Litteratur etter 1900 (samlings- og nettbasert) 2118

Læringsutbytte

Etter studiet skal ein kunne

  • gjere greie for innhald, form og tematikk i pensumtekstane og drøfte den litteraturhistoriske plasseringa av dei
  • gjere greie for sentrale norske og nordiske forfattarskapar etter 1900 og drøfte litteraturhistorisk plassering
  • gjere greie for ulike litterære sjangrar
  • ha kompetanse til å skrive tekstanalyser med sjangerteoretiske omgrep

Innhold

Norsk litteratur etter 1900.

Arbeids- og læringsformer

Annakvart vårsemester. To helgesamlingar à to dagar, nettforelesingar og nettsamtaler i grupper. To timar til ei fast tid kvar veke vil lærarane vere disponible i eit samtalerom på fronter. Det vil bli gitt oppgåver som blir kommentert i samtalene. Dessutan blir det jamleg lagt ut undervisningsstoff på fronter. Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjupning i norsk, og i årsstudiet i norsk. Emnet er obligatorisk for studentar som vil ha undervisningskompetanse i norsk i grunn- og vidaregåande skole.

Vurderingsformer

Vurderingsformene er individuelle heimeoppgåver og skriftleg individuell prøve (sluttprøve). Kvar student leverer 2 skriftlege oppgåver der den fyrste skal vurderast til bestått/ikkje bestått og den andre får karakter. Innleveringa med karakter tel 40%. 5 timars sluttprøve tel 60 %. Det krevst ståkarakter på både hemeoppgåvene og sluttprøva. Alt skal skrivast på bokmål.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Sigrid Aksnes Stykket <sigrid.a.stykketSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 08.01.2013