Litteratur og kultur i Latin-Amerika og Spania 2306

Læringsutbytte

- ha auka kunnskap om litteratur og kultur i det spansktalande språkområdet

- vere i stand til å lese og forstå hovudinnhaldet i forskjellige typar tekster i ulike sjangrar

- kjenne til ulike litterære verk frå det spansktalande språkområdet

- kunne sette tekstene inn i ein historisk og litterær samanheng

- ha kjennskap til grunnleggande tekstanalyse

- kjenne til ulike kulturelle uttrykk i den spansktalande verda

- bruke litteratur for å beskrive ulike samfunnsforhold i den spansktalande verda

- kunne uttrykke eigne synspunkt og haldningar til ulike tekster

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i moderne litteratur frå Spania og Latin-Amerika. Tekstene vil vere i ulike sjangrar, og dei blir også lesne i sine sosiale og politiske kontekstar.

Arbeids- og læringsformer

Studiet er sett saman av førelesingar, seminar og nettbasert oppfølging. Det vil vere obligatorisk deltaking i seminara samt obligatoriske aktivitetar (teori og praksis). Undervisninga skjer på spansk.

Vurderingsformer

Eksamenen er todelt:

Ein skriftleg skuleeksamen som tel 50 % av samla karakter.

Ei munnleg prøve på inntil 30 minuttar som tel 50 % av samla karakter.

Det blir kravd ståkarakter i begge eksamenane for å oppnå ståkarakter i heile emnet. Det blir gjeve graderte karakterar frå A til F, der E er lågaste ståkarakter.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Miguel Vazquez-Larruscain <miguel.vazquez-larruscainSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 07.01.2013