Kulturpolitikk II 3318

Læringsutbytte

Studenten skal utvikle ei evne til å sjå sentrale utviklingstrekk og samanhengar i norsk kulturpolitikk, dels å samanstille desse utviklingstrekka med kulturpolitikken internasjonalt. Studentene skal og styrkja eigen evne til å reflektere kritisk, i munnleg og skriftlig form, kring ulike tema innenfor emnet kulturpolitikk.

Innhold

Kurset skal ta føre seg kritiske perspektiv på norsk kulturpolitikk og internasjonale påverknader på norsk kulturpolitikk. Ei av dei viktigaste påverknader er media. Også organisasjon og leiing på det kulturpolitiske feltet utgjer ein viktig del av kulturpolitikk II. Sentrale tema er:

- Internasjonal kulturpolitikk og nasjonale modellar

- Kritikk og refleksjon

- Organisasjon og leiing

- Globalisering, individualisering og den nye økonomien

- Kulturpolitiske delområde i dag

- Mediepolitikk

Arbeids- og læringsformer

Undervisninga organiserast som forelesingar, fagturar, seminar, skriftlege og munnlege øvingar knytt til forelesingane. Forelesingane vil gje bakgrunn for dei emneområda som tas opp.

Vurderingsformer

Ei obligatorisk skriftlig oppgåve som tel 30 % av samla karakter. Skriftleg individuell 4-timars eksamen som tel 70 %. Graderte karakterar. Både oppgåve og slutteksamen må være stått for å få stått karakter i emnet. Ved eksamen gis det karakterar på ein skala frå A til F, der A er beste karakter, E er dårlegaste beståttkarakter og F er stryk.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Sture Kvarv <Sture.KvarvSPAMFILTER@hit.no> - 04.01.2013