Kunst og samfunn 9207

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter avsluttet kurs skal deltakerne ha tilegnet seg dypere kunnskap og innsikt i de samfunnsmessige sammenhengene kunsten går inn i. De skal ha grundig kunnskap om fakta, begrep, prinsipp og prosesser som blir omtalt i kurslitteraturen og i forelesninger og andre former for undervisning i kurset. De skal kunne gjøre rede for ulike teorier på en kritisk og selvstendig måte og kunne se både muligheter og begrensninger som ligger i ulike teorier om kunsten og kunstnerens rolle i samfunnet.

Ferdigheter

Kurset skal gi detakerne forutsetninger for og ferdigheter til å kunne bruke de kunnskapene de har tilegnet seg om kunst og samfunn, slik at de kan løse problemer og oppgaver som de vil møte i forskningsprosjektene sine. de ferdighetene de tilegner seg, skal være relevante både for videre forskning og for annen yrkesutøvelse der analyse og kritisk tenking er vesentlig.

Generell kompetanse

De kunnskapene og ferdighetene som deltakerne har tilegnet seg gjennom kurset, skal kunne brukes på en selvstendig måte i ulike situasjoner som kandidatene kan komme opp i der dype kunnskaper om kunstens funksjoner i samfunnet er nødvendige. Kurset skal lære deltakerne å se kunsten som fenomen i en større sammenheng. det skal også gi deltakerne en generell kompetanse som bidrar til å styrke samarbeidsevne, toleranse og ansvarlighet i forskning og annen yrkesutøving.

Innhold

Kurset vil ta opp følgende temaer:

- Kunstsosiologiske teorier

- Kunst og autonomi

- Maktstrukturer på kunstfeltet; portvoktere, institusjonsmakt, sentrum-periferi

- Kunstnerroller og kunstnermyter

- Hierarkier, seleksjon og verdsetting på kunstfeltet

- Kunst og kitsch; legitim og "illegitim" kunst

- Institusjonalisering og frie prosjekter

- Kunst som arbeid; kunst som håndverk; kunstnerkarrièrer, risiko, overrekruttering, m.m.

- Kunst og økonomi; kunst og levekår; kunst og kommersialisering

- Kunstformidling/publikum; kunst og klasse; kunstformidling til barn/unge, m.m.

Arbeids- og læringsformer

Undervisningen består av forelesinger og seminardiskusjoner med egne og inviterte forelesere og ph.d.-kandidater. Alle som er tatt opp på kurset må presentere en skisse til et vitenskapelig essay i løpet av samlingen. De kursansvarlige evaluerer innleverte essays i etterkant. De gir om nødvendig også veiledning/råd før levering.

Vurderingsformer

Det vitenskapelige essayet og deltakelse i kurset skal evalueres som Bestått (Approved) eller Ikke beståttt (Not approved).

Evaluering og godkjenning av essayet og gjennomføringen av kurset skal gjøres av en intern og en ekstern fagperson.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Kristin Midtbø <kristin.midtboSPAMFILTER@hit.no> - 27.02.2014