Kulturteori, PhD kurs 9200

Læringsutbytte

Kunnskapar

Deltakerane skal etter avslutta kurs ha tileigna seg kunnskap om og innsikt i kulturteoriar, fakta, begrep, prinsipp og prosessar som blir omtala i litteraturen og i undervisninga i kurset. Dei skal kunne gjere greie for ulike teoriar på ein

kritisk og sjølvstendig måte og kunne sjå både muligheitar og begrensingar som ligg i ulike teoriar om kultur.

Ferdigheitar

Kurset skal gi deltakarane føresetnadar og ferdigheitar til å kunne bruke kunnskapane til å formulere og løyse problem og oppgåver knytte til fenomenet kultur. Slike ferdigheiter kan vera av ulikt slag - kognitive/intellektuelle, praktiske, tekniske, kreative

og kommunikative. Ferdigheitene skal vera relevante både for den vidare forsking og for anna yrkesutøving der analyse og kritisk tenking er vesentleg.

Generell kompetanse

Dei kunnskapane og ferdigheitene som deltakarane tileignar seg gjennom kurset, skal kunne brukast på sjølvstendig vis i ulike situasjonar der kunnskapar i kulturteorie er relevante. Kurset skal

gi ein generell kompetanse som bidrar til å styrke samarbeidsevne, toleranse, ansvarlegheit, evne til refleksjon og kritisk tenking i studiar og yrkesliv.

Innhold

Kurset er godkjent av doktorgradsutvalet for Kulturstudiar.

Mål

Det overordna målet for kurset er at PhD-studentane får ei grunnleggande innføring i kulturteoriar som ligg til grunn for PhD-programmet i kulturstudiar. Dette PhD- programmet er tverrfagleg, og deltakarane i kurset skal lære seg kva det vil seia å arbeida på tvers av ulike faglege tilnærmingar og teoriar. Dei skal også lære seg kva for utfordringar ein møter når ein arbeider tverrfagleg og korleis tverrfaglege kunnskapar kan brukast i forsking og i det praktiske yrkeslivet utanfor akademia.

Arbeids- og læringsformer

Undervisnings- og arbeidsformene omfattar førelesingar, seminar der deltakarane har innlegg, kommenterer andre sine innlegg og tar del i dei faglege diskusjonane, dessutan rettleiing frå fagpersonar som underviser i kurset.

Det er obligatorisk deltaking på samlingane.

Vurderingsformer

Eksamninasjonsformer, dokumentasjonsformer

Kursdeltakarane skal etter avslutta kurs levere eit vitskapleg essay med utgangspunkt i kurslitterature, undervisninga og arbeidet som er gjennomført i kurset. Essayet skal ha eit omfang på 12-15 sider og ha eit vitskapleg apparat med referansar og litteraturliste.

Vurderingsformer

Det vitskaplege essayet skal evaluerast som Bestått (Approved) eller Ikkje bestått (Not approved). Viskapleg personale som har ansvar for å gjennomføre kurset og som har undervist på kurset, skal gjera denne evalueringa.

Kursbevis

Etter gjennomført og godkjent kurs får deltakarane eit kursbevis (diploma).

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Kristin Midtbø <kristin.midtboSPAMFILTER@hit.no> - 03.06.2013