Kunsthistorie 3312

Læringsutbytte

 • Kunnskap om framveksten av institusjonen kunst
 • Kunnskap om hovudtrekk i norsk og europeisk biletkunst og arkitektur frå ca 1750 og fram til vår tid
 • Kunnskap om sentrale epokar i kunstartane biletkunst, kunsthandverk og arkitektur, og bakgrunn for epokane
 • Forståing for sentrale endringar i kunstomgrep og årsak til endringane
 • Forståing for relasjonar mellom kunst og samfunn
 • Kunne analysere og fortolke kunst og arkitektur frå perioden på ein metodisk måte
 • Kunne ta kritisk stilling til idéar frå ulike kunst- og arkitekturhistoriske epokar
 • Evne til å formidle fagleg innhald muntleg og skriftleg på eit strukturert vis
 • Evne til å kunne arbeide sjølvstendig med gitte problemstillingar
 • Evne til å setje seg inn i perspektiv frå ulike kunsthistoriske epokar

Innhold

 • Framveksten av institusjonen kunst
 • Sentrale epokar og retningar i kunstartane biletkunst, kunsthåndverk og arkitektur
 • Kunsten og kunstnarane sin rolle i samfunnet
 • Sentrale teoriar om biletanalyse
 • Norsk kunst- og kunstnarpolitikk

Arbeids- og læringsformer

Forelesningar og kollokviearbeid

Obligatoriske fagturar

Obligatoriske arbeidskrav med munnleg framlegging og skriftleg innlevering.

Obligatorisk deltaking på felles fagturar for heile kullet. Ved manglande frammøte må studenten skrive ein rapport som tek føre seg det faglege innhaldet på turen

Vurderingsformer

Obligatorisk skriftleg oppgåve som tel 40% av samla karakter. Skriftleg individuell 5-timers eksamen som tel 60%. Graderte karakterar. åde arbeidskrav, oppgåve og slutteksamen må vere bestått for å få bestått karakter i emnet.

Bokstavkarakterar, A (best) - F (ikkje stått)

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bente Støa <Bente.StoaSPAMFILTER@hit.no> - 04.01.2013