Folkedikting og folkekultur 2107

Læringsutbytte

Emnet skal gje studenten

  • kjennskap til tradisjonsoverføring og innsamling av sentrale folkediktingssjangrar som eventyr, segner og balladar/viser
  • kjennskap til bakgrunn for innsamlinga som del av nasjonsbyggingsprosjektet på 1800-talet
  • kunnskap om ulike tolkingsteoriar og tilnærmingsmåtar til folkediktinga
  • grunnlag for å undervise og formidle emnet vidare

Innhold

Folkedikting og folkekultur på 1800-talet, teori om emnet.

Arbeids- og læringsformer

Vårsemestret, 2 veketimar i 15 veker

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk.

Vurderingsformer

Individuell heimeoppgåve på ca. 4000 ord, som tel 40 %, og 5-timars sluttprøve, som tel 60 %. Det krevst ståkarakter på både oppgåva og sluttprøva.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Eline Flesjø <eline.flesjoSPAMFILTER@gmail.com> - 11.02.2013