Lingvistikk 2701

Læringsutbytte

Studiet skal gjere studentane kjende med grunnleggjande omgrep for språkleg analyse på alle plan. Det høver godt som innleiing til eit språkstudium, og er obligatorisk i høgskolens BA i litteratur og språk med fordjupning i engelsk eller norsk. Emnet kan også takast frittståande.

Innhold

Kurset tar opp språk og språklege fenomen generelt. Studiet er innom alle dei ulike nivåa i språkvitskapen: lydlære, læra om ordbøying og -danning, setningslære og -analyse, læra om tydingsinnhaldet i språklege uttrykk, språkleg variasjon og språkendringar. Det er spesiell vekt på å gje studentane ulike omgrep og analyseverktøy som vil være til hjelp i vidare språkstudier.

Arbeids- og læringsformer

Forelesingar

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen på 3 timar.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Eline Flesjø <eline.flesjoSPAMFILTER@hit.no> - 02.10.2013