Folkedikting og folkekultur for internasjonale studentar 2624

Læringsutbytte

Emnet skal gje studenten
-kjennskap til tradisjonsoverføring og innsamling av sentrale
folkediktingssjangrar som eventyr, segner og balladar/viser
-kjennskap til bakgrunn for innsamlinga som del av
nasjonsbyggingsprosjektet på 1800-talet
-kunnskap om ulike tolkingsteoriar og tilnærmingsmåtar til folkediktinga
-grunnlag for å undervise og formidle emnet vidare

Innhold

Folkedikting og folkekultur på 1800-talet, teoriar om emnet

Arbeids- og læringsformer

2 timar x 15 veker i vårsemesteret, forelesingar og seminar.

Vurderingsformer

Individuell heimeoppgåve på ca. 2500 ord, som tel 40 %, og 5-timars sluttprøve, som tel 60 %. Det krevst ståkarakter på både oppgåva og sluttprøva.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Sigrid A. Stykket <Sigrid.A.StykketSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 07.01.2013