Kulturarv i bruk 2579

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

  • har avansert kunnskap om nyere teorier om kulturarven og dens bruk.
  • har inngående kunnskap om ulike teorier knyttet til analyse av konstruksjon, verdsetting, bruk, konflikt omkring og kommersialisering av, materiell og immateriell kulturarv i tilknytning til turisme og stedsutvikling.
  • har innsikt i nasjonalt og internasjonalt lovverk, begrepsbruk og organisering av forvaltningen knyttet til immateriell og materiell kulturarv.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • kritisk analysere eksisterende teorier knyttet til kulturarv og kommersialisering.
  • anvende relevant teorier og metoder på et selvstendig grunnlag, i forhold til analyse av relevante problemstillinger i tilknytning til samtidens konstruksjon og bruk av kulturarven
  • på et selvstendig grunnlag analysere og forholde seg kritisk til kulturelle prosesser som involverer kulturarv.

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • skal kunne analysere relevante samfunnsmessige prosesser knyttet til kulturarv.
  • skal kunne på en kritisk og selvstendig måte gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver knyttet til bruk av kulturarv i ulike sammenhenger.
  • skal kunne formidle omfattende selvstendig arbeid i forhold til kulturarvens bruk.
  • kan i en tverrfaglig sammenheng kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i forhold til bruk av kulturarven.

Innhold

Hovedvekten i Emnet er på de prosesser der materiell og immateriell kulturarv knyttes til ‘nye’ områder gjennom tilrettelegging eller transformering i tilknytning til kommersialisering. Forståelse av veksten i turisme, endringer i fritidsbruk og de samfunnsmessige endringer dette medfører i forhold til bruk av kulturarv vil være sentralt. Turisme vil sees i relasjon til endringer i fritidsaktiviteter og særlig de glidende overgangene mellom fritid, lokal utvikling og kommersialisering som foregår innenfor friluftsliv, festivaler, museer og stedsutvikling vil bli vektlagt. Dermed vil det i emnet også presenteres teorier knyttet til kommersialisering og kommodifisering samt opplevelsesproduksjon, og de samfunnsmessige konsekvensene av dette. Emnet gir og en oversikt over nasjonalt og internasjonalt lovverk, begrepsbruk og organisering av forvaltningen knyttet til immateriell og materiell kulturarv samt teoretiske perspektiver på dette.

Arbeids- og læringsformer

Forelesninger, seminarer og studentpresentasjoner.

Vurderingsformer

Enten en forelesning på 40 til 45 minutter eller muntlig eksamen.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Kjell Olsen <kjell.o.olsenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ralph Ingemar Stålberg - 05.12.2013