlig oppmerksomhet i emnet. Det vil kunne variere fra år til år hvilke tekster og kontekster som vektlegges.

Arbeids- og læringsformer

Forelesning seks timer pr. uke i siste halvdel av vårsemesteret. Det vil benyttes multimedie-innslag (film, musikk, bilder) når det er pedagogisk relevant.

Vurderingsformer

Midtprøve arrangeres som individuell skriftlig hjemmeksamen, med inntil én ukes varighet. Denne teller 40% av samlet karakter. Sluttprøve arrangeres som fem timers skriftlig skoleeksamen. Denne teller 60%. Både midt- og sluttprøve må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Det gis graderte karakterer fra A til F, hvor E er dårligste ståkarakter.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Otto M. Christensen <otto.christensenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 07.01.2013