IKT - vevpublisering 3320

Læringsutbytte

Kunnskap om Internettet og om veven som medium for informasjon og som arena for marknadskommunikasjon. Kunnskap om Internettet sin grunnleggande struktur og virkemåte. Kjennskap til informasjonsteknologiens historie.

Ferdigheter i å opprette og drive nettstader og andre kommunikasjonskanalar på Internett. Ferdigheter i å kommunisera via sosiale mediar på Internett. Kunnskap om, og ferdigheiter i formgiving av innhald, både skriftleg og grafisk, for publisering på Internett.

Kompetanse i å utvikle hensiktsmessige strategiar for utvikling og vedlikehald av ulike kommunikasjonskanalar på Internett.

Innhold

Internettet sin oppbygging og virkemåte. HTML-standarden og andre standardar som er relevante for veven. Innføring i kva som er god utforming av vevsider og om korleis ein kommuniserer effektivt på nett. Korleis lage til tekst og visuelle element som kommuniserar på ein hensiktsmessig måte. Bruk av sosiale medier. Praktiske øvingar i utvikling, utforming og publisering av innhold for Internett.

Arbeids- og læringsformer

7 leksjonar, kvar på tre timar i pc-lab samt 3 gangar 3 timar øving på pc-lab

Vurderingsformer

Individuell innleveringsoppgåve som tel 40 % av karakteren i emnet, 4 timars avsluttande skoleeksamen som tel 60%.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Geir Grothen <geir.grothenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 11.02.2013