Kunstformidling 209

Læringsutbytte

Kunst og administrasjon

Studenten skal

  • Utvikle kompetanse som arrangør og formidlar av kunstprosjekt/kunstutstillinger
  • Kunne gjere greie for offentlege kunstinstitusjonar og kunstnerorganisasjonar
  • Setje seg inn i offentlege styringsdokument og støtteordningar for kunstfeltet samt krav til søknadsskriving

Kunst og samfunn

Studenten skal

  • Kunne gjere greie for kunstens funksjon og sosiale kontekst i både historisk perspektiv og samtidsperspektiv med vekt på norsk billedkunst og kunsthandverk
  • Kunne analysere og drøfte sentrale utfordringar og dilemma mellom kunstformidling og ulike kontekstar
  • Kunne analysere og drøfte sentrale utfordringar og dilemma mellom kunstformidling og ulike målgruppar
  • Kunne arbeide sjølvstendig med gitte eller sjølvvalde konsept knytta til utstillinger
  • Kunne analysere og vurdere kunstkritikk og -omtale i pressa

Innhold

Kunst og administrasjon:

Kunst-Noreg i dag: Arrangering av kunstutstillinger, organisering av kunstfeltet, offentlege kunstinstitusjonare og -organisasjonar, kunst- og kunstnerpolitikk, offentlege styringsdokument, samt søknadsarbeid og støtteordningar for kunstfeltet

Kunst og samfunn:

Formidling av kunst på ulike arenaer: Estetikk, kunstsosiologi, teori knytta til praksis i kunstformidlinga

Å se, oppleve og tolke kunst: Kunstteori med hovudvekt på samtidskunst. Å skrive og tale om kunst til ulike målgrupper

209 Kunstformidling er eitt av tre valfrie emne på 2. året. Formidling i vid forstand er sentralt i emnet. Undervisninga legg til grunn utgreiigar og forskningsbaserte rapportar om kunstfeltet.

Delar av pensumlitteraturen kan vera på dansk, svensk eller engelsk

Arbeids- og læringsformer

Forelesningar og seminar

Fagturar

Obligatorisk arrangering av kunstprosjekt/kunstutstillingar med framlegging av skriftleg refleksjonsnotat

Munnlege og skriftlege øvingar

Det er krav om 80% deltaking på timeplanlagde seminar/utstillingsprosjekt. Obligatorisk deltaking på alle felles fagturar for heile årskullet. Ved manglande deltaking må studenten skrive ein rapport som tek føre seg det aktuelle emnet. Det er ikkje eit krav at studentane skal vere til stades ved all undervisning. Ein rår likevel til at undervisninga blir følgd regelfast.

Vurderingsformer

Obligatorisk skriftleg oppgåve som tel 40% av samla karakter. Skriftleg individuell 5-timars eksamen som tel 60%. Graderte karakterar. Både oppgåve og slutteksamen må vere bestått for å få bestått karakter i emnet.

Bokstavkarakterar, A (best) - F (ikkje bestått)

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bente Støa <Bente.StoaSPAMFILTER@hit.no> - 04.01.2013