HIS-1 Noreg etter 1800 3505

Læringsutbytte

Emnet skal gje dette læringsutbyttet:

Kunnskap og forståing:

 • Godt oversyn over hovudtrekka i noregshistoria etter ca. 1800.
 • Brei kunnskap om viktige historiske hendingar i perioden, og bakgrunnen for dei.
 • Forståing av metodar som vert bruka innafor ulike felt av historiefaget.
 • Forståing for korleis historisk kunnskap blir bygt opp.

Dugleik:

 • Evne til å kritisere, kommentere eller redigere tekstar og dokument ut frå historiefagets allmenne reglar for kritikk.
 • Evne til kritisk å analysere historiske data, kjelder og litteratur, og til å trekkje sjølvstendige konklusjonar frå slikt materiale.
 • Evne til å organisere kompleks historisk informasjon på logisk konsekvent måte.
 • Ha kjennskap til informasjons- og søkjeverkty.

Kompetanse:

 • Formidle fagleg innhald både munnleg og skriftleg.
 • Kunne arbeide sjølvstendig med ei gjeven problemstilling.
 • Ha evne til å setje seg inn i nye problemområde og analysere emne frå fleire sider.
 • Ha medvit om og respekt for perspektiv som har ulike nasjonale og kulturelle opphav.
 • Ha kritisk medvit om relasjonane mellom fortida og samtidige hendingar og prosessar

Innhold

Tyngdepunkt i emnet er

 • Det nære forløpet til 1814
 • 1814
 • Folkevekst og samfunnsendring
 • Forfatningskonflikt og parlamentarisme
 • Nasjonal integrasjon
 • Unionsoppløysinga
 • Noreg blir eit industriland
 • Konfliktar og kriser i mellomkrigstida
 • Noreg under andre verdskrigen
 • Noreg under den sosialdemokratiske orden etter 1945
 • Høgrebølgje og gjennomslag for liberalisme og marknadstenking

Emnet er forskingsbasert i og med at det til vanleg er aktive forskarar som underviser. Faglæraranes eiga forsking kan i nokre høve trekkjast direkte inn i undervisninga.

Emnet er ein del av årsstudiet i historie (sjå eigen plan for dette).

Arbeids- og læringsformer

Undervisinga vert vesentlig gjeven i form av forelesinger, men ein kan også nytte til dømes lydfiler lagt ut på nettet, eller seminarform med oppgåveløysing, studentinnlegg og individuell rettleiing. I forelesingene vert tyngdepunkta i emnet gjennomgått og forklart med sikte på, i kombinasjon med studentane si sjølvstendige lesing av pensum, å oppnå det læringsutbyttet som er nemnt ovanfor.

Attmed undervisinga vil studentane ha stor nytte av å samtale om pensum og studieproblem i kollokvie, og lærestaden vil leggje til rette for at slike grupper vert organisert.

Vurderingsformer

Vurderinga består av

 • ei undervegsprøve/innleveringsoppgåve som vert vurdert til Bestått eller Ikkje bestått
 • ei skriftleg sluttprøve på 4 timar

Undervegsprøva må vere bestått for at studenten får gå opp til sluttprøva. Studentar som ikkje består undervegsprøva på fyrste forsøk får éin sjanse til.

Karakterskalaen: bokstavskala på fem trinn frå A til E for bestått og F for ikkje bestått

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Jens Johan Hyvik <jens.j.hyvikSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 30.10.2013