Kulturpolitikk I 3317

Læringsutbytte

Studentane skal utvikle evne til å se sentrale utviklingstrekk for norsk kulturpolitikk, og politikkens betydning for samfunnsutviklinga elles. Studentene skal og utvikla ei evne til å reflektere kritisk, i munnleg og skriftlig form, kring temaet kulturpolitikk. Endeleg skal studenten få grunnleggjande kjennskap til sentrale aktørar med betydning for norsk og internasjonal kulturpolitikk.

Innhold

Kurset skal gje ein oversikt over det kulturpolitiske feltet, med vekt på aktuell kulturpolitikk. Gjennom brei presentasjon av kunstfeltet, friviljuge organisasjonar og kulturindustrien, skal ein drøfte aktuelle kulturpolitiske problemstillingar, visjonar og ideologiane bak. Sentrale tema er:

- Kulturomgrep, kulturpolitiske ideologiar og målsettingar
- Framveksten av ein offentleg kulturpolitikk
- Fritid, kulturforbruk, delkulturar
- Offentlege kulturorgan, interesseorganisasjonar og kulturpolitiske verkemiddel
- Kunsten i samfunnet: institusjonar, profesjonar, publikum og formidling
- Dei friviljuge organisasjonane i kulturlivet
- Kulturøkonomiske emne
- Norsk kulturdebatt
- Nordisk og internasjonal kulturpolitikk (UNESCO, Europarådet m.m.)

Arbeids- og læringsformer

Forelesingar, fagturar, seminar, skriftlege og munnlege øvingar knytt til forelesingane. Det vil vere ein obligatorisk fagtur i regionen. I emnet er det lagt inn ein vekes praksis på eit kommunalt kulturkontor. Studenten skal skrive ein rapport i etterkant av opphaldet.

Vurderingsformer

Ei obligatorisk skriftlig oppgåve som tel 30 % av samla karakter. Skriftleg individuell 4-timars eksamen som tel 70 %. Graderte karakterar. Både oppgåve og slutteksamen må være stått for å få stått karakter i emnet. Ved eksamen gis det karakterar på ein skala frå A til F, der A er beste karakter, E er dårlegaste beståttkarakter og F er stryk.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Sture Kvarv <Sture.KvarvSPAMFILTER@hit.no> - 04.01.2013