HIS-1 Spesialisering Noreg etter 1800 3534N

Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse:

 • Inngåande kunnskap om enkelttrekk relevant for temaet: t.d. personar, samfunnsgrupper, institusjonar, økonomiske, kulturelle og ideologiske tilhøve, og hendingar knytt til desse.
 • Kunnskapar om samanhengar og utviklingstrekk i tidsromet tema dekkjer.
 • Kunnskap om metodar brukt i analyser av tema.
 • Lære korleis historisk kunnskap er bygt opp.

Ferdigheter:

 • Evne til å kritisere, kommentere eller redigere tekstar og dokument i tråd med historiefagets allmenne reglar for kritikk.
 • Evne til å kommunisere munnleg om faget ved hjelp av aksepterte terminologiar og teknikkar i faget.
 • Evne til kritisk å analysere historiske data, kjelder og litteratur, og til å dra sjølvstendige konklusjonar frå slikt materiale.
 • Evne til å organisere kompleks historisk informasjon på logisk konsekvent måte.
 • Ha kjennskap til informasjons- og søkeverktøy.

Kompetanse:

 • Formidle fagleg innhald både munnleg og skriftleg.
 • Kunne arbeide sjølvstendig med ei oppgjeven problemstilling.
 • Ha evne til å analysere emne frå fleire sider.
 • Ha medvit om og respekt for perspektiv som har ulike nasjonale, kulturelle og historiske opphav.
 • Ha kritisk medvit om relasjonane mellom fortida og samtidige hendingar og prosessar.

Innhold

Emnet er forskingsbasert i og med at undervisningspersonalet normalt er sett saman av aktive forskarar. Kjeldemateriale frå forskinga til faglærarane vil kunne bli brukt som døme i forelesingar eller i øvingsoppgåver.

Emnet kan veksle mellom ulike enkelttema, til dømes:

 • En norsk revolusjon i 1814?
 • Kjønn, kropp og arbeid
 • Det moderne gjennombrotet’ – kulturbrytningar i Noreg på slutten av 1800-talet
 • Innvandring, innvandringspolitikk og holdningar til ’dei framande’ etter 1860
 • Rettsoppgjeret etter 1945

Emnet er ein del av det samlings- og nettbaserte årsstudiet i historie (se eigen plan for dette). Det er meininga at ein tek det saman med oversiktsemnet 3505N.

Arbeids- og læringsformer

Studieopplegget inneheld tre hovudkomponentar i tillegg til sjølvstendig pensumlesing:

1) Samlinger med forelesinger – ei i byrjinga og ei i slutten av semesteret, til vanleg kvar på to dagar (oftast fredag ettermiddag og laurdag formiddag). Sanntidsforelesinger over nett kan også verte nytta.

2) E-lærings verkty vert nytta til utlegging av materiale, inkludert oppgåvetekst til obligatoriske oppgåver, og til alle innleveringer. Lydfiler med faglege forelesinger/studiosamtaler vert lagt ut jamleg. Om anna materiale vert lagt ut, slik som presentasjonar, tekstsamandrag, lenker og ikkje-obligatoriske oppgåver, vil dette skje meir sporadisk.

3) Jamlege gruppesamtalar til faste tider over nettet. Anna direkte kontakt mellom lærarar og studentar skjer pr. e-post eller ordinær telefon. Det vil også verte lagt til rette for fagleg diskusjon og gruppearbeid over nettet.

Vurderingsformer

Vurderinga består av

 • ei undervegsprøve/innleveringsoppgåve som vert vurdert til Bestått eller Ikkje bestått
 • ei skriftleg sluttprøve på 3 timar

Undervegsprøva må vere bestått for at studenten får gå opp til sluttprøva. Studentar som ikkje består undervegsprøva på fyrste forsøk får éin sjanse til.

Karakterskalaen: bokstavskala på fem trinn frå A til E for bestått og F for ikkje bestått

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Eline Flesjø <Eline.FlesjoSPAMFILTER@hit.no> - 30.10.2013