Innføring i metode 2585

Innhold

I dette emnet blir det gitt ei innføring i ulike vitskaplege metodar i humanistiske og samfunnsvitskaplege kulturstudiar.

Følgjande delemne er aktuelle:
Ulike forskningstradisjonar, utarbeiding av prosjektomtale, vitskaplege modellar, tilhøvet mellom teori og empiri, tekstanalyse, historisk kjeldegransking, kvalitativt intervju, deltakande observasjon, grunnleggjande kvantitativ metode og oppgåveskriving.

Arbeids- og læringsformer

Forelesning, seminar og praktiske øvingar, inntil 30 timar.
Det vert gjennomført praktiske øvingar som del av kurset.

Vurderingsformer

Innlevering av skriftleg arbeid undervegs i emnet som tel 40%. Emnet avsluttast med individuell skriftleg eksamen på 4 timar som tel 60 % av sluttkarakter. Båe eksamensdelar må vere bestått for å få endeleg karakter i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Eline Flesjø <eline.flesjoSPAMFILTER@gmail.com> - 07.01.2013